WYDZIAŁY
Poprzednia wersja strony
KREDYT STUDENCKI 

 

Kredyt studencki to atrakcyjna forma finansowania w trakcie studiów, skierowana jest do studentów oraz doktorantów potrzebujących wsparcia finansowego. Kredyt wypłacany jest w co miesięcznych transzach, które można przeznaczyć na wydatki związane z kształceniem, utrzymaniem podczas studiów. Dzięki bardzo atrakcyjnemu oprocentowaniu, obecnie 0,875 % (połowa stopy redyskontowej weksli NBP, która wynosi 1,75 %) kredyt, może być również dobrą formą oszczędności lub odłożenia własnych środków, zainwestowania lub nawet otworzenia własnego biznesu. Biorąc pod uwagę spłatę kredytu rozpoczynającą się po dwóch latach od ukończenia studiów, kredyt studencki uczy odpowiedzialności, myślenia o samodzielnym utrzymania, zarządzania gotówka, jest również dobrą formą perspektywicznego myślenia o swojej przyszłości i dużą mobilizacją do znalezienia dobrej pracy po studiach.

 

Ważne zmiany w systemie kredytów w 2016 roku

 

·           Nowy termin składania wniosków o przyznanie kredytu – wnioski można składać w okresie od dnia 15 sierpnia do dnia 31 października 2016 r. (zamiast do dnia 15 listopada).

·           Nowy termin podpisywania umów kredytowych – skrócono termin podpisywania umów do dnia 31 grudnia 2016 r. (zamiast do dnia 31 marca).

·           Możliwość składania wniosków przez osoby ubiegające się o przyjęcie na studiaosoby posiadające dokument potwierdzający przyjęcie na studia lub udział w rekrutacji na studia mogą ubiegać się o kredyt, zawarcie umowy o kredyt będzie możliwe po uzyskaniu statusu studenta lub doktoranta.

·           Ustalenie maksymalnej wysokości dochodu na osobę w rodzinie uprawniającej do otrzymania kredytu na dany rok akademicki przed rozpoczęciem terminu składania wniosków – w roku akademickim 2016/2017 wysokość dochodu uprawniająca do otrzymania kredytu wynosi 2500 zł/osobę w rodzinie.

·           Uelastycznienie wysokości rat kredytu – w roku akademickim 2016/2017 student lub doktorant uzyska możliwość wyboru spośród czterech wysokości miesięcznej raty kredytu:

o    600 zł (rata podstawowa),

o    800 zł albo 1000 zł (rata podwyższona),

o    400 zł (rata obniżona).

·         Możliwość zmiany wysokości miesięcznej raty kredytu w trakcie trwania umowy kredytowej  –  kredytobiorca będzie mógł złożyć w banku wniosek o zwiększenie lub zmniejszenie raty kredytu w zależności od aktualnych potrzeb.

 

Kto może ubiegać się o kredyt?

 

O kredyt studencki mogą ubiegać się studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych:

- jednolitych studiów magisterskich,

- studiów pierwszego stopnia,

- drugiego stopnia,

- studiów trzeciego stopnia (doktoranckich) oraz

- osoby przyjęte na studia, studia doktoranckie lub ubiegające się o przyjęcie na studia.

 

Pierwszeństwo w otrzymaniu kredytu mają studenci znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, posiadający niskie dochody na osobę w rodzinie, którzy rozpoczęli studia (pierwsze studia) przed ukończeniem 25 roku życia. Pierwsze studia - w przypadku studentów, którzy ukończyli 25 rok życia i starają się o kredyt, liczy się data rozpoczęcia (jakichkolwiek) pierwszych studiów nawet, jeśli zostały one przerwane. Pod uwagę brana jest data rozpoczęcia (kiedykolwiek) pierwszych studiów przed ukończeniem 25 roku życia.

 

Okres udzielanego kredytu

 

Kredyt studencki jest udzielany na okres studiów, dla studentów:

– jednolitych studiów magisterskich, maksymalnie na 6 lat,

– studiów drugiego stopnia, maksymalnie na 3 lata,

– studiów pierwszego stopnia, maksymalnie na 4 lata,

– studiów doktoranckich, również maksymalnie na 4 lata.

 

Okres kredytowania trwa 10 miesięcy w roku akademickim - od października do lipca.

 

Osoby przyjęte na studia i kandydaci

 

Osoba przyjęta na studia lub osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia albo studia doktoranckie, może ubiegać się o przyznanie kredytu studenckiego, składając w wybranym banku wniosek wraz niezbędnymi dokumentami i dokumentem potwierdzającym przyjęcie na studia (studia doktoranckie) albo dokumentem potwierdzającym uczestnictwo w rekrutacji. Decyzję o przyznaniu kredytu, może otrzymać po uzyskaniu statusu studenta lub doktoranta.

 

Wysokość miesięcznej raty kredytu

 

Rata kredytu wynosi w zależności od potrzeb finansowych studenta, i jest określana we wniosku o przyznanie kredytu:

600 zł. (rata podstawowa),

400 zł. (rata obniżona),

800 zł. (rata podwyższona),

1000 zł. (rata podwyższona).

 

Zmiana wysokości miesięcznej raty kredytu

 

W sytuacji wystąpienia konieczności zmiany wysokości przyznanego kredytu, kredytobiorca może złożyć w banku, w którym zawarł umowę kredytu, wniosek o zmianę wysokości miesięcznej raty kredytu. W przypadku ubiegania się o podwyższenie miesięcznej raty kredytu, wymagane jest przez bank dostarczenie dokumentu niezbędnego do oceny zabezpieczenia spłaty kredytu, dla nowej wysokości kredytu. Jeżeli ocena dolności zabezpieczenia spłaty kredytu, dla nowej wysokości raty kredytu jest negatywna, bank może odmówić podwyższenia miesięcznej raty oraz zawarcia aneksu do umowy. Kredytobiorcy, którzy uzyskali pozytywną ocenę zdolności zabezpieczenia spłaty kredytu, bank dokonuje wypłaty miesięcznych rat kredytu, w zmienionej wysokości, począwszy od kolejnego miesiąca, w którym został zawarty aneks.

 

Z systemu kredytów studenckich, wyłączeni są studenci, którzy:

1. rozpoczęli kolejne studia, po złożeniu egzaminu dyplomowego na studiach drugiego stopnia lub na jednolitych studiach magisterskich,

2. rozpoczęli kolejne studia pierwszego stopnia, po złożeniu egzaminu dyplomowego, na tym poziomie kształcenia,

3. rozpoczęli kolejne studia drugiego stopnia, po złożeniu egzaminu dyplomowego na tym poziomie kształcenia,

4. rozpoczęli kolejne studia doktoranckie, po ukończeniu studiów na tym poziomie kształcenia,

5. korzystają z urlopów od zajęć w uczelni.

(Wyłączeń o których mowa w punktach 1-5 nie stosuje się, jeżeli student nie korzystał z kredytu na studiach poprzedzających obecne studia).

 

Etapy procedury

 

– od dnia 15 sierpnia do dnia 31 października, złożenie przez studenta wniosku o udzielenie kredytu w dowolnym banku, który będzie udzielał kredytów studenckich, student może złożyć tylko jeden wniosek według wzoru określonego przez ten bank

 

– do dnia 31 października, banki udzielające kredytów przekazują do Banku Gospodarstwa Krajowego dane o zebranych wnioskach – w tym dane o wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta

 

– do dnia 10 listopada BGK informuje Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o liczbie przyjętych wniosków w podziale na poszczególne przedziały dochodu na osobę w rodzinie studenta oraz zawiadamia banki o przypadkach złożenia wniosku o udzielenie kredytu w więcej niż jednym banku

 

– do dnia 20 listopada, bank udzielający kredytu dokonuje oceny zabezpieczenia spłaty kredytu dla wysokości miesięcznej raty kredytu wskazanej we wniosku przez studenta, w przypadku gdy ocena ta jest negatywna – dla pozostałych wysokości miesięcznej raty, niższych niż wysokość miesięcznej raty, dla której ocena jest negatywna, i informuje studenta o wyniku tej oceny

 

– do dnia 25 listopada, w przypadku negatywnej oceny zabezpieczenia spłaty kredytu, dla raty określonej we wniosku, student informuje bank o wybranej wysokości raty kredytu spośród wysokości, dla której ocena jest pozytywna

 

– do dnia 30 listopada, możliwość zmiany banku w przypadku negatywnej oceny zabezpieczenia spłaty kredytu, złożenie wniosku wraz z innymi dokumentami w innym banku wraz z dołączonym zaświadczeniem banku, który dokonał negatywnej oceny zabezpieczenia spłaty kredytu, potwierdzające, że wniosek o udzielenie kredytu został złożony w terminie

