Współpraca międzynarodowa

Zarządzenie nr 16 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 26 września 2014 r.

w sprawie studenckich praktyk zawodowych

  

Zarządzenie nr 19 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 16 maja 2013 r.

w sprawie organizacji roku akademickiego 2013/2014 w Uniwersytecie w Białymstoku

  

Zarządzenie nr 18 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 16 maja 2013 r.

w sprawie elektronicznego archiwizowania prac dyplomowych

 

Uchwała nr 1381 Senatu UwB z dnia 17 kwietnia 2013 roku

w sprawie zmian w Regulaminie studiów Uniwersytetu w Białymstoku wprowadzonym Uchwałą nr 1225 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 kwietnia 2012 r.

 

Uchwała nr 1372 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 6 marca 2013 r.

zmieniająca Uchwałę nr 1227 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 kwietnia 2012 r. zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat

 

Zarządzenie nr 8 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 5 marca 2013 r.

w sprawie utworzenia na Wydziale Biologiczno-Chemicznym studiów doktoranckich w zakresie chemii

 

Uchwała nr 1352 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 23 stycznia 2013 roku

w sprawie wzoru świadectwa ukończenia kursu dokształcającego

 

Uchwała nr 1351 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 23 stycznia 2013 roku

w sprawie wzoru świadectwa ukończenia studiów podyplomowych

 

Zarządzenie nr 5 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 lutego 2013 r.

w sprawie szczegółowych zasad uruchamiania kierunków, specjalności i profili kształcenia.

 

Regulamin zwiększania stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej w Uniwersytecie w Białymstoku

wprowadzony Zarządzeniem nr 7 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 5 czerwca 2012 r.

 

Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich w Uniwersytecie w Białymstoku

wprowadzony Zarządzeniem nr 6 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 5 czerwca 2012 r.

 

Regulamin studiów podyplomowych Uniwersytetu w Białymstoku

wprowadzony Uchwałą Senatu nr 1246 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 30 maja 2012 r.

 

Regulamin studiów Uniwersytetu w Białymstoku

wprowadzony Uchwałą nr 1225 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 kwietnia 2012 roku

obowiązujący od 1 października 2012 roku

 

Regulamin studiów doktoranckich Uniwersytetu w Białymstoku

wprowadzony Uchwałą nr 1226 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 kwietnia 2012 roku

obowiązujący od 1 października 2012 roku

 

Uchwała nr 1227 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 kwietnia 2012 roku

w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat

 

 

Statut Uniwersytetu w Białymstoku uchwalony na posiedzeniu Senatu Uniwersytetu w Białymstoku w dniu 4 kwietnia 2012 r.

 

 

Uchwała nr 1202 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 29 lutego 2012 roku

w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu określających zasady tworzenia programów kształcenia dla określonych kierunków, profili i poziomów kształcenia studiów wyższych

 

 

Uchwała nr 1203 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 29 lutego 2012 r.

w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu określających zasady tworzenia planów i programów studiów doktoranckich

 

 

Uchwała nr 1204 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 29 lutego 2012 r.

w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu określających zasady tworzenia planów i programów studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających

 

Uchwała nr 1171 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 grudnia 2011 r.
w sprawie wzoru „Umowy ramowej o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne świadczone na rzecz studentów stacjonarnych
 

Uchwała nr 1144 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 28 września 2011 r.

w sprawie wzoru "Umowy o warunkach odpłatności za powtarzanie zajęć na studiach wyższych z powodu niezadowalających wyników w nauce"

  

Zarządzenie nr 21 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 20 września 2011 r.

w sprawie Regulaminu przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej studentom Uniwersytetu w Białymstoku i Regulaminu przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej doktorantom Uniwersytetu w Białymstoku

 

 

Zarządzenie nr 18 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 19 sierpnia 2011 r.

w sprawie prowadzenia w Uniwersytecie w Białymstoku dokumentacji przebiegu studiów z wykorzystaniem Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów (USOS)

 

Zarządzenie nr 19 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 19 sierpnia 2011 r. zmieniające Zarządzenie nr 11 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 30 maja 2011 r.

w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne świadczone w Uniwersytecie w Białymstoku

 

Zarządzenie nr 11 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 31 maja 2011 r.

w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne świadczone w Uniwersytecie w Białymstoku

 

Uchwała nr 1078 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 27 kwietnia 2011 r.

     w sprawie zasad funkcjonowania seminariów doktoranckich

 

Zarządzenie nr 8 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 7 kwietnia 2011 r.

     w sprawie utworzenia studiów doktoranckich na Wydziale Biologiczno-Chemicznym 

 

 Uchwała nr 1023 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 22 grudnia 2010 r.

Zmieniająca Uchwałę nr 792 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie w Białymstoku Uczelnianego Systemu Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia

 

Uchwała nr 1001 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 27 października 2010 r.

w sprawie Zasad tworzenia i funkcjonowania studiów międzywydziałowych prowadzonych przez Uniwersytet w Białymstoku

 

Uchwała nr 990 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 22 września 2010 r. 

w sprawie  wzoru „Umowy o warunkach odpłatności za studia wyższe”


Uchwała nr 991 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 22 września 2010 r.

w sprawie  wzoru „Umowy o warunkach odpłatności za studia doktoranckie”


Uchwała nr 992 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 22 września 2010 r. 

w sprawie wzoru „Umowy o warunkach odpłatności za studia podyplomowe”

  

Zarządzenie nr 14 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 lipca 2010 r.

 w sprawie studenckich praktyk zawodowych

 

Uchwała nr 957 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 16 czerwca 2010 r.

w sprawie rodzajów zajęć dydaktycznych i liczebności grup studenckich

 

Uchwała nr 956 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 16 czerwca 2010 r.

w sprawie wymiaru zadań dydaktycznych dla stanowisk, na których zatrudniani są nauczyciele akademiccy, zasad obliczania godzin dydaktycznych oraz zasad rozliczania i finansowania godzin ponadwymiarowych

 

Zarządzenie nr 10 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 27 maja 2010 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne prowadzone w Uniwersytecie w Białymstoku w roku akademickim 2010/2011

 

Uchwała Nr 951 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 26 maja 2010 r.  zmieniająca Uchwałę Nr 439 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 19 lipca 2006 r.
 w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz  trybu i warunków zwalniania z tych opłat.

 

Zarządzenie nr 12 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 lipca 2009 r.

Zmieniające Zarządzenie nr 7 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 26 maja 2009 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne prowadzone w Uniwersytecie w Białymstoku w roku akademickim 2009/2010

 

Uchwała nr 834 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 24 czerwca 2009 r.
w sprawie wytycznych dla podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu określających zasady tworzenia programów nauczania i planów studiów wyższych, podyplomowych i kursów dokształcających

 

Zarządzenie nr 7 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 26 maja 2009 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne prowadzone w Uniwersytecie w Białymstoku w roku akademickim 2009/2010

 

 Regulamin studiów Uniwersytetu w Białymstoku

wprowadzony Uchwałą nr 807 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 29 kwietnia 2009 roku

 

Regulamin studiów doktoranckich Uniwersytetu w Białymstoku

wprowadzony Uchwałą nr 808 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 29 kwietnia 2009 roku

  
Uchwała nr 792 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 marca 2009 r.
w sprawie wprowadzenia Uczelnianego Systemu Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia
(tekst jednolity ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą nr 1170 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 grudnia 2011)
 

 Uchwała nr 792 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 marca 2009 r.
w sprawie wprowadzenia Uczelnianego Systemu Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia

  

Stanowisko Senatu UwB z dn. 25 kwietnia 2007 r.
w sprawie realizacji kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela

 

Uchwała nr 462 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 20 grudnia 2006 r.
w sprawie prowadzenia kierunku studiów na określonych stopniach kształcenia

 

Uchwała Nr 439 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 19 lipca 2006 r.
w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz  trybu i warunków zwalniania z tych opłat.
(tekst jednolity ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą Nr 951 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 26 maja 2010 r.)

 

Statut Uniwersytetu w Białymstoku uchwalony na posiedzeniu Senatu Uniwersytetu w Białymstoku w dniu 31 maja 2006 r.

 

Regulamin studiów podyplomowych Uniwersytetu w Białymstoku

wprowadzony Uchwałą nr 392 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 26 kwietnia 2006 r. ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą nr 859 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 23 września 2009 r.

 

Uchwała nr 475 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 20 grudnia 2006 r.

w sprawie wymiaru pensum nauczycieli akademickich, współczynników przeliczania z tytułu prowadzenia zajęć oraz zasad rozliczania i finansowania godzin ponadwymiarowych

 

Uchwała nr 382 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 29 marca 2006 r.
w sprawie wymiaru zajęć pracowników naukowo–technicznych i inżynieryjno–technicznych

 

Uchwała nr 381 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 29 marca 2006 r.
w sprawie rodzaju zajęć dydaktycznych i liczebności grup studenckich

 

  Uchwała nr 380 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 29 marca 2006 r.
w sprawie wymiaru pensum nauczycieli akademickich, współczynników przeliczeniowych z tytułu prowadzenia zajęć oraz zasad rozliczania i finansowania godzin ponadwymiarowych (z późń. zm.)