WYDZIAŁY

MIEJSCA W DOMU STUDENTA 


Zasady przyznawania miejsc w domu studenta reguluje § 33 Regulaminu przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej studentom Uniwersytetu w Białymstoku zgodnie, z którym pierwszeństwo w przyznaniu miejsca przysługuje studentom Uniwersytetu w Białymstoku, którym codzienny dojazd do uczelni uniemożliwia lub w znaczącym stopniu utrudnia studiowanie i którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej.

 

Decyzje w sprawie przyznania miejsc podejmuje dziekan właściwego wydziału.

 

Terminy składania wniosku na rok akademicki 2017/2018:

 

studenci kontynuujący studia składają na wydziale wypełniony wniosek w terminie do 30 czerwca,

 

kandydaci przyjęci na pierwszy rok studiów składają na wydziale wypełniony wniosek w terminie do 25 września.

 

Pliki do pobrania:

Wniosek o przyznanie miejsca w Domu Studenta

 

Cennik miejsc w Domu Studenta na rok akademicki 2017/2018

  

Kliknij: Przejście na stronę Domu Studenta