Biuro Karier
Aktualności

Dofinansowania udzielane przez Radę Uczelnianą Samorządu Doktorantów UwB

Doktorant:

 • wyjeżdżający na konferencję lub inny wyjazd naukowy może ubiegać się o zwrot kosztów uczestnictwa i przejazdu ze środków Samorządu Doktorantów;
 • może ubiegać się o dofinansowanie lub zwrot kosztów, które związane są z studiami doktoranckimi np. organizacja przedsięwzięć, badań naukowych, opracowywanie publikacji. 

Samorząd doktorantów rozpatruje otrzymany wniosek na posiedzeniu RUSD UwB i decyduje w jakim zakresie i na co zostaną przeznaczone środki finansowe.

Przed wypełnieniem wniosku do RUSD w sprawie dofinansowania wyjazdu naukowego, proszę o zapoznanie się
z Załącznikiem nr 1 do Uchwały 6/3/2019 z dnia 4 marca 2019 roku Regulamin przyznawania dofinansowania przez Radę Uczelnianą Samorządu Doktorantów Uniwersytetu w Białymstoku, gdzie §14 stanowi o kwocie maksymalnej dofinansowania czynnego udziału w konferencji naukowej:

 1. Dofinansowanie przyznaje się w związku z czynnym udziałem w konferencji naukowej.
 2. Suma kwot przyznanego dofinansowania na udział w konferencjach naukowych dla jednego doktoranta w roku kalendarzowym nie może przekroczyć wysokości 400 złotych.
 3. W przypadku przyznania dofinansowania doktorantowi z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym lub znacznym RUSD może udzielić dofinansowania opiekunowi osoby niepełnosprawnej lub asystentowi dydaktycznemu osoby niepełnosprawnej z zastrzeżeniem wysokości dofinansowania określonego w ust. 1.

Jak uzyskać dofinansowanie z Samorządu Doktorantów? 

 1. Pobierz i wypełnij wniosek (poniższy link) 

Do pobrania:  

  Wniosek do RUSD w sprawie dofinansowania wyjazdu naukowego 

 1. Do wniosku dołącz dodatkowe informacje o wnioskowanym zadaniu w formie załączników.
 2. Wniosek powinien zostać skierowany w formie elektronicznej na adres rusd@uwb.edu.pl w terminie umożliwiającym jego skuteczne rozpatrzenie na posiedzeniu RUSD co najmniej na 7 dni przed zebraniem RUSD.
 3. Przynieś podpisany oryginał wniosku wraz z załącznikami (w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach) na posiedzenie RUSD (o terminie posiedzenia zostaniesz poinformowany e-mailowo)
 4. Wniosek zostanie rozpatrzony na najbliższym posiedzeniu RUSD .
 5. O decyzji dofinansowania zadania przez RUSD dowiesz się na posiedzeniu RUSD.
 6. RUSD nie dofinansowuje zadań, które się odbyły.
 7. Od decyzji RUSD nie przysługuje odwołanie.
 8. W sytuacji gdy przyznane dofinansowanie nie zostało wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem bądź do pełnej wysokości doktorant lub osoba upoważniona jest zobowiązana do poinformowania o zaistniałym fakcie Dział Spraw Studenckich oraz RUSD w terminie 14 dni.

Ważne informacje przy rozliczeniu dofinansowanego przez RUSD zadania:

 1. Wydelegowanemu przez uczelnię doktorantowi w sprawach dotyczących działalności dydaktycznej, naukowej, badawczej, studenckiej oraz w sprawach ogólnouczelnianych, przysługuje dieta oraz zwrot kosztów podróży.
 2. Rozliczenie kosztów podróży musi być dokonane w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od dnia zakończenia podróży.
 3. Do rozliczenia podróży należy dołączyć rachunki, bilety (np. dokumentujące przejazd środkami komunikacji zamiejscowej), które potwierdzają poszczególne wydatki (nie dotyczy to diet oraz wydatków objętych ryczałtami).
 4. W przypadku zagubienia lub zatracenia dokumentu niezbędnego do rozliczenia kosztów podróży, doktorantjest zobowiązany złożyć pisemne oświadczenie wyjaśniające przyczyny braku dokumentu.
 5. W przypadku opłacenia faktury przez doktoranta, kwota zostanie zwrócona na jego konto na podstawie dostarczonych i opisanych  przez doktoranta oryginałów faktur.
 6. Środki finansowe przyznane przez RUSD doktorantowi pomaga rozliczyć Dział Dydaktyki i Spraw Studenckich UwB. Środki finansowe przyznane przez Dziekana Wydziału doktorantowi pomaga rozliczyć pracownik dziekanatu.
 7. W sprawie organizacji konferencji* doktorant powinien wypełnić Zgłoszenie i Rozliczenie konferencji
  *zgodnie z Zarządzeniem nr 7 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie zasad organizacji i rozliczenia konferencji.


Formy wykorzystywania przyznanych środków finansowych poprzez:

- faktury przelewowe - preferowane przez Kwesturę UwB,
- faktury gotówkowe - można rozliczyć tylko przy pomocy druku rozliczenia zaliczki,
- zaliczka (w uzasadnionych przypadkach),
- druk zaliczki dostępny w Dziale Dydaktyki i Spraw Studenckich lub w Dziekanacie na Wydziale.

  * zgodnie z Zarządzeniem nr 7 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie zasad organizacji i rozliczenia konferencji