Współpraca z zagranicą
Erasmus+

 

Jednym z podstawowych sposobów monitorowaniu jakości kształcenia jest ankietyzacja. Jej podstawowe formy stosowane w UwB prezentuje poniższa tabela.

 

Nazwa

Ankietowani

Opis

Cechy

ankieta zajęć dydaktycznych

nauczyciela akademickiego

studenci

doktoranci

słuchacze studiów podyplomowych

dotyczy wszystkich zajęć dydaktycznych przewidzianych planami i programami studiów; przeprowadzana po zakończeniu każdego cyklu zajęć dydaktycznych

anonimowa, papierowa lub on-line

ankieta ewaluacyjna

studenci

służy ocenie satysfakcji studenta z całości studiów i obejmuje monitorowanie warunków kształcenia i organizacji studiów (zasobów bibliotecznych, jakości infrastruktury dydaktycznej, dostępności i przejrzystości informacji na temat kształcenia i organizacji zajęć); przeprowadzana na zasadach ustalonych na wydziale

anonimowa, papierowa lub on-line

ankieta mobilności studentów

studenci i doktoranci uczestniczący w wymianie międzynarodowej

służy ocenie programu mobilności studentów/doktorantów i jego realizacji; dotyczy funkcjonującej wymiany w ramach umów pomiędzy uczelniami, systemu zasad zaliczania osiągnięć, wykorzystania doświadczeń zdobytych przez studentów/doktorantów podczas kształcenia realizowanego na innych uczelniach pod kątem poprawy jakości kształcenia  oraz opinii przekazanych przez studentów/doktorantów przyjeżdżających (polskich
i zagranicznych) na temat realizowanych na Uczelni studiów w stosunku do ich oczekiwań w tym zakresie

anonimowa, papierowa lub on-line

ankieta absolwenta

absolwenci

dotyczy opinii absolwentów o przebiegu odbytych studiów; obejmuje ocenę programu nauczania, kadry dydaktycznej, organizacji procesu kształcenia i osiągniętych efektów edukacji; przeprowadzana na koniec studiów

anonimowa, papierowa lub on-line

 

Ponadto na wydziałach zbierane są opinie pracodawców o poziomie zatrudnionych absolwentów studiów wyższych (pozwalają one  na uwzględnianie – w miarę możliwości – w programach kształcenia aktualnych potrzeb rynku pracy i przyczyniają się do podniesienia poziomu przygotowania zawodowego przyszłych pracowników), a  Biuro Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów we współpracy z wydziałami monitoruje kariery zawodowe absolwentów studiów wyższych.