WYDZIAŁY

Kodeks Etyki Doktoranta Uniwersytetu w Białymstoku

 
Rozdział I
Przepisy Ogólne
 
§ 1
Kodeks Etyki Doktoranta Uniwersytetu w Białymstoku, zwany dalej Kodeksem, zawiera normy moralne, etyczne i wzory postępowania jakie obowiązują każdego doktoranta studiującego na Uniwersytecie w Białymstoku.
 
§ 2
Ilekroć w Kodeksie jest mowa o doktorancie, należy przez to rozumieć każdą osobę studiującą na studiach III stopnia w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym na Uniwersytecie w Białymstoku.
 
§ 3
Ilekroć w Kodeksie jest mowa o Uniwersytecie, należy przez to rozumieć Uniwersytet w Białymstoku.
 
§ 4
Obowiązkiem każdego doktoranta jest zapoznanie się z Kodeksem, jego stosowanie oraz upowszechnianie w środowisku akademickim.
 
§ 5
Przestrzeganie wartości etycznych i zasad postępowania etycznego jest obowiązkiem doktoranta na Uniwersytecie.
 
§ 6
Nieprzestrzeganie postanowień niniejszego Kodeksu przez uczestnika studiów doktoranckich albo osobę uczestniczącą w seminarium doktoranckim lub w postępowaniu o nadanie stopnia naukowego doktora, może skutkować odpowiedzialnością tej osoby - dyscyplinarną lub przed organami koleżeńskimi - zgodnie z przepisami wewnętrznymi Uniwersytetu w Białymstoku.
 
Rozdział II
Sylwetka doktoranta
 
§ 7
Postawa doktoranta charakteryzuje się poszanowaniem obowiązującego prawa oraz uznanych wartości i zasad moralnych oraz etycznych.
 
§ 8
Doktorant we wszystkich przejawach swojej działalności zawodowej odznacza się rzetelnością wobec faktów, metod i teorii naukowych oraz wobec współpracowników i środowiska akademickiego i naukowego.
 
§ 10
Doktoranta w działalności badawczej i dydaktycznej cechuje samodzielność i niezależność od pozanaukowych uwarunkowań ideologicznych, politycznych lub ekonomicznych.
 
§ 11
Doktoranta charakteryzuje uczciwość w badaniach naukowych, popularyzowaniu nauki, dydaktyce i w relacjach międzyludzkich.
 
§ 12
Doktorant odznacza się cnotą tolerancji rozumianej – w szczególności – jako przeciwieństwo dyskryminacji ludzi różnych narodów, wyznań, ras, płci, wieku, czy orientacji seksualnej oraz jako poszanowanie innych punktów widzenia, postaw badawczych, światopoglądów i tradycji kulturowej.
 
§ 13
Cechą doktoranta jest sprawiedliwość wyrażana w ocenie wartości dorobku naukowego oraz postaw i poglądów innych osób.
 
§ 14
Doktorant odznacza się poczuciem moralnej i prawnej odpowiedzialności za głoszone poglądy, interpretacje prowadzonych badań oraz za swoje postępowanie jako pracownika Uniwersytetu, badacza, dydaktyka, czy osoby publicznej.
 
§ 15
Doktorant powinien przeciwstawiać się – w sposób zgodny z prawem i obyczajami akademickimi – nierzetelności, nieuczciwości, nietolerancji, niesprawiedliwości i innym przejawom zachowań nieetycznych studentów, doktorantów lub pracowników  Uniwersytetu.
 
Rozdział III
Doktorant jako student studiów III stopnia
 
§ 16
Doktorant jest zobowiązany do rzetelnej i sumiennej pracy oraz ciągłego pogłębiania swojej wiedzy i zdobywania nowych umiejętności w trakcie całego okresu trwania studiów.
 
§ 17
Doktorant nieustannie pogłębia swoją wiedzę naukową poprzez uczestnictwo w zajęciach ponadprogramowych, konferencjach, sympozjach i seminariach naukowych.
 
§ 18
Doktorant powinien sumiennie przygotowywać się do kolokwiów, egzaminów i innych form zaliczenia przedmiotów.
 
§19
Niedozwolone są wszelkie działania, które mogą mieć wpływ na nieobiektywną ocenę wiedzy i umiejętności doktoranta.
 
§20
Niedozwolone jest przedstawianie przez doktoranta fałszywych sprawozdań z postępów w nauce i osiągnięć naukowych, w tym publikacji, w celu osiągnięcia korzyści materialnych lub niematerialnych.
 
Rozdział IV
Stosunek doktoranta do środowiska naukowego
 
§21
Doktorant powinien z należytym szacunkiem odnoście się do pracowników naukowych, a także innych pracowników uczelni przestrzegając zasad moralnych i etycznych.
 
§22
Doktorant nie powinien być obojętny wobec wszelkich negatywnych działań, które są nieetyczne, mogą godzić w dobry wizerunek Uniwersytetu lub są sprzeczne z przepisami obowiązującego prawa.
 
§23
Doktorant nie wykorzystuje powiązań rodzinnych lub koleżeńskich w celu osiągnięcia jakichkolwiek korzyści.
 
§24
Doktorant nie podejmuje działań mających na celu skrzywdzenie lub poniżenie innych członków społeczności akademickiej.
 
Rozdział V
Doktorant jako badacz naukowy
 
§ 25
Doktorant nie narusza cudzych praw autorskich i praw pokrewnych, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. nr 90 poz. 631 z 2006 r. z późn. zmianami); w szczególności nie przywłaszcza sobie autorstwa lub współautorstwa cudzego utworu, nie wprowadza w błąd co do autorstwa lub współautorstwa cudzego utworu oraz nie rozpowszechnia cudzego utworu bez podania nazwiska lub pseudonimu jego twórcy.
 
§ 26
Nauczyciel akademicki w badaniach naukowych przestrzega zasad uczciwości naukowej i nie dopuszcza do plagiatorstwa, fałszowania wyników badań naukowych, nierzetelności w ich upowszechnianiu, w aplikowaniu o fundusze badawcze oraz w prowadzeniu i recenzowaniu badań naukowych.
 
§ 27
Doktorant cechuje się postawą życzliwego krytycyzmu wobec prac i koncepcji innych autorów, połączona z krytycyzmem wobec siebie i swojego dorobku naukowego.
 
§ 28
Doktorant przestrzega i stoi na straży zasad ustalenia współautorstwa publikacji.
 
§ 29
Doktorant korzystając z cudzych badań, dorobku naukowego, publikacji zawsze przywołuje autora oraz źródło z którego dana informacja pochodzi.
 
Rozdział VI
Doktorant jako dydaktyk
 
§ 30
Doktorant jest zobowiązany do przeprowadzenia zajęć, których liczba określona jest w programie studiów.
 
§ 31
Doktorant powinien rzetelnie i solidnie przygotowywać się do prowadzonych zajęć. Swoją wiedzę powinien oprzeć na publikacjach naukowych i dbać o przekazywanie jak najaktualniejszych danych.
 
§ 32
Doktorant rzetelnie i obiektywnie ocenia wiedzę studentów stosując jednakowe, jawne i zrozumiałe kryteria oceny.
 
§ 33
Doktorant nie powinien spóźniać się na zajęcia, czy opuszczać zajęć.
 
Rozdział VII
Doktorant jako reprezentant Uniwersytetu w Białymstoku
 
§ 34
Doktorant dba o dobry wizerunek Uniwersytetu, realizuje jego cele i misję.
 
§ 35
Doktorant szanuje i akceptuje tradycje uczelni.
§ 36
Doktorant czynnie angażuje się w działalność uniwersytecką poprzez współorganizowanie, a także uczestnictwo w ważnych wydarzeniach Uniwersytetu, a także wspiera inne przedsięwzięcia, które służą rozwojowi Uniwersytetu.
 
§ 37
Doktorant wspiera rozwój samorządu doktorantów jako organu przedstawicielskiego w stosunku do środowiska doktoranckiego. Doktorant zwraca się o pomoc do samorządu w każdej sprawie, która wiąże się z jego kompetencjami.
 
§ 38
Doktorant szanuje mienie Uniwersytetu, nie niszczy jego, nie wykorzystuje do osobistych celów ani nie czerpie z niego korzyści materialnych.
 
Rozdział VIII
Przepisy końcowe
 
§39
W sprawach nieobjętych treścią Kodeksu obowiązują przepisy zawarte w ustawie z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.), przepisy obowiązujące na Uniwersytecie w Białymstoku oraz powszechnie przyjęte normy etyczne i społeczne. 
 
 
Kodeks Etyki został przyjęty, w formie uchwały, dnia 12 października 2011 roku na posiedzeniu RUSD UwB.