Zakres lektoratu języka obcego na studiach 2° (w wymiarze 30 godzin; poziom B2+, w SPNJO UwB )

Lektorat języka obcego na studiach 2° obejmuje doskonalenie praktycznych umiejętności językowych w zakresie czytania i  rozumienia artykułów/tekstów) fachowych/specjalistycznych/popularnonaukowych  obejmujących dziedziny związane z kierunkiem studiów, analizę językową tych tekstów, doskonalenie umiejętności swobodnego wypowiadania się na ich temat w formie ustnej, w tym wyrażania opinii i ich uzasadniania, streszczenia głównych wątków/tez, rozwijania znajomości słownictwa fachowego z danej dziedziny, itp.

W ramach lektoratu należy zrealizować nie mniej niż 8 aktualnych artykułów/tekstów/zapisów wypowiedzi ustnych (np. TED) fachowych/specjalistycznych/popularnonaukowych o maksymalnej objętości 1,5 - 2 strony A4 (interlinia 1,15; rozmiar czcionki 11; standardowe marginesy). 

*W przypadku realizacji większej liczby tekstów niż 8, na egzaminie obowiązuje 8 tekstów wybranych wspólnie ze studentami spośród wszystkich opracowanych na zajęciach.

Egzamin ustny kończący lektorat języka obcego na studiach 2°(poziom B2+) w SPNJO UwB

  • Egzamin ustny składa się z 2 części. Część 1 polega na ustnej wypowiedzi na jeden z ośmiu tematów opracowanych na podstawie tekstów fachowych omówionych na zajęciach (tematy są losowane przez studentów) oraz interakcji z egzaminatorem (udzieleniu odpowiedzi na zadane przez niego pytania). Część 2 jest opcjonalna (do decyzji lektora) i polega na przedstawieniu ustnego raportu/prezentacji z opracowanego samodzielnie tematu  związanego z profilem studiów i indywidualnymi zainteresowaniami studenta wg wzoru podanego przez lektora oraz interakcji z egzaminatorem (udzieleniu odpowiedzi na zadane przez niego pytania).
  • Studenta obowiązuje znajomość treści oraz słownictwa zawartego w tekstach.
  • Oprócz poprawności i płynności językowej, ocenie podlega umiejętność przedstawienia zagadnienia w sposób spójny i logiczny, wyrażenia opinii na dany temat i jej uzasadnienia, udzielania odpowiedzi na zadane pytania, oraz znajomość fachowego słownictwa.
  • Egzamin studenci zdają w parach lub indywidualnie.
  • Kryteria, według których oceniana jest część ustna egzaminu:

Część egzaminu ustnego

Kryteria oceny

Liczba punktów

Rozgrzewka

Brak oceny

0

Wypowiedź na wylosowany temat + raport

Interakcja z egzaminatorem
w oparciu o zadane pytania

1. Wykonanie zadania (przedstawienie zagadnienia w sposób spójny i logiczny, wyrażenie opinii na dany temat i jej uzasadnienie, udzielenie odpowiedzi na zadane pytania)

0-5

2. Gramatyka (zakres i poprawność)

0-5

3. Słownictwo (zakres i poprawność; użycie słownictwa specjalistycznego)

0-5

4. Wymowa i intonacja

0-5

Razem

 

20

 

Skala ocen:         5              20-19

                               4+           18-17

                               4              16-15

                               3+           14-13

                               3              12-11

                               2              10 i mniej