WYDZIAŁY

STYPENDIUM MINISTRA ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIAStypendium ministra za wybitne osiągnięcia jest szczególnym wyróżnieniem cieszącym się dużym uznaniem środowiska akademickiego. Stypendium przyznawane jest studentom szczególne zaangażowanym w życie naukowe Polskich Uczelni, którzy posiadają wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne, sportowe oraz studentom szczególnie wyróżniającym się w nauce w trakcie studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich oraz studiów doktoranckich.
 
 

O stypendium ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2018/2019 może ubiegać się student, który zaliczył rok studiów w poprzednim roku akademickim i uzyskał w danym roku akademickim (2017/2018) wpis na kolejny rok studiów przewidziany w planie studiów albo został przyjęty na studia drugiego stopnia. Stypendium ministra może być przyznane studentowi, który w okresie studiów uzyskał:
 
1)     wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane z odbywanymi studiami, lub
 
2)     wybitne osiągnięcia w sporcie.
 
_______________________________________________________________
 
Kryteria i dokumenty wymagane przy ubieganiu się o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia naukowe
 
Osiągnięcia naukowe, umożliwiające ubieganie się o stypendium:
1)     autorstwo lub współautorstwo publikacji naukowych w czasopismach naukowych ujętych w części A, B lub C wykazu ogłoszonego przez ministra właściwego do spraw nauki zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2018 r. poz. 87 z późn. zm.) o zasięgu międzynarodowym lub w formie książki o zasięgu co najmniej krajowym, z wyłączeniem publikacji pokonferencyjnych,

2)     znaczący udział w projektach badawczych realizowanych samodzielnie przez uczelnię,
3)   znaczący udział w projektach badawczych realizowanych przez uczelnię we współpracy z innymi uczelniami lub jednostkami naukowymi, w tym zagranicznymi,
4)    autorstwo lub współautorstwo wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, topografii układu scalonego lub wyhodowanej albo odkrytej i wyprowadzonej odmiany rośliny, na które udzielono odpowiednio patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, prawa z rejestracji topografii układu scalonego lub przyznano wyłączne prawo do odmiany rośliny,
5)     referaty własne wygłoszone samodzielnie na międzynarodowych konferencjach naukowych, w których uczestniczyli prelegenci co najmniej z pięciu zagranicznych ośrodków akademickich,
6)     nagrody uzyskane w konkursach o zasięgu międzynarodowym, w których uczestniczyli doktoranci lub naukowcy co najmniej z pięciu państw, z wyłączeniem konkursów organizowanych w ramach konferencji oraz konkursów o przyznanie innych stypendiów
– o wysokiej randze lub wysokim poziomie innowacyjności.
 
Dokumentami potwierdzającymi uzyskanie przez studenta wybitnych osiągnięć, mogą być w szczególności:
a)    kopia stron czasopisma lub książki zawierających nazwisko autora lub autorów, tytuł publikacji, nazwę wydawnictwa, miejsce wydania, miesiąc i rok wydania, nakład, numer ISBN lub numer ISSN, jeżeli został nadany, albo zaświadczenie wystawione przez wydawcę publikacji,
b)    zaświadczenie wystawione przez kierownika projektu badawczego,
c)  kopia dokumentu patentowego, świadectwa ochronnego na wzór użytkowy, świadectwa rejestracji wzoru przemysłowego, świadectwa rejestracji topografii układu scalonego lub decyzji o przyznaniu wyłącznego prawa do ochrony wyhodowanej albo odkrytej i wyprowadzonej odmiany rośliny,
d)   kopia materiału pokonferencyjnego zawierającego nazwisko prelegenta albo zaświadczenie wystawione przez organizatora konferencji,
e)     kopia dyplomu uzyskanego w konkursie albo zaświadczenie wystawione przez organizatora konkursu.
 
_______________________________________________________________
 
Kryteria i dokumenty wymagane przy ubieganiu się o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia w sporcie
 
1)     zajęcie w klasyfikacji indywidualnej albo drużynowej w sportach olimpijskich lub paraolimpijskich, w których działają polskie związki sportowe, o których mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 z późn. zm.), co najmniej:
a)      dziesiątego miejsca w igrzyskach olimpijskich,
b)      ósmego miejsca w mistrzostwach świata,
c)       piątego miejsca w:
– młodzieżowych mistrzostwach świata,
– w mistrzostwach Europy,
d)       trzeciego miejsca w młodzieżowych mistrzostwach Europy,
e)       miejsca, o których mowa w lit. a-d, w zawodach organizowanych dla osób niepełnosprawnych,
2)     zajęcie w klasyfikacji indywidualnej albo drużynowej w sportach, w których działają polskie związki sportowe, o których mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, co najmniej trzeciego miejsca w:
a)       uniwersjadzie,
b)       akademickich mistrzostwach świata,
c)       akademickich mistrzostwach Europy,
d)       Europejskich Igrzyskach Studentów.
 
Dokumentami potwierdzającymi uzyskanie wybitnych osiągnięć, mogą być w szczególności:
a)       zaświadczenie wystawione przez właściwy polski związek sportowy,
b)       zaświadczenie wystawione przez Akademicki Związek Sportowy.

_______________________________________________________________


Wytyczne dotyczące sposobu oceny wniosków o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów przez Zespół MNiSW do spraw oceny wniosków o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2017/2018

1. Wnioski oceniane są metodą punktową. Przy ocenie osiągnięć Zespół kieruje się rangą danego osiągnięcia i jego wybitnymi cechami, mając na uwadze prestiżowy charakter stypendium. W przypadku osiągnięć naukowych lub artystycznych oceniane są wyłącznie osiągnięcia o wysokiej randze, wysokim poziomie innowacyjności lub szczególnym nowatorstwie.

2. Maksymalna możliwa do przyznania liczba punktów za dane osiągnięcie jest uzależniona od rodzaju danego osiągnięcia. Liczba punktów uwzględnia również zaangażowanie lub wkład autorski w uzyskanie danego osiągnięcia. Punktacja w poszczególnych kategoriach przedstawia się w następujący sposób:

OCENA OSIĄGNIĘĆ NAUKOWYCH:

1)    autorstwo lub współautorstwo publikacji naukowych w czasopismach naukowych ujętych w wykazie ogłoszonym przez ministra właściwego do spraw nauki zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy o zasadach finansowania nauki lub w formie książki, o zasięgu co najmniej krajowym, z wyłączeniem publikacji pokonferencyjnych:

Typ publikacji

Maksymalna liczba punktów

Publikacja w czasopiśmie wskazanym w wykazie czasopism naukowych w części A, B lub C

Z uwzględnieniem liczby punktów w wykazie czasopism naukowych – nie więcej niż 20 pkt

Publikacja książkowa

20 pkt

Rozdział w publikacji książkowej

4 pkt

Rozdział w monografii

4 pkt

 

Wkład autorski

Mnożnik

od 86 do 100%

x 2

od 16 do 85%

x 1

do 15%

x 0

Punkty przyznawane za typ publikacji mogą być wyłącznie liczbą całkowitą. Punkty za daną publikację oblicza się poprzez pomnożenie liczby
punktów za typ publikacji i mnożnika wkładu autorskiego.

2)    udział w projektach badawczych realizowanych samodzielnie przez uczelnię:

Rola w projekcie

Maksymalna liczba punktów

Kierownik projektu

5 pkt

Główny wykonawca

4 pkt

Wykonawca

3 pkt

Punkty przyznawane za rolę w projekcie mogą być wyłącznie liczbą całkowitą.

3)    udział w projektach badawczych realizowanych przez uczelnię we współpracy z innymi uczelniami lub jednostkami naukowymi, w tym zagranicznymi:

Rola w projekcie

Maksymalna liczba punktów

Kierownik projektu

10 pkt

Główny wykonawca

8 pkt

Wykonawca

6 pkt

Punkty przyznawane za rolę w projekcie mogą być wyłącznie liczbą całkowitą.

4)    autorstwo lub współautorstwo wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, topografii układu scalonego lub wyhodowanej albo odkrytej i wyprowadzonej odmiany rośliny na które udzielono odpowiednio: patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, prawa z rejestracji topografii układu scalonego lub przyznano wyłączne prawo do odmiany rośliny, albo które zostały zgłoszone w celu uzyskania odpowiednio: patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, prawa z rejestracji topografii układu scalonego, lub w sprawie których zostały złożone wnioski o przyznanie prawa do ochrony wyhodowanej albo odkrytej i wyprowadzonej odmiany rośliny:

Typ osiągnięcia

Maksymalna liczba punktów

Uzyskanie patentu na wynalazek

10 pkt

Uzyskanie prawa ochronnego na wzór użytkowy

10 pkt

Uzyskanie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego

10 pkt

Zgłoszenie patentu na wynalazek

5 pkt

Zgłoszenie prawa ochronnego na wzór użytkowy

5 pkt

Zgłoszenie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego

5 pkt

 

Wkład autorski

Mnożnik

od 86 do 100%

x 2

od 16 do 85%

x 1

do 15%

x 0

Punkty przyznawane za typ osiągnięcia mogą być wyłącznie liczbą całkowitą.
Punkty za uzyskanie lub zgłoszenie danego prawa wyłącznego oblicza się poprzez
pomnożenie liczby punktów za typ osiągnięcia i mnożnika wkładu autorskiego.

5)    referaty własne wygłoszone samodzielnie na konferencjach naukowych, w których uczestniczyli prelegenci co najmniej z pięciu ośrodków akademickich:

Rodzaj konferencji

Maksymalna liczba punktów

Referat na konferencji międzynarodowej za granicą

5 pkt

Referat na konferencji międzynarodowej w kraju

4 pkt

Referat na konferencji ogólnopolskiej

3 pkt

Punkty przyznawane za referat mogą być wyłącznie liczbą całkowitą.

6)  nagrody uzyskane w konkursach o zasięgu międzynarodowym, w których uczestniczyli studenci uczelni co najmniej z pięciu państw, z wyłączeniem konkursów organizowanych w ramach konferencji oraz konkursów o przyznanie innych stypendiów:

Uzyskane miejsce w konkursie

Maksymalna liczba punktów

1 - 5 miejsce 

10 pkt

6 - 10 miejsce

5 pkt

 

Rodzaj nagrody

Mnożnik

Nagroda indywidualna

x 2

Nagroda zespołowa

x 1

Punkty przyznawane za uzyskane miejsce w konkursie mogą być wyłącznie liczbą całkowitą. Punkty za uzyskanie nagrody oblicza się poprzez pomnożenie liczby punktów            za uzyskanie miejsca w konkursie i mnożnika rodzaju nagrody.


Punktacja wniosku kandydata do stypendium za osiągnięcia naukowe stanowi liczbę z zakresu od 0 do 100 zaokrągloną w dół do pełnej jedności obliczoną według wzoru:

Pn = (Xn / Nwn) · 100

gdzie:

Pn – punktacja wniosku kandydata do stypendium za osiągnięcia naukowe,

Xn – suma punktów kandydata do stypendium za osiągnięcia naukowe,

Nwn – średnia z pięciu wniosków z najwyższą liczbą punktów za osiągnięcia naukowe w danym obszarze wiedzy.

OCENA OSIĄGNIĘĆ SPORTOWYCH:

 

Nazwa zawodu

Uzyskane miejsce

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Wyłącznie sporty olimpijskie/ paraolimpijskie

Igrzyska olimpijskie/paraolimpijskie

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

Mistrzostwa świata

10

9

8

7

6

5

4

3

 

 

Młodzieżowe mistrzostwa świata

9

8

7

6

5

 

 

 

 

 

Mistrzostwa Europy

8

7

6

5

4

 

 

 

 

 

Młodzieżowe mistrzostwa Europy

7

6

5

 

 

 

 

 

 

 

Wszystkie sporty, w których działają polskie związki sportowe

Uniwersjada

6

5

4

 

 

 

 

 

 

 

Akademickie mistrzostwa świata

5

4

3

 

 

 

 

 

 

 

Akademickie mistrzostwa Europy

4

3

2

 

 

 

 

 

 

 

Europejskie Igrzyska Studentów

4

3

2

 

 

 

 

 

 

 

Punkty za uzyskane miejsce w danych zawodach przyznaje się zgodnie z powyższą tabelą.

Rodzaj wyniku

Mnożnik

Sport wyłącznie zespołowy

Pozostałe sporty

Wynik indywidualny

 

x 1

Wynik drużynowy

x 1

x 0,5

Punkty przyznawane za dany wynik sportowy oblicza się poprzez pomnożenie liczby punktów za uzyskane miejsce w danych zawodach i mnożnika rodzaju wyniku.

Punktacja wniosku kandydata do stypendium za osiągnięcia sportowe stanowi liczbę z zakresu od 0 do 100 zaokrągloną w dół do pełnej jedności według wzoru:

Ps = (Xs / Nws) · 100

gdzie:

Ps – punktacja wniosku kandydata do stypendium za osiągnięcia sportowe,

Xs – suma punktów kandydata do stypendium za osiągnięcia sportowe,

Nws – średnia punktacja z pięciu wniosków z najwyższą liczbą punktów za osiągnięcia sportowe spośród wszystkich zgłoszonych wniosków.

3. Ekspert Zespołu w porozumieniu z Przewodniczącym Zespołu może przyznać dodatkowe punkty za osiągnięcia przysparzające renomy polskim uczelniom na arenie międzynarodowej.

4. Ostateczna punktacja wniosku kandydata do stypendium stanowi sumę punktów za osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe oraz punktów dodatkowych obliczoną według wzoru:

Po = Pn + Pa + Ps + Pd

gdzie:

Po – ostateczna punktacja wniosku kandydata do stypendium,

Pn – punktacja wniosku kandydata do stypendium za osiągnięcia naukowe,

Pa – punktacja wniosku kandydata do stypendium za osiągnięcia artystyczne,

Ps – punktacja wniosku kandydata do stypendium za osiągnięcia sportowe,

Pd – dodatkowe punkty za osiągnięcia przysparzające renomy polskim uczelniom na arenie międzynarodowej.

Jeżeli ostateczna punktacja wniosku kandydata do stypendium przekracza 100, jest korygowana do 100 pkt.

_______________________________________________________________

Przy ocenie wniosków nie mogą być uwzględniane:

 

1) w przypadku wszystkich wniosków:

– osiągnięcia uzyskane przed datą rozpoczęcia studiów,

– osiągnięcia uzyskane po 30 września 2018 r. lub planowane na rok akademicki 2018/2019,

– w przypadku studentów, którzy otrzymali stypendium w poprzednich latach – osiągnięcia uzyskane przed 1 października roku akademickiego, w którym otrzymali ostatnie stypendium,

 

2) w przypadku wniosków za wybitne osiągnięcia naukowe:

– dokonania niebędące osiągnięciami o wysokiej randze lub wysokim poziomie innowacyjności,

– osiągnięcia niezwiązane ze studiami w danej uczelni na danym kierunku,

– publikacje w czasopismach spoza wykazu czasopism naukowych określonych w części A, B lub C,

– publikacje w formie książki o zasięgu mniejszym niż krajowy,

– publikacje pokonferencyjne wydane w formie książki (monografii),

– publikacje w toku, tj. artykuły lub książki, które nie zostały wydane drukiem, a w przypadku artykułów zamieszczonych w internetowych wersjach czasopism naukowych – nie zostały udostępnione do dnia 30 września 2018 r.,

– publikacje o niskiej innowacyjności tematyki,

– udział w projektach badawczych, które nie były realizowane przez uczelnię (np. projektach kół naukowych, fundacji, stowarzyszeń, etc.),

– udział w projektach badawczych, które nie były realizowane przez uczelnię we współpracy z innymi uczelniami lub jednostkami naukowymi (np. projektach realizowanych we współpracy z firmami, fundacjami, etc.),
 udział w projektach uczelni prowadzonych w ramach pracy w kole naukowym,

– referaty wygłoszone niesamodzielnie na konferencji,

– referaty, które zostały wygłoszone samodzielnie, ale referent nie był ich 100% autorem,

– postery naukowe, plakaty naukowe lub inne prezentacje przedstawione podczas konferencji,

– referaty na konferencjach, w których uczestniczyli prelegenci z mniej niż pięciu ośrodków akademickich (tj. miast, w których znajdują się uczelnie),

– nagrody w konkursach, które nie miały zasięgu międzynarodowego, tj. takich, w których nie rywalizowali zawodnicy z ośrodków akademickich z różnych krajów,

– nagrody uzyskane w konkursach, w których uczestniczyli studenci uczelni z mniej niż pięciu państw,

– nagrody uzyskane w konkursach organizowanych w ramach konferencji (np. konkursy referatowe),

– nagrody uzyskane w eliminacjach krajowych do konkursów międzynarodowych,

– nagrody uzyskane w konkursach o przyznanie innych stypendiów;

3) w przypadku wniosków za wybitne osiągnięcia sportowe:

– medale mistrzostw Polski, w tym akademickich, medale zawodów pucharu świata, Europy, Polski lub innych zawodów niewymienionych w rozporządzeniu,

– wyniki sportowe w sportach, w których nie działają polskie związki sportowe,

– wyniki sportowe uzyskane w eliminacjach do zawodów wymienionych w rozporządzeniu,

– wyniki sportowe w dyscyplinach nieolimpijskich (np. karate, szachy, sumo) w zawodach sportowych, które są uwzględniane wyłącznie w przypadku dyscyplin olimpijskich.

 

_______________________________________________________________
 
Procedura ubiegania się i przyznania stypendium - krok po kroku
część studenta
KROK 1. pobierz i wypełnij wniosek w dwóch egzemplarzach – wniosek powinien być wypełniony w sposób zwięzły
Uwaga – do jednego egzemplarza wniosku należy skompletować załączniki potwierdzające zdobyte osiągnięcia wpisane we wniosku
 
KROK 2. wypełniony w dwóch egzemplarzach wniosek złóż na macierzystym wydziale,
Uwaga – wniosek należy złożyć w sekretariacie dziekana (ew. dziekanacie) przed radą wydziału, która wyraża zgodę na akceptację wniosku przez dziekana, odbywa to się w okresie przerwy wakacyjnej maksymalnie do ostatniej rady wydziału przed dniem 30 września
 
część Uczelni
KROK 3. wniosek przesyłany jest do Działu Dydaktyki i Spraw Studenckich
 
KROK 4. wniosek podpisywany przez Rektora Uniwersytetu w Białymstoku
 
KROK 5. wnioski wszystkich studentów UwB są przesyłane do MNISW do dnia 15 października
 
część Ministerstwa
KROK 6. MNISW ocenia przesłane wnioski
 
KROK 7. MNISW informuje studentów przesyłając, na adres wskazany we wniosku, decyzję o przyznaniu stypendium lub odmowie przyznania
 
KROK 8. UwB wypłaca stypendium w jednorazowej kwocie do 15.000 zł,
 
_______________________________________________________________
 
Termin ubiegania się o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia – do 15 października 2018 roku.
 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami Uniwersytet w Białymstoku zobligowany jest do przesłania wniosków o przyznanie stypendium do MNISW w terminie do dnia 15 października. Termin ten dotyczy przesłania pozytywnie zaakceptowanych przez radę wydziału i podpisanych przez Rektora wniosków.
 
 
Spełnienie warunku zaliczenia roku studiów w poprzednim roku akademickim, nie jest wymagane, jeżeli student jest wpisany w danym roku akademickim na rok studiów przewidziany w planie tych studiów, a przyczyną niezaliczenia roku studiów w poprzednim roku akademickim był urlop od zajęć w uczelni udzielony w związku ze stanem jego zdrowia lub z narodzinami dziecka.
 
Osiągnięcia naukowe brane pod uwagę przy ocenie wniosku
– w przypadku studenta studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich – okres od dnia rozpoczęcia tych studiów do dnia 30 września roku, w którym przedstawia swoją kandydaturę do przyznania stypendium,
– w przypadku studenta studiów drugiego stopnia – okres od dnia rozpoczęcia studiów pierwszego stopnia poprzedzających studia drugiego stopnia do dnia 30 września roku, w którym przedstawia swoją kandydaturę do przyznania stypendium,
– w przypadku studenta, który otrzymał stypendium w poprzednich latach – okres od dnia 1 października roku, w którym otrzymał ostatnie stypendium, do dnia 30 września roku, w którym przedstawia swoją kandydaturę do przyznania stypendium.
 
Zgodnie z art. 184 ust. 5 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów, stypendium ministra za wybitne osiągnięcia nie przysługuje chyba, że kontynuuje on studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, jednakże nie dłużej niż przez okres trzech lat. Nie może, zatem otrzymać stypendium ministra student, który ukończył już jeden kierunek studiów z tytułem zawodowym magistra lub równorzędnym oraz student, który po ukończeniu studiów pierwszego stopnia rozpoczął naukę na kolejnych studiach pierwszego stopnia. Weryfikacja wniosków pod tym kątem odbywa się na wydziale przed ich potwierdzeniem przez przewodniczącego rady podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni oraz podpisaniem przez Rektora.
 
 
_______________________________________________________________