WYDZIAŁY
Struktura
Wschodni Ośrodek Transferu Technologii
Kuźnie Kompetencji

1. Termin rekrutacji uzupełniającej: 02-13 październik 2017 r. do godz. 12.00.

2. Warunki wyboru uczestników projektu zgodne z regulaminem rekrutacji do Projektu:

  • statut studenta na 2 ostatnich semestrach studiów I lub II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich w roku akademickim 2017/2018 na Wydziale Biologiczno-Chemicznym na kierunkach: Biologia, Chemia lub Wydziale Matematyki i Informatyki na kierunkach: Matematyka, Informatyka;
  • osoba bierna zawodowo (osoba nie zarejestrowana jako bezrobotna oraz nie zatrudniona na umowę o pracę);
  • bezwzględne pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnością;
  • średnia ocen kandydata/ki za rok akademicki 2016/2017 (waga 100%). W przypadku osób o tej samej średniej będzie brana pod uwagę średnia ocen ze wszystkich lat.

3.    Rekrutacja będzie miała charakter otwarty, a na wypadek rezygnacji uczestników z projektu utworzona zostanie lista rezerwowa.

4.    Etapy rekrutacji:

  • etap I – w terminie 02-13 październik 2017 r. do godz. 12.00 studenci zainteresowani uczestnictwem w Projekcie wypełnią formularz aplikacyjny - elektroniczne zgłoszenie do Projektu za pośrednictwem strony: http://kuzniauwb.pl/ oraz prześlą na adres email Eksperta ds. współpracy z pracodawcami ze swojego Wydziału: Wydział Matematyki i Informatyki lub Wydział Biologiczno-Chemicznego skan wydruku z USOS (np. kartę przebiegu studiów) zawierający imię i nazwisko, numer albumu, wykaz przedmiotów i ocen w roku akademickim 2016/2017 i wyliczoną na jego podstawie średnią ocen (na dole wydruku z USOS proszę umieścić deklarowaną średnią ocen wraz z podpisem studenta/tki) przedstawioną przez studenta/kę w formularzu aplikacyjnym,
  • etap II – na podstawie przesłanych formularzy aplikacyjnych utworzona zostanie lista rankingowa (zgodnie z przyjętymi kryteriami w regulaminie). Na jej podstawie powstaną listy: Uczestników Projektu oraz lista rezerwowa. W terminie do 15 października 2017 r. studenci zostaną poinformowani (w sposób mailowy) o wynikach rekrutacji do Projektu,
  • etap III – w terminie 16-17 października 2017 r. studenci zakwalifikowani do Projektu zgłoszą się osobiście do Eksperta ds. współpracy z pracodawcami z Wydziału Matematyki i Informatyki lub Wydziału Biologiczno-Chemicznego w celu:

               - złożenia papierowej wersji Karty zgłoszeniowej ( zostanie wysłana wraz z wiadomością o zakwalifikowaniu do projektu) wraz z wydrukiem z USOS dokumentu informującego o średniej ocen z sesji egzaminacyjnej roku akademickiego 2016/2017 bądź innego dokumentu informującego o średniej ocen potwierdzonego pieczątką i podpisem przez pracownika Dziekanatu,

               - wypełnienia i podpisania dokumentów potwierdzających udział w Projekcie, które również zostaną wysłane mailowo wraz z wiadomością o zakwalifikowaniu do projektu.

W przypadku niezgłoszenia się w terminie któregoś z Uczestników do udziału w Projekcie kwalifikują się kolejni studenci z listy rezerwowej.

 

Kontakt e-mail do Ekspertów ds. współpracy z pracodawcami z poszczególnych Wydziałów:

Dyżury Ekspertów ds. współpracy z pracodawcami z Wydziału (dotyczy etapu III rekrutacji) w dniach 16-17 października2017r.:

  • Wydział Matematyki i Informatyki, ul. Ciołkowskiego 1M, pok. 3040, godziny zostaną ustalone w późniejszym terminie, informacja udostępniona zostanie na stronie www.kuzniauwb.pl

·         Wydział Biologiczno-Chemiczny, ul. Ciołkowskiego 1J, pok. 3005, godziny zostaną ustalone w późniejszym terminie, informacja udostępniona zostanie na stronie www.kuzniauwb.pl


Regulamin uczestnictwa w projekcie:
Pliki do pobrania:

Regulamin