WYDZIAŁY

 

 

Uniwersytet w Białymstoku powstał w 1997 r. z przekształcenia Filii Uniwersytetu Warszawskiego. Poziom i potencjał naukowy oraz wielkość realizowanych zadań sprawiły, że uczelnia stała się jedną z największych jednostek akademickich w północno-wschodniej części Polski. Oferta edukacyjna Uczelni dostosowana jest do potrzeb i możliwości regionu oraz specyficznych warunków geopolitycznych. Uczelnia rozwija badania związane z tematyką pogranicza, kontynuując rozpoczętą w 2013 r., współpracę w tym zakresie z partnerskimi ośrodkami akademickimi na Białorusi, Litwie, Ukrainie i Rosji zrzeszonymi w Sieci Uniwersytetów Pogranicza.

Jedną z największych inwestycji w dziejach uczelni i jedną z najważniejszych w regionie jest nowopowstały Kampus Uniwersytetu w Białymstoku. Dzięki tej inwestycji Uniwersytet w Białymstoku pozyskał bardzo nowoczesne zaplecze dydaktyczne i badawcze Teren całego Kampusu Uniwersytetu w Białymstoku to 30 hektarów. Budynki i ich otoczenie zajmują 7 ha. W miasteczku akademickim nowe siedziby mają Wydział Matematyki i Informatyki, Instytuty Chemii i Biologii oraz Wydział Fizyki. Poza budynkami dydaktycznymi mieści się tu także Uniwersyteckie Centrum Kultury, Uniwersyteckie Centrum Obliczeniowe oraz Uniwersyteckie Centrum Przyrodnicze im. prof. A. Myrchy. 

W skład Uniwersytetu wchodzi 9 wydziałów: Biologiczno-Chemiczny, Ekonomii i Zarządzania, Filologiczny, Fizyki, Historyczno-Socjologiczny, Matematyki i Informatyki, Pedagogiki i Psychologii, Prawa, Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie, 6 jednostek ogólnouczelnianych: Uniwersytet Otwarty UwB, Centrum Edukacji Ustawicznej, Biblioteka im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku, Uniwersyteckie Centrum Przyrodnicze im. Profesora Andrzeja Myrchy, Uniwersyteckie Centrum Obliczeniowe, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku oraz 4 jednostki międzywydziałowe: Katedra Teologii Katolickiej, Katedra Teologii Prawosławnej, Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych, Studium Wychowania Fizycznego i Sportu.

Obecnie Uniwersytet w Białymstoku kształci 12 285 studentów na studiach I stopnia, II stopnia i jednolitych magisterskich, 341 doktorantów oraz 707 słuchaczy studiów podyplomowych. Studia doktoranckie prowadzone są w ramach sześciu jednostek Uniwersytetu w Białymstoku: Wydziału Biologiczno-Chemicznego, Wydziału Ekonomii i Zarządzania, Wydziału Filologicznego, Wydziału Fizyki, Wydziału Historyczno-Socjologicznego oraz Wydziału Prawa.

Uczelnia stwarza coraz szersze możliwości studiowania obcokrajowcom, zwiększając ofertę studiów prowadzonych w językach obcych. Ponadto, uczestniczy w Programie Erasmus+, w ramach którego studenci naszej uczelni mogą skorzystać z ofert edukacyjnych 124 uczelni europejskich. W ostatnim roku akademickim na studia za granicę w ramach tego programu wyjechało 103 studentów Uniwersytetu w Białymstoku.

Poza studiami zagranicznymi studenci UwB mają możliwość poszerzania swoich zainteresowań naukowych w ramach Programu MOST poprzez odbywanie semestralnych lub rocznych studiów poza uczelnią macierzystą w wybranych ośrodkach akademickich naszego kraju.

Uczelnia daje także możliwość wszechstronnego rozwijania zainteresowań studentów poprzez aktywne uczestniczenie w pracach 76 kół naukowych, 11 organizacji studenckich i stowarzyszeń studenckich. Chlubą uczelni jest działający od 40 lat Chór Akademicki Uniwersytetu w Białymstoku, który zrzesza studentów i absolwentów uniwersytetu. Studenci mają możliwość rozwoju fizycznego w sekcjach sportowych Akademickiego Związku Sportowego.

Z inicjatywy Kolegium Środowiskowego Rektorów Szkół Wyższych w Białymstoku corocznie odbywa się Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki. W organizację tego przedsięwzięcia aktywnie angażuje się Uniwersytet w Białymstoku. Pracownicy naukowo-dydaktyczni oraz studenci prezentują w ramach licznych imprez festiwalowych swój dorobek naukowy i artystyczny, przyczyniając się do popularyzacji wiedzy oraz promocji uczelni.

Funkcjonujące w ramach UwB Biuro Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów świadczy pomoc studentom i absolwentom uczelni przy wyborze ścieżki kariery. W 2010 roku uczelnia rozpoczęła badania losów absolwentów UwB. Na działalność Biura Karier składa się m.in.: prowadzenie baz danych studentów i absolwentów oraz pracodawców, nawiązywanie współpracy z pracodawcami na zasadzie pośrednictwa pracy, organizowanie warsztatów podnoszących umiejętności interpersonalne, targów pracy oraz indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym.