Biuro Karier
Aktualności

Konkursu o Nagrodę Prezesa NBP za najlepszą pracę magisterską z zakresu nauk ekonomicznych

W XIV edycji konkursu NBP mogą wziąć udział autorzy prac magisterskich obronionych na uczelniach na terenie Polski w 2020 r.

Prace na konkurs mogą zgłaszać autorzy, a także – za ich zgodą - uczelnie i promotorzy.

Termin nadsyłania prac upływa: 15 lipca 2021 r.

Autorom najlepszych prac magisterskich kapituła konkursowa przyzna:

  • pierwszą nagrodę w wysokości 15 000 zł,
  • drugą nagrodę w wysokości 10 000 zł,
  • trzecią nagrodę w wysokości 7 000 zł,
  • dwa wyróżnienia po 5 000 zł.

Regulamin konkursu i formularz zgłoszeniowy do pobrania na: www.nbp.pl/konkursy

Pracę zapisaną na płycie CD/DVD wraz z formularzem zgłoszeniowym i kopią dyplomu należy przesłać na adres :

Narodowy Bank Polski

Departament Edukacji i Wydawnictw

  1. Świętokrzyska 11/21, 00-919 Warszawa

z dopiskiem Konkurs na pracę magisterską.

O przyjęciu pracy decyduje data stempla pocztowego.

Ogłoszenie wyników: IV kwartał 2021 r.