Wystawy
PASEK GÓRNY_WWW

III.               Cele projektu.

 

Podstawowym celem realizowanego Projektu będzie, zgodnie z celem głównym i celami szczegółowymi RPOWP 2007-2013, Osią Priorytetową V. Działaniem 5.1, zwiększenie zasobów wystawowych oraz zwiększenie dostępności i atrakcyjności formy edukacji ekologicznej dla osób odwiedzających nasze wystawy. Osiągnięcie celu będzie możliwe poprzez zakup nowych kolekcji i okazów oraz zwiększenie oferty edukacyjnej Uniwersyteckiego Muzeum Przyrodniczego UwB.

 

Rezultaty realizacji Projektu:

Ø   Liczba osób korzystających z edukacji ekologicznej w oparciu o bazę edukacyjną Uniwersyteckiego   Muzeum Przyrodniczego, w tym z ICT – wzrost o 1300 osób;

Ø  Powstanie nowej i rozszerzonej oferty edukacyjnej – 6 nowych i doposażonych ścieżek  edukacyjnych.

 

Realizacja Projektu w długoterminowej perspektywie bezpośrednio przyczyni się do wzrostu świadomości  ekologicznej i wiedzy z zakresu ochrony przyrody, a także ochrony środowiska naturalnego regionu. W efekcie cele główne i szczegółowe Projektu osiągnięte zostaną poprzez podniesienie poziomu edukacji kształtującej świadomość ekologiczną osób odwiedzających nasze wystawy (między innymi przez powiększenie istniejącej ekspozycji o nowe kolekcje i okazy przyrodnicze), a także zwrócenie uwagi społeczeństwa na zagadnienia w jaki sposób dążyć do poszanowania unikalnej przyrody północno-wschodniej Polski i jak racjonalnie z niej korzystać, aby zachować ją w jak najlepszym stanie. Wzrost świadomości ekologicznej w kwestii ochrony przyrody oraz racjonalne korzystanie ze szczególnie cennych walorów środowiska przyrodniczego naszego regionu pozwoli na zachowanie bioróżnorodności, a tym samym zachowanie walorów przyrodniczych regionu.

 

Realizując projekt uzyskamy:

Ø  podniesienie poziomu edukacji ekologicznej;

Ø  2 nowe ścieżki edukacyjne (multimedialna i edukacyjna - lapidarium);

Ø  3 nowe wystawy;

Ø  doposażenie istniejącej wystawy przyrody regionalnej (1);

Ø  wzrost liczby osób odwiedzających nasze wystawy i biorących udział w edukacji ekologicznej

(o 1300 osób);

Ø  udostępnienie zwiedzającym elementów infrastruktury ICT.PASEK DOLNY_tekst