WYDZIAŁY
Struktura
Wschodni Ośrodek Transferu Technologii
Kuźnie Kompetencji
Współpraca z zagranicą
Erasmus+

Przepisy ogólne w zakresie finansowania działalności naukowej regulują:

Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. 2018, poz.1668) 

Ustawa o zasadach finansowania nauki z dnia 30 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Nr 96, poz. 615 z późn. zm.) 
Ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki z 14 marca 2003 r.(Dz. U. Nr 65, poz. 595, z późn. zm.)
Ustawa o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju z dnia 30 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Nr 96, poz. 616)
Ustawa o Narodowym Centrum Nauki z dnia 30 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Nr 96, poz. 617, z późn. zm.) 
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 września 2015 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości dotacji i rozliczania środków finansowych na utrzymanie potencjału badawczego oraz na badania naukowe lub prace rozwojowe oraz zadania z nimi związane, służące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania wysokości dotacji i rozliczania środków finansowych na utrzymanie potencjału badawczego oraz na badania naukowe lub prace rozwojowe oraz zadania z nimi związane, służące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich.
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych (Dz. U. 2018, poz.1818) 

Pliki do pobrania:
Regulamin Santander