Biuro Karier
Aktualności

KREDYT STUDENCKI 

Kredyt studencki to atrakcyjna forma finansowania w trakcie studiów, skierowana jest do studentów oraz doktorantów potrzebujących wsparcia finansowego. Kredyt wypłacany jest w co miesięcznych transzach, które można przeznaczyć na wydatki związane z kształceniem, utrzymaniem podczas studiów. Dzięki bardzo atrakcyjnemu oprocentowaniu, obecnie 3,275 % (połowa stopy redyskontowej weksli NBP, która wynosