Biuro Karier
Aktualności

 


O BADANIACH
 
  • Czym są badania losów absolwentów?
 
Badania losów absolwentów stanowią sposób na zweryfikowanie tego, w jakim stopniu studia na Uniwersytecie w Białymstoku przygotowują studentów do wejścia na rynek pracy. Pomagają w ustaleniu stopnia teoretycznego oraz praktycznego przygotowania, a także wskazują elementy, które należy zmienić w celu ułatwienia startu zawodowego.
 
Oprócz weryfikowania tego, czy program studiów, a przez to umiejętności absolwentów, spełniają oczekiwania przyszłych pracodawców ich celem jest również ustalenie, czy Uniwersytet w Białymstoku pozwala na rozwój zainteresowań studentów.
 
W skrócie badania losów absolwentów stanowią narzędzie pozwalające na ustalenie, czy student kształcący się na naszej uczelni jest należycie przygotowywany do podjęcia pracy zawodowej oraz czy ma szanse na rozwój swoich zainteresowań.
 
  • Dlaczego są przeprowadzane?
 
Najważniejszym powodem jest konieczność sprawdzenia, czy program studiów znajduje odzwierciedlenie w rzeczywistości. Chodzi o ustalenie, które z elementów programu studiów należy zmienić lub usunąć, a które pozostawić bez zmian.
 
Sytuacja na rynku pracy jest w chwili obecnej bardzo dynamiczna, przez co niezbędne jest ciągłe sprawdzanie czy to, czego uczą się studenci jest jeszcze aktualne i potrzebne.
 
Założeniem badań losów absolwentów jest wprowadzanie zmian, dodatkowych szkoleń czy warsztatów zgodnie z wynikami uzyskanymi po przeanalizowaniu wyników.
 
  • Do kogo kierowane są badania?
 
Adresatami są wszyscy absolwenci studiów pierwszego oraz drugiego stopnia. Akcja informacyjna prowadzona będzie w szczególności wśród studentów 3 roku studiów I stopnia oraz studentów 2 roku studiów II stopnia. Podyktowane jest to faktem, iż stanowią oni grupę, która zostanie objęta badaniami najszybciej.