WYDZIAŁY
Struktura
Wschodni Ośrodek Transferu Technologii
Kuźnie Kompetencji
Współpraca z zagranicą
Erasmus+

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA NA ROK 2017/2018

W związku z możliwością otrzymania dodatkowych środków na realizację mobilności pracowników, odbędzie się dodatkowa reakrutacja na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ do krajów Unii Europejskiej i stowarzyszonych w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz w celach szkoleniowych w roku ak. 2017/2018. Wyjazd musi się rozpocząć nie wcześniej niż 1 września 2018 r., a zakończyć nie później niż 30 września 2018 r. Formularz zgłoszeniowy oraz zaakceptowany przez wszystkie strony Mobility Agreement należy składać w Dziale Współpracy Międzynarodowej  osobiście lub drogą mailową (incoming@uwb.edu.pl, e.szpiganowicz@uwb.edu.pl) w terminie 16-27.07.2018 r. Rekrutacja nie obejmuje osób, które zakwalifikowały się do programu w roku akademickim 2017/2018.

Wymagane dokumenty:

Mobility Agreement- STA

Formularz zgłoszeniowy -STA

Lista uczelni partnerskich -STA

 

Mobility Agreement -STT

Formularz zgłoszeniowy -STT

 

 

 

Klauzula odnośnie ochrony danych osobowych - RODO


Pracownicy uczelni mogą w ramach programu Erasmus+ aplikować na wyjazdy w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz w celach szkoleniowych. Wyjazdy te są dobrą okazją do sprawdzenia i doskonalenia własnych umiejętności, umożliwiają nawiązywanie nowych kontaktów o charakterze naukowo-dydaktycznym oraz inicowanie interesującej współpracy między jednostkami uczelni i instytucji partnerskich.

Wyjazdy w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w zagranicznych uczelniach (STA)

Nauczyciele akademiccy mogą wyjeżdżać do zagranicznych szkół wyższych, z którymi uczelnia ma podpisaną umowę międzyinstytucjonalną. Uczelnia wysyłająca i przyjmująca musi posiadać Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego.

Indywidualny program nauczania musi zostać zatwierdzony przez instytucję wysyłającą i przyjmującą. Nauczyciel jest zobowiązany do przeprowadzenia co najmniej 8 godzin zajęć dydaktycznych.

Wyjazdy w celach szkoleniowych (STT)

Pracownicy szkół wyższych mogą wyjeżdżać do instytucji zagranicznych, np. przedsiębiorstw, organizacji, instytucji edukacyjnych, w tym uczelni, w celu doskonalenia umiejętności i kwalifikacji potrzebnych w pracy, wymiany doświadczeń, poszerzania wiedzy w danej dziedzinie (udział w szkoleniu, seminarium, warsztatach z elementami szkolenia, wizyta typu work shadowing itp.). Wyjazdy na konferencje nie są uprawnione.

 

Uczelnia finansuje wyjazdy trwające od 2 dni do tygodnia.  Stypendium pozwala na pokrycie części kosztów związanych z podróżą i utrzymaniem za granicą.

 

Strona programu: http://erasmusplus.org.pl/szkolnictwo-wyzsze 

 

Informacji udziela Dział Współpracy Międzynarodowej

Świerkowa 20B, pokój 1/7, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:30

tel.: 85 745 70 51, 85 745 70 89

e-mail: incoming@uwb.edu.pl, e.szpiganowicz@uwb.edu.pl