Wystawy
Plakietka promocyjna 

Tytuł projektu:
Kształtowanie postaw ekologicznych z wykorzystaniem bazy edukacyjnej
Uniwersyteckiego Muzeum Przyrodniczego Uniwersytetu w Białymstoku.


Projekt realizowany jest w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013,
Oś priorytetowa V. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska,
Działanie 5.1 Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska.

Beneficjent
Uniwersytet w Białymstoku,
Uniwersyteckie Muzeum Przyrodnicze im. Profesora Andrzeja Myrchy.

Klasyfikacja projektu:
Tekmat priorytetowy 54. Inne działania na rzecz ochrony srodowiska i zapobiegania zagrożeniom.
Dział gospodarki 21. Działalność związana ze środowiskiem naturalnym.
Forma finansowania 01. Pomoc bezzwrotna.


PASEK DOLNY_tekst