Współpraca międzynarodowa

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 3 października 2014 r.

w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 25 września 2014 r.

w sprawie ogólnopolskiego wykazu studentów i ogólnopolskiego wykazu doktorantów

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 23 września 2014 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania

oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI i SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 25 września 2014 r.

w sprawie warunków, jakim muszą odpowiadać postanowienia regulaminu studiów w uczelniach

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 24 września 2014 r.

w sprawie podejmowania decyzji dotyczącej zwiększenia ogólnej liczby osób,

które uczelnia publiczna może przyjąć na studia stacjonarne na dany rok akademicki, powyżej 2%

liczby studentów przyjętych na studia stacjonarne na poprzedni rok akademicki

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI i SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 12 grudnia 2013 r.

w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 1 lipca 2013 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych

 

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 lutego 2012 r.

w sprawie sposobu i trybu ustalania wskaźników kosztochłonności dla poszczególnych kierunków studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich oraz obszarów kształcenia, a także dla stacjonarnych studiów doktoranckich

 

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r.

w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela

  

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 listopada 2011 r.

w sprawie wzorcowych efektów kształcenia

 

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą być spełnione, aby zajęcia dydaktyczne na studiach mogły być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

 

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 r.

w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego

 załącznik nr 1

 załącznik nr 2

 

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 r.

w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia

 

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 r.

w sprawie studiów doktoranckich oraz stypendiów doktoranckich

 

Rozporządzanie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 r.

w sprawie warunków oceny programowej i oceny instytucjonalnej

 

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 września 2011 r.

w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnych oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora

 

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 września 2011 r.

w sprawie danych zamieszczanych w ogólnopolskim wykazie studentów

 

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r.

 w sprawie warunków i trybu przenoszenia zajęć zaliczonych przez studenta

 

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r.

w sprawie dokumentacji przebiegu studiów

 

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r.

w sprawie kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych

 

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r.

w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków wydawania oraz niezbędnych elementów dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończeniastudiów podyplomowych oraz wzoru suplementu do dyplomu

 

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r.
w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą

 

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 sierpnia 2011 r.

w sprawie trybu podejmowania decyzji o zwiększeniu liczby studentów stacjonarnych w uczelni publicznej powyżej 2% ogólnej liczby studentów stacjonarnych studiujących w poprzednim roku akademickim

 

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r.

w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych

 

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 lipca 2011 r.

w sprawie warunków, jakim muszą odpowiadać postanowienia regulaminu studiów w uczelniach

 

Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy — Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw

  

Rozporządzenie MinistraNauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 kwietnia 2010 r.

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wskaźników kosztochłonności poszczególnych kierunków, makrokierunków i studiów międzykierunkowych studiów stacjonarnych oraz stacjonarnych studiów doktoranckich w poszczególnych dziedzinach nauki

 

Rozporządzenie MinistraNauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 października 2009 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki

 

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 sierpnia 2009 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie nazw kierunków studiów

 

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 lutego 2009 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie studiów doktoranckich prowadzonych przez jednostki organizacyjne uczelni (Dz. U. Nr 30 poz. 194)

  

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2007 r.
w sprawie warunków jakie muszą być spełnione, aby zajęcia dydaktyczne na studiach mogły być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (Dz. U. Nr 188 poz. 1347 z późń. zm.)

 

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007 r.
w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków i poziomów kształcenia a także tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia by prowadzić studia miedzykierunkowe oraz makrokierunki (Dz. U. Nr 164 poz. 1166)

 

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 kwietnia 2007 r.
w sprawie wskaźników kosztochłonności poszczególnych kierunków, makrokierunków i studiów międzykierunkowych studiów stacjonarnych oraz stacjonarnych studiów doktoranckich w poszczególnych dziedzinach nauki (Dz. U. Nr 65 poz. 435 z późn. zm.)

 

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 marca 2007 r.
w sprawie szczegółowych warunków tworzenia i funkcjonowania filii zamiejscowej podstawowej jednostki organizacyjnej oraz zamiejscowego ośrodka dydaktycznego uczelni (Dz. U. Nr 69 poz. 459)

 

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 grudnia 2006 r.
w sprawie warunków wynagrodzenia za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej (Dz. U. Nr 251 poz. 1852 z późn. zm.)

 

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 grudnia 2006 r.
w sprawie studiów doktoranckich prowadzonych przez jednostki organizacyjne uczelni (Dz. U. Nr 1 poz. 3 z późn. zm.)

 

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2006 r.
w sprawie warunków i trybu przenoszenia osiągnięć studenta (Dz. U. Nr 187 poz. 1385)

 

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 lipca 2006 r.
w sprawie warunków, jakie muszą spełniać jednostki organizacyjne uczelni aby prowadzić studia na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz. U. Nr 144 poz. 1048)

 

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 czerwca 2006 r.
w sprawie nazw kierunków studiów (Dz. U. Nr 121 poz. 838)

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 lutego 2006 r.

w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą (Dz. U. Nr 37 poz. 255 z późn. zm. wprowadzonymi Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego)

 

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym

znowelizowana  USTAWĄ z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw

 

Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r.

Prawo o szkolnictwie wyższym

 

Ustawa z dnia 14 marca 2003 r.

o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki