Wystawy
PASEK GÓRNY_WWW

II.  Opis projektu.

   

W ramach projektu zakupione będą unikalne, często bezcenne pod względem muzealnym okazy, które uzupełnią posiadane przez nas kolekcje wystawiennicze i przyczynią się do stworzenia lepszej, bardziej profesjonalnej bazy, w oparciu o którą prowadzona będzie edukacja ekologiczna.

Do naszej ekspozycji "Środowiska przyrodnicze północno-wschodniej Polski" zakupione zostaną dermoplastyczne eksponaty dużych ssaków chronionych - żubra i wilka, oraz łownych: jelenia, łosia i dzika (5 sztuk), które wzbogacą prezentowaną przyrodę naszych parków narodowych, krajobrazowych i obszarów chronionych.

Zakup 15 dużych magmowych głazów narzutowych do lapidarium czwartorzędowego ilustrującego kierunki transportu lądolodu ostatniego zlodowacenia i jego wpływ na kształt środowiska przyrodniczego Podlasia pozwoli nam na stworzenie nowej ścieżki edukacyjnej przy siedzibie muzeum (lapidarium zostanie utworzone w 2013 roku przy nowym kampusie uniwersyteckim, na teren Uniwersyteckiego Centrum Przyrodniczego przekształconego z Uniwersyteckiego Muzeum Przyrodniczego).

Zakupiona kolekcja skamieniałości zwierzęcych (bezkręgowców – 15 okazów i kręgowców – 10 okazów) i roślinnych (30 okazów), ilustrujących rozwój ewolucyjny fauny i flory oraz jego wpływ na różnorodność współczesnych gatunków, żyjących między innymi na terenie naszego regionu, wzbogacą naszą ekspozycję filogenezy zwierząt tkankowych oraz staną się uzupełnieniem aktualnie tworzonej wystawy historii roślin naczyniowych na Ziemi.

Zakup kolekcji minerałów (30 okazów) z grupy krzemionki, węglanów, siarczanów i rud żelaza oraz skał magmowych, metamorficznych i osadowych (24 okazy), ukazujących różnorodność ich właściwości, budowy i form wykształcenia, a także przeobrażeń będących rezultatem naturalnych procesów wietrzeniowych, wpływających na abiotyczne środowiska przyrodnicze, między innymi Podlasia, pozwoli na utworzenie nowej wystawy „Różnorodność minerałów i skał”.

Dzięki zakupowi plansz graficznych montowanych w szkle (60 sztuk) z gatunkami roślin chronionych i charakterystycznych dla środowisk przyrodniczych i Podlasia, będzie mogła powstać nowa wystawa edukacyjna dotycząca ochrony roślin.

Dodatkowo zakupiony zostanie  laptop z  oprogramowaniem (między innymi oprogramowaniem graficznym ), nierozerwalnie związany z realizacją projektu - 1 szt.,  do wykonywania projektów graficznych plakatów przygotowywanych przez nas wystaw fotograficznych (cele informacyjne) i grafiki ilustracyjnej oraz informacyjnej do prezentowanych w muzeum wystaw przyrodniczych (wielkoformatowe zdjęcia przyrodnicze i opisy kolekcji). Oprócz pracy z dużymi plikami graficznymi laptop wykorzystywany będzie do prowadzenia edukacji ekologicznej poza siedzibą muzeum i prezentacji programów multimedialnych.

Do edukacji ekologicznej z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych zakupione zostaną również 3 infokioski, dzięki którym można skuteczniej i bardziej szczegółowo przekazywać informacje o danej kolekcji, okazie, zagadnieniu przyrodniczym.

Projekt jest  finansowany ze środków własnych i wsparcia UE.PASEK DOLNY_tekst