WYDZIAŁY
Struktura
Wschodni Ośrodek Transferu Technologii
Kuźnie Kompetencji

Termin rekrutacji: 28.11.2018 r. – 14.12.2018 r.. do godz. 00.00.


Warunki wyboru uczestników projektu zgodne z regulaminem rekrutacji do Projektu:

  • statut studenta na 2 ostatnich semestrach studiów I lub II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich w roku akademickim 2018/2019 na Wydziale Biologiczno-Chemicznym na kierunkach: Biologia, Chemia lub Wydziale Matematyki i Informatyki na kierunkach: Matematyka, Informatyka;
  • osoba bierna zawodowo (osoba nie zarejestrowana jako bezrobotna oraz nie zatrudniona na umowę o pracę);
  • bezwzględne pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnością;
  • średnia ocen kandydata/ki za rok akademicki 2017/2018 (waga 100%). W przypadku osób o tej samej średniej będzie brana pod uwagę średnia ocen ze wszystkich lat.

Rekrutacja będzie miała charakter otwarty,a na wypadek rezygnacji uczestników z projektu utworzona zostanie lista rezerwowa.

Etapy rekrutacji:

  • etap I – w terminie 28.11.2018 r. 14.12.2018 r. do godz. 00.00 studenci zainteresowani uczestnictwem w Projekcie wypełnią formularz aplikacyjny - elektroniczne zgłoszenie do Projektu za pośrednictwem strony: kuznia.uwb.edu.pl oraz prześlą na adres email Koordynatora ze swojego Wydziału: Wydział Matematyki i Informatyki lub Wydział Biologiczno-Chemicznego skan wydruku z USOS (np. kartę przebiegu studiów) zawierający imię i nazwisko, numer albumu, wykaz przedmiotów i ocen w roku akademickim 2017/2018 i wyliczoną na jego podstawie średnią ocen (na dole wydruku z USOS proszę umieścić deklarowaną średnią ocen wraz z podpisem studenta/tki) przedstawioną przez studenta/kę w formularzu aplikacyjnym,
  • etap II – na podstawie przesłanych formularzy aplikacyjnych utworzona zostanie lista rankingowa (zgodnie z przyjętymi kryteriami w regulaminie). Na jej podstawie powstaną listy: Uczestników Projektu oraz lista rezerwowa. W terminie10-17.12.2018 r. studenci zostaną poinformowani (w sposób mailowy) o wynikach rekrutacji do Projektu,
  • etap III – w terminie 18-19.12.2018 r.. studenci zakwalifikowani do Projektu zgłoszą się osobiście do Koordynatora z Wydziału Matematyki i Informatyki lub Wydziału Biologiczno-Chemicznego w celu:

 

- złożenia papierowej wersji Karty zgłoszeniowej ( zostanie wysłana wraz z wiadomością o zakwalifikowaniu do projektu) wraz z wydrukiem z USOS dokumentu informującego o średniej ocen z sesji egzaminacyjnej roku akademickiego 2017/2018 bądź innego dokumentu informującego o średniej ocen potwierdzonego pieczątką i podpisem przez pracownika Dziekanatu,

- wypełnienia i podpisania dokumentów potwierdzających udział w Projekcie, które również zostaną wysłane mailowo wraz z wiadomością o zakwalifikowaniu do projektu.

W przypadku niezgłoszenia się w terminie któregoś z Uczestników do udziału w Projekcie kwalifikują się kolejni studenci z listy rezerwowej.

 


Kontakt e-mail do  Koordynatorów z Wydziałów:

Wydział Matematyki i Informatyki - dr Jarosław Kotowicz email: kuznia_wmii@uwb.edu.pl 

Wydział Biologiczno-Chemiczny - dr Elżbieta Wołyniec, email: kuznia_wbch@uwb.edu.pl  


REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE