Współpraca z zagranicą
Erasmus+

Celem Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia jest:

 • stałe monitorowanie i podnoszenie jakości kształcenia w Uniwersytecie w Białymstoku, zwanym dalej Uczelnią,
 • podnoszenie rangi pracy dydaktycznej,
 • tworzenie jednoznacznych procedur oceny organizacji i warunków kształcenia, umożliwiających porównywanie oferty edukacyjnej w ramach Uczelni,
 • zwiększenie mobilności studentów/doktorantów w kraju i za granicą, a tym samym zwiększanie ich szans na rynku pracy,
 • informowanie kandydatów na studia o jakości kształcenia na Uczelni i kwalifikacjach absolwentów.

Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia obejmuje:

 • monitorowanie standardów akademickich,
 • monitorowanie i doskonalenie procesu kształcenia,
 • ocenę jakości zajęć dydaktycznych,
 • monitorowanie warunków kształcenia i organizacji studiów,
 • ocenę mobilności studentów/doktorantów,
 • uzyskiwanie opinii absolwentów Uczelni o przebiegu odbytych studiów,
 • uzyskiwanie opinii pracodawców o poziomie zatrudnianych absolwentów studiów wyższych,
 • monitorowanie karier zawodowych absolwentów studiów wyższych,
 • monitorowanie procesu potwierdzania efektów uczenia się,
 • instrumenty i procedury służące do realizacji pkt 1–9.

Uczelniany Systemu Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia został wprowadzony: Uchwałą nr 2614 Senatu UwB z dnia 27 listopada 2019 r.


Pobierz strukturę w PDF