Struktura
Współpraca międzynarodowa
Erasmus+
Współpraca z krajami partnerskimi (KA107)

Białostockie Studia Literaturoznawcze

adres: Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok
e-mail: bsl@uwb.edu.pl
www: bsl.uwb.edu.pl
 
ISSN:
2082-9701
 
periodyczność i nakład:
rocznik, 150 egz.
 
medium:
papierowe, pismo dostępne na stronach Podlaskiej Biblioteki Cyfrowej

,,Białostockie Studia Literaturoznawcze” są rocznikiem wydawanym przez Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku. Czasopismo zostało zaprojektowane jako otwarte forum dyskusyjne, służące prezentacji prac z zakresu szeroko pojętej wiedzy o literaturze: historii i teorii literatury, metodologii badań literackich, komparatystyki i krytyki literackiej. Ze względu na zróżnicowanie gatunków dyskursu literaturoznawczego artykuły publikowane są w kilku działach, z których trzy mają stały charakter: Studia i szkice, Lektury i dyskusje, Interpretacje. Osobno zamieszczane są sprawozdania z konferencji, przeglądy czasopism zagranicznych, archiwalia i regionalia. Każdy z numerów jest częściowo stematyzowany, ale zawsze jesteśmy otwarci na artykuły podejmujące różną problematykę mieszczącą się w ogólnym profilu pisma. Interesują nas również prace o charakterze interdyscyplinarnym, sytuujące się na pograniczu literaturoznawstwa i takich dyscyplin, jak: kulturoznawstwo, językoznawstwo, geografia humanistyczna, historia, filozofia i socjologia.


Redaktor naczelny
: Elżbieta Sidoruk

 
Rada naukowa: Małgorzata Czermińska (Uniwersytet Gdański), Elżbieta Dąbrowicz (Uniwersytet w Białymstoku), Krystyna Jakowska (Uniwersytet w Białymstoku), Bożena Karwowska (Univeristy of British Columbia), Hana Voisine-Jechova (Université Paris IV), Anna Wieczorkiewicz (Uniwersytet Warszawski)