Biuro Karier
Aktualności

KONKURSY 

Konkurs na pracę dyplomową

 

Ministerstwo Finansów od kilku lat aktywnie współpracuje z środowiskiem akademickim budując świadomość społeczeństwa nie tylko na temat samego ministerstwa ale również szeroko pojętego środowiska finansowego, ekonomicznego, podatkowego czy prawnego.

Aby jeszcze bardziej zaangażować studentów dając im możliwość współpracy z MF rozpoczęliśmy nowy projekt!

Cel konkursu

Celem Konkursu jest stymulowanie zainteresowania studentów uczelni polskich tematyką z zakresu budżetu państwa, finansów publicznych oraz instytucji finansowych

Konkurs dedykowany jest studentom ostatnich lat, którym bliski jest  obszar działalności Ministerstwa Finansów

Skorzystaj z jednego z zaproponowanych przez nas tematów, napisz pracę i zgłoś się do konkursu.

Dla  autorów najlepszych prac przewidzieliśmy nagrody finansowe oraz możliwość realizacji stażu w Ministerstwie Finansów.

Konkurs na pracę dyplomową

Jak aplikować:

  1. Przygotuj komplet dokumentów konkursowych:
  • Formularz zgłoszeniowy wraz z oświadczeniem,
  • odpis lub kopię dyplomu wraz z suplementem potwierdzającego nadanie, na podstawie zgłoszonej Pracy Konkursowej, tytułu zawodowego magistra albo równorzędnego,
  • Pracę Konkursową w formacie .doc/.docx zapisaną na płycie CD
  1. Komplet dokumentów złóż w Biurze Podawczym Ministerstwa Finansów lub prześlij na adres: Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa w terminie do 21 października 2022 r. 

Więcej informacji na stronie ministerstwa:
https://www.gov.pl/web/finanse/konkurs-na-prace-dyplomowa

Harmonogram konkursu:

  • do 21 października 2022 r. – termin przesyłania zgłoszeń,
  • do 18 listopada 2022 r. – rozstrzygnięcie konkursu,
  • do 21 listopada 2022 r. – publikacja wyników na stronie internetowej Ministerstwa Finansów: www.gov.pl/web/finanse/konkurs-na-prace-dyplomowa

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

DROGI STUDENCIE, DROGI ABSOLWENCIE!

Weź udział w ogólnopolskim konkursie 
„TERAZ POLSKA TURYSTYKA" NA NAJLEPSZĄ 
PRACĘ MAGISTERSKĄ Z TURYSTYKI. 

Konkurs poszerza horyzonty współpracy branży

ze środowiskiem nauki oraz jest szansą zdobycia CENNYCH NAGRÓD
FINANSOWYCH, STAŻU ZAWODOWEGO W DT MSIT.

DO WYGRANIA JEST ŁĄCZNIE 10 000 ZŁ! Laureaci
będą też mogli liczyć na prestiżową promocję w mediach, 
a fragmenty wyróżnionych prac magisterskich zostaną 
opublikowane w formie e-booka.

Celem konkursu jest promocja młodych i utalentowanych 
osób, których pasja i poziom wiedzy o trendach
w turystyce są ponadprzeciętne.

Zgłoś się, jeśli Twoja praca magisterska:

     * dotyczy turystyki na terenie Polski, a zwłaszcza jej
        rozwoju, promocji, konkurencyjności 
        i koncepcji marketingowych
     * została obroniona i oceniona na stopień bardzo dobry
     * obrona miała miejsce między 1.01.2020 a 30.08.2022 r.

Konkurs jest organizowany przez Polską Organizację 
Turystyczną we współpracy z Fundacją Teraz Polska. 
Wyłonienie zwycięskich prac nastąpi w drodze głosowania 
z udziałem środowiska ekspertów i przedstawicieli nauki 
związanych z wybitnymi uczelniami w Polsce.

ZGŁOSZENIA SĄ PRZYJMOWANE DO 30.08.2022 R
poprzez formularz dostępny na stronie: KONKURS TERAZ 
POLSKA TURYSTYKA  (POT.GOV.PL).

Formularz: pobierz plik 

Dokładny opis konkursu jest dostępny w regulaminie.
Nie czekaj i zgłoś się po super nagrody!
POTRZEBUJESZ WIĘCEJ INFORMACJI? SKONTAKTUJ
SIĘ Z NAMI: Polska Organizacja Turystyczna,
tel.: 22 536 70 64 [4], 22 536 70 70 [5], pot@pot.gov.pl;
liliana.waszczuk@pot.gov.pl

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ogólnopolski konkurs Szefa ABW na najlepszą pracę doktorską, magisterską lub licencjacką dotyczącą bezpieczeństwa państwa w kontekście zagrożeń wywiadowczych, terrorystycznych, ekonomicznych 
Edycja XII − 2022 rok

Ogłoszenie i warunki konkursu

Organizatorem konkursu jest Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Celem konkursu jest popularyzacja problematyki bezpieczeństwa wewnętrznego państwa w środowisku akademickim oraz edukacja i zwiększanie świadomości społecznej w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego i porządku konstytucyjnego RP.

Tematy konkursu

1. Rola i zadania służb specjalnych w demokratycznym państwie prawa i w państwach autorytarnych.
2. Konstytucyjne prawa obywateli a uprawnienia służb specjalnych.
3. Służby specjalne – historia i teraźniejszość.
4. Bezpieczeństwo Polski i Europy w XXI wieku − zagrożenia i wyzwania.

Nagrody w konkursie

Miejsce I − nagroda finansowa w wysokości 10 000 zł.
Miejsce II – nagroda finansowa w wysokości   8000 zł.
Miejsce III – nagroda finansowa w wysokości  6000 zł.
Wyróżnienie – nagroda rzeczowa.

Wybrane prace zostaną opublikowane we fragmentach na łamach czasopism „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” oraz „Terroryzm – studia, analizy, prewencja”. Za opublikowane teksty autorzy nie otrzymują dodatkowego wynagrodzenia.

Warunki

Do konkursu uczestnicy zgłaszają własną pracę doktorską (I kategoria) napisaną w języku polskim i obronioną w latach 2020−2022 albo pracę magisterską lub licencjacką (II kategoria) napisaną w języku polskim i obronioną na ocenę bardzo dobrą w roku  akademickim 2021/2022 lub w roku poprzednim (2020/2021).

Organizator informuje, że prace będą oceniane w dwóch odrębnych kategoriach.
Kategoria I  – prace doktorskie.
Kategoria II – prace magisterskie i licencjackie.

Prace wraz z wymaganymi dokumentami powinny zostać przesłane zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej.

Wymagane dokumenty

1. Wypełniony i podpisany formularz zgłoszenia do konkursu (plik do pobrania).
2. Opinia promotora lub (i) recenzenta.
3. Pisemna zgoda autora opinii (lub recenzji) na jej wykorzystanie do celów konkursu.

Adres, na który należy przesłać pracę wraz z załącznikami, z dopiskiem na kopercie: „KONKURS”
Gabinet Szefa ABW 
ul. Rakowiecka 2a
00-993 Warszawa 

Adres e-mail, na który należy przesłać wersję elektroniczną pracy oraz skany załączników: konkurs@abw.gov.pl

Terminy

Prace należy przesłać do 31 października 2022 r. (decyduje data stempla pocztowego).
Prace będzie oceniać Komitet Konkursowy powołany przez Szefa ABW, który wyłoni laureatów konkursu w terminie do 28 lutego 2023 r.

Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej www.abw.gov.pl w ciągu 14 dni od momentu wyboru laureatów przez Komitet Konkursowy. Laureaci zostaną zawiadomieni o wynikach konkursu telefonicznie oraz drogą elektroniczną.

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Konkurs na najlepszą pracę dyplomową o Ełku 2022

Zapraszamy do udziału w konkursie na najlepszą pracę dyplomową o Ełku 2022

Prezydent Miasta Ełk ogłosił kolejną edycję „Konkursu na najlepsze prace dyplomowe o tematyce związanej z miastem Ełk”.

Jest to już piętnasta edycja konkursu. Zwycięzcy konkursu mieli możliwość publicznej prezentacji swoich prac, a tym samym podzielenia się oryginalnymi i innowacyjnymi pomysłami oraz wynikami badań. Celem konkursu jest promowanie absolwentów studiów i popularyzowanie wyników prac, których tematyka, wyniki badań, oryginalne i innowacyjne pomysły są powiązane z miastem Ełk.

Do udziału w konkursie zaproszeni są autorzy prac licencjackich, magisterskich, inżynierskich.

W tegorocznym budżecie na nagrody w konkursie przeznaczono 10.000 zł. Prace należy zgłaszać do Urzędu Miasta Ełk (ul. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk). Termin składania prac upływa 15 października 2022 roku.

  

 

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się na stronie Miasta Ełk.

Szczegółowe informacje mażna uzyskać u Pani Anny Lewandowskiej - Wydział Promocji, Sportu i Kultury Urzędu Miasta Ełku tel. 087 732 62 74, e-mail: a.lewandowska@um.elk.pl