 

– do dnia 31 grudnia, podpisywanie przez banki umów ze studentami

 

Niezbędne dokumenty

 

1. wniosek o przyznanie kredytu (wzór stosowany przez właściwy bank)

 

2. dowód osobisty

 

3. zaświadczenie, że kredytobiorca jest studentem (dokument wystawiany przez właściwy dziekanat wydziału)

 

4. dokumenty wymagane przez bank dla celów oceny zabezpieczenia spłat kredytu (najczęściej są to zaświadczenia od pracodawców poręczycieli)

 

5. informację o innych kontynuowanych studiach

 

6. informację o dotychczas ukończonych studiach

 

7. dokument potwierdzający przyjęcie na studia albo dokument potwierdzający udział w rekrutacji na studia (w przypadku osoby przyjętej na studia lub ubiegającej się o przyjęcie na studia)

 

Zabezpieczenie kredytu

 

W przypadku braku możliwości sprostania wymogom banku w zakresie zabezpieczenia spłaty kredytu, student może ubiegać się o poręczenie udzielone przez Bank Gospodarstwa Krajowego oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

 

Poręczenie BGK:

100% w przypadku studentów, którzy zostali pozbawieni całkowicie opieki rodzicielskiej lub jako pozbawieni częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej umieszczeni byli w rodzinie zastępczej, placówce opiekuńczo-wychowawczej rodzinnej, socjalizacyjnej albo resocjalizacyjnej (z wyłączeniem placówek resocjalizacyjnych prowadzących działalność w formie całodobowej turnusowej lub okresowej), bez względu na dochód,

100% w przypadku studentów, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 600 zł

70 % w przypadku studentów, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 1000 zł

 

Poręczenie ARiMR:

100%-80% w zależności od wysokości dochodu na osobę w rodzinie

 

Maksymalna wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta

 

W roku akademickim 2016/2017, ustalona przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, maksymalna wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta, w roku kalendarzowym poprzedzającym złożenie wniosku uprawniająca do otrzymania kredytu, wynosi 2.500 zł.

 

W umowie kredytu, bank określa w szczególności:

 

– wysokość miesięcznej raty kredytu

 

– okres i termin wypłacania kredytu

 

– wysokość oprocentowania

 

– termin i sposób ustalenia rozpoczęcia spłaty kredytu

 

– wysokość spłacanych rat

 

Odmowa przyznania kredytu

 

W przypadku, gdy dochód na osobę w rodzinie, jest wyższy niż maksymalna wysokość miesięcznego dochodu uprawniającego do otrzymania kredytu tj. niż 2.500 zł, bank odmawia zawarcia umowy kredytu.

 

Przedłużenie okresu kredytowania

 

Banki automatycznie przedłużają okres kredytowania:

studentom kredytobiorcom, po obowiązkowym dostarczeniu do 31 marca i 31 października każdego roku ważnej legitymacji studenckiej, (w przypadku studentów przebywających za granicą możliwe jest dostarczenie zaświadczenia o odbywaniu studiów),

doktorantom kredytobiorcom, po obowiązkowym dostarczeniu do 31 października każdego roku ważnej legitymacji doktoranta.

 

Kredytobiorca ma prawo również do automatycznego przedłużenia okresu kredytowania na studiach drugiego stopnia lub studiach doktoranckich, bez konieczności ponownego składania wniosku o kredyt. Warunkiem wymaganym w taki przypadku jest dostarczenie w wyznaczonych terminach zaświadczenia z dziekanatu wydziału o przyjęciu na kolejny etap studiów.

 

Obowiązki kredytobiorcy

 

Obowiązkowe powiadomienie banku o każdym zdarzeniu powodującym wydłużenie okresu, na jaki został udzielony kredyt, np. o niezaliczeniu semestru lub roku studiów, o udzielonym urlopie, czy też o zawieszeniu w prawach studenta lub doktoranta. Kredytobiorca ma wówczas prawo do złożenia w banku wniosku o wydłużenie okresu kredytowania.

 

Wydłużenie okresu wypłacania kredytu – poza okres ustalony przy podpisywaniu umowy – następuje wyłącznie na wniosek kredytobiorcy. Aneksowanie umowy kredytowej w przypadku wydłużenia okresu studiów, np. z powodu:

– urlopu

– niezaliczenia roku

– przesunięcia terminu złożenia egzaminu dyplomowego.

W przeciwnym razie ustalony przy podpisywaniu umowy o kredyt termin rozpoczęcia spłaty kredytu nie ulegnie zmianie.

 

Należy również powiadomić bank o utracie statusu studenta lub doktoranta (skreśleniu z listy studentów lub doktorantów), jak również o ukończeniu studiów tj. złożeniu egzaminu dyplomowego (potwierdzonego dyplomem) lub – w przypadku doktorantów – uzyskaniu stopnia naukowego doktora (również potwierdzonego dyplomem).

 

Zaprzestanie wypłacania kredytu

 

Bank zaprzestaje wpłacania kredytu, jeżeli student:

1) nie przedstawił we właściwym terminie ważnej legitymacji lub zaświadczenia o odbywaniu studiów – potwierdzających, że jest studentem i otrzymał wpis na kolejny semestr studiów lub rok studiów,

2) utracił status studenta z innego powodu niż ukończenie studiów,

3) korzystał z więcej niż jednego kredytu,

4) został zawieszony w prawach studenta na podstawie prawomocnego orzeczenia komisji dyscyplinarnej,

5) wystąpił z wnioskiem o zaprzestanie wypłacania kredytu,

6) upłyną okres 6 lat, a w przypadku studiów doktoranckich 4 lat, na który udzielono kredytu.

 

W przypadku studentów kredytobiorców, przebywających na urlopie dziekańskim następuje zawieszenie przez bank wypłacania rat kredytu.

 

Spłata kredytu

 

Okres spłaty kredytu rozpoczyna się po upływie 2 lata od daty ukończenia studiów albo terminu, w którym zgodnie z ostatnim przedstawionym zaświadczeniem o odbywaniu studiów kredytobiorca powinien ukończyć studia – w zależności od tego, który termin nastąpił wcześniej.

Spłata kredytu trwa dwukrotnie dłużej niż okres kredytowania, miesięczna rata spłaty kredytu równa jest połowie miesięcznej wypłaty. W okresie pobierania kredytu oraz w trakcie dwuletniego okresu karencji odsetki od kredytu spłacane są przez budżet państwa. Wysokość oprocentowania kredytu studenckiego spłacanego przez kredytobiorcę wynosi połowę stopy redyskontowej weksli Narodowego Banku Polskiego.

Miesięczna wysokość raty spłaty kredytu może być mniejsza niż połowa raty kredytu na wniosek kredytobiorcy pod warunkiem udokumentowania, że wysokość raty spłaty kredytu przekracza 20 % przeciętnego miesięcznego dochodu kredytobiorcy lub podwyższona (wysokość raty spłaty kredytu) na jego wniosek.

 

Umorzenie części kredytu

 

Kwota kredytu studenckiego może być umorzona w przypadku kredytobiorców, którzy ukończyli studia w grupie 5 % najlepszych absolwentów Uniwersytetu w Białymstoku, umorzenie sięga 20 % kwoty kredytu.

Również kredytobiorcy znajdujący się w trudnej sytuacji życiowej mogą liczyć na częściowe umorzenie kredytu (choroba, wypadek, niepełnosprawność) wnioski należy składać do Komisji do Spraw Pożyczek i Kredytów Studenckich. Pozytywnie rozpatrywane są wyjątkowo trudne sytuacje kredytobiorcy.

 


Wykaz banków udzielających kredytów
 
 
Oddział 1 w Białymstoku
Rynek Kościuszki 16, 15-426 Białystok
tel. 85 678 61 00, 85 678 61 15
Godziny otwarcia: pon.-czw. 08:00-18:00, pt. 10:00-17:00, sob. 08:00-14:00
 
 
I Oddział w Białymstoku
ul. H. Sienkiewicza 40
tel. 85 664 89 80, 85 664 89 72
Godziny otwarcie: pon.-pt. 8:00-18:00, sob. 9:00-13:00
 
 
Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. (wraz ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi)
Filia Nr 3 w Białymstoku
Świętego Mikołaja 1, 15-419 Białystok
tel. 85 653 73 11
Godziny otwarcia: pon.-pt. 9.30 - 17.00
 
 
SGB-Bank S.A. (wraz ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi)
I/Oddział Banku Spółdzielczego w Białymstoku
ul. Zamenhofa 4
tel. 85 665 23 00