Wystawy

Oferta edukacyjna 2018-2019

dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, liceów ogólnokształcących

oraz innych szkół średnich, a także starszych grup przedszkolaków

 

Zapraszamy do zwiedzania wystaw Uniwersyteckiego Centrum Przyrodniczego im. Profesora Andrzeja Myrchy mieszczącego się w Białymstoku przy ul. Ciołkowskiego 1J na terenie kampusu Uniwersytetu w Białymstoku.

Ekspozycje są udostępniane młodzieży szkolnej w dni powszednie w godzinach 9.00 - 15.00 po uprzednim telefonicznym (857457322) uzgodnieniu terminu zwiedzania oraz w soboty od 10.00 do 14.00. Po wystawach oprowadza przewodnik. Zwiedzanie naszych wystaw jest bezpłatne.

 

W tym sezonie zwiedzać można następujące wystawy:

1. „Środowiska przyrodnicze północno-wschodniej Polski” – na ekspozycji prezentowane są środowiska przyrodnicze Puszczy Knyszyńskiej i Augustowskiej, bagien biebrzańskich, rozlewisk nadnarwiańskich i Suwalszczyzny w postaci dioram z eksponatami ptaków i ssaków oraz wysuszonych mchów, porostów i roślin naczyniowych. Na wystawie prezentowana jest kolekcja dużych ssaków łownych i chronionych zakupionych ze wsparciem środków unijnych.

 

2. „Przyroda rejonów polarnych” – w formie dioramy ukazuje bogactwo i różnorodność zwierząt i roślin występujących w Arktyce (na Spitsbergenie) i Antarktyce (na Wyspie King George) w pobliżu polskich stacji naukowych. Eksponaty zostały zebrane przez pracowników Instytutu Biologii i naszego Centrum Przyrodniczego, którzy prowadzili tam badania naukowe w latach osiemdziesiatych XX wieku.

 

3. „Filogeneza tkankowców” – prezentuje poszczególne typy zwierząt tkankowych od prymitywnych i prosto zbudowanych gąbek po zaawansowane ewolucyjnie ssaki i ptaki. Eksponaty /część z nich zakupiono z dofinansowaniem unijnym/ współczesnych i kopalnych przedstawicieli poszczególnych grup oraz zwięzłe ich opisy pomagają w zrozumieniu związków pokrewieństwa łączących wszystkie zwierzęta tkankowe.

 

4. „Ewolucja naczyniowych roślin lądowych” – wystawa kolekcji skamieniałości roślin zakupionych w ramach realizacji projektu dofinansowanego ze środków unijnych, zilustrowana planszami graficznymi z rekonstrukcjami roślin żyjących w tym czasie na Ziemi oraz zwięzłym opisem flory i najważniejszych procesów geologicznych.

 

5. „Minerały i skały” – ekspozycja kolekcji minerałów i skał muzealnej jakości zakupionej w ramach realizacji projektu dofinansowanego ze środków unijnych.

 

6. „Rośliny chronione i charakterystyczne dla Podlasia” – 60 kolorowych plansz graficznych przedstawiających gatunki regionalnej flory wydrukowanych na szkle, a zakupionych w ramach realizacji projektu dofinansowanego ze środków unijnych.

 

7. „Fauna mórz podzwrotnikowych” – prezentuje bogactwo form i gatunków zwierząt bezkręgowych i kręgowców żyjących w ciepłych, tropikalnych wodach morskich.

 

8. „Stawonogi tropikalne” – w pięciu dużych gablotach prezentowane są suche, rozpięte owady (motyle, ćmy, chrząszcze, modliszki, patyczaki, straszyki i inne), pajęczaki (skorpiony, pająki ptaszniki) i wije (w tym skolopendry) pochodzące z tropików.

 

9. „Hodowle terraryjne” – 10 gatunków żywych gadów, 2 gatunki owadów i 2 gatunki pajęczaków prezentowane są w zbiornikach szklanych zapewniających hodowanym zwierzętom warunki odpowiednie dla danego gatunku i uwzględniające ich naturalne wymagania środowiskowe.

 

10. „Historia życia na Ziemi” – wystawa składająca się z 12 dużego formatu plansz prezentujących okresy er: paleozoicznej, mezozoicznej i kenozoicznej. Na planszach przedstawiona jest paleogeografia danego okresu z opisem ważniejszych wydarzeń geologicznych jakie wtedy zachodziły, rekonstrukcje flory i fauny z informacjami o istotnych trendach ewolucyjnych jakim podlegały one w tamtym czasie, paleogeografia Polski z wymienionymi kopalinami użytecznymi z tego okresu współcześnie eksploatowanymi przemysłowo.

 

11. „Skamieniałości z plejstoceńskich osadów polodowcowych” – w gablotach wystawowych eksponowane są skamieniałości znalezione w żwirach i piaskach przywleczonych na teren naszego województwa przez lądolody plejstoceńskie, które ośmiokrotnie nasuwały się z północy Skandynawii na teren Polski, aż po Sudety i Karpaty. Wśród eksponatów są m.in. kawałki kolonii koralowców zasiedlających w okresie sylurskim ciepłe, tropikalne morza, ząb trzonowy mamuta, który w plejstocenie żył w tundrze na przedpolu lądolodu oraz pancerze trylobitów pływających w erze paleozoicznej w płytkich, przybrzeżnych wodach morskich.

 

12. Przed budynkiem Centrum od strony ul. Ciołkowskiego eksponujemy lapidarium magmowych głazów narzutowych z terenu województwa podlaskiego zakupionych w trakcie realizacji projektu dofinansowanego ze środków unijnych, a dokumentujących działalność lądolodu skandynawskiego w plejstocenie.

 

Do zwiedzania proponujemy ponadto wystawy czasowe:

1. Gabinet Ryszarda Kaczorowskiego ostatniego Prezydenta RP na Uchodźstwie.

Na wystawie prezentowane jest wyposażenie (meble, księgozbiór oraz pamiątki, medale, dyplomy, obrazy i przedmioty osobiste) z ostatniego, warszawskiego gabinetu Prezydenta, podarowane przez Panią Prezydentową Karolinę Kaczorowską po tragicznej śmierci męża w katastrofie smoleńskiej w 2010 roku. Wystawa będzie funkcjonowała w Centrum Przyrodniczym do czasu wybudowania na terenie kampusu nowej Biblioteki Uniwersyteckiej, w której będzie pomieszczenie przeznaczone na Gabinet Prezydenta.

 

2. "Minerały, meteoryty i ... " z kolekcji podarowanej w 2017 roku przez Państwo Ireną i Jana Data.

W roku 2017 Państwo Irena i Jan Data - mieszkańcy Białegostoku podarowali Uniwersytetowi w Białymstoku kolekcję minerałów i skamieniałości oraz meteorytów i tektytów. Podarowane eksponaty zostały włączone do zbiorów dydaktycznych Uniwersyteckiego Centrum Przyrodniczego im. Profesora Andrzeja Myrchy działającego od 1999 roku na Uniwersytecie w Białymstoku i są bezpłatnie udostępniane na wystawie. Meteoryty prezentowane na wystawie są materialnymi posłańcami z bardzo odległych czasów, sięgających początków naszego Układu Słonecznego, a bogata kolekcja minerałów świadectwem niesłychanej różnorodności przyrody nieożywionej na naszej Ziemi.

 

3. "Życie na Ziemi - zarys dziejów" wystawa prezentuje rozwój fauny i flory od kambru - najstarszego okresu ery paleozoicznej, którego początek sięga 542 mln lat wstecz, po plejstocen – czas kilku wielkich zlodowaceń na Ziemi w ostatnich 2 milionach lat. Na 12 planszach graficznych przedstawiona została paleogeografia świata i Polski, rekonstrukcje pejzaży florystycznych i typowych zespołów faunistycznych w poszczególnych okresach er: paleozoicznej, mezozoicznej i kenozoicznej. Plansze dodatkowo zawierają zwięzłe teksty o ważnych wydarzeniach geologicznych oraz najistotniejszych tendencjach ewolucyjnych w rozwoju flory i fauny w każdym okresie, a także informacje o rodzajach skał z tamtych czasów występujących dzisiaj na terenie Polski.

Całość ekspozycji uzupełnia kolekcja pięknie zachowanych skamieniałości z poszczególnych okresów geologicznych i z różnych miejsc naszego globu, będąca dokumentacją bogactwa i różnorodności gatunkowej roślin i zwierząt, jakie przed setkami, dziesiątkami czy milionami lat temu rosły i żyły na Ziemi oraz ich zmienności jako efektu przystosowań do ciągle zmieniającego się środowiska.

 

Zapraszamy też do korzystania z multimedialnej ścieżki edukacyjnej z trzema infokioskami, z których dwa wyposażone są w program edukacyjny do nauki rozpoznawania ptaków Polski i ich głosów, a jeden zawiera prezentacje multimedialne poświęcone ekologii i przyrodzie północno-wschodniej Polski, nawiązujące do aktualnych tematów edukacyjnych realizowanych w szkołach. Nowa ścieżka edukacyjna multimedialna powstała dzięki realizacji Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 5, Działanie 5.1, p.t.: „Kształtowanie postaw ekologicznych z wykorzystaniem bazy edukacyjnej Uniwersyteckiego Muzeum Przyrodniczego Uniwersytetu w Białymstoku”.

 

Na zamówienie szkół i przedszkoli Uniwersyteckie Centrum Przyrodnicze bezpłatnie realizuje prelekcje wyjazdowe (z wykorzystaniem laptopa zakupionego z projektu nr WND-RPPD.05.01.00-20-024/10 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013) na tematy związane z edukacją ekologiczną w zakresie realizowanych przez nie programów dydaktycznych. Zgłoszenia telefoniczne i ustalenie tematu oraz zakresu prelekcji pod numerem 85 7457322.

Nauczycielom polecamy też możliwość skorzystania ze scenariuszy lekcji muzealnych umieszczonych w zakładce „EDUKACJA“ na naszej stronie internetowej.