WYDZIAŁY
Struktura
Wschodni Ośrodek Transferu Technologii
Kuźnie Kompetencji
Współpraca z zagranicą
Erasmus+

Tryb i terminy składania wniosków o przyznanie środków finansowych na działalnośc statutową (BST i BMN)

Jednostka naukowa składa, w terminie do dnia 1 do 31 października roku poprzedzającego rok, na który ma być przyznana dotacja, wniosek o przyznanie środków finansowych na działalność statutową, o którym mowa w ust. 1, w systemie teleinformatycznym w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114), wskazanym przez ministra na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra (OSF).

W tym terminie jednostka naukowa składa dodatkowo informację określoną w części A załącznika nr 1 do rozporządzenia:

  • w postaci elektronicznej, opatrzoną bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262 oraz z 2014 r. poz. 1662) albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne na elektroniczną skrzynkę podawczą ministra,
  • albo w postaci papierowej na adres Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa.

Do rozpatrzenia są kierowane wyłącznie wnioski kompletne, spełniające wymagania formalne określone w rozporządzeniu. W przypadku złożenia wniosku niespełniającego tych wymagań wzywa się jednostkę naukową, za pośrednictwem systemu, do usunięcia braków formalnych w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania, z  pouczeniem, że ich nieusunięcie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Minister przyznaje jednostce naukowej dotację na utrzymanie potencjału badawczego w wysokości ustalonej zgodnie z algorytmem określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia, zwaną dalej „dotacją bazową”, oraz dotację dla młodych naukowców, w wysokości ustalonej zgodnie z algorytmem określonym w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

Powyższe informacje pochodzą z ROZPORZĄDZENIA MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 11 września 2015 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości dotacji i rozliczania środków finansowych na utrzymanie potencjału badawczego oraz na badania naukowe lub prace rozwojowe oraz zadania z nimi związane, służące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich. Treść rozporządzenia

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 21 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania wysokości dotacji i rozliczania środków finansowych na utrzymanie potencjału badawczego oraz na badania naukowe lub prace rozwojowe oraz zadania z nimi związane, służące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich. Treść rozporządzenia

Plan zadaniowo-finansowy Wydziału na utrzymanie potencjału badawczego - szablon w wersji edytowanlnej (excel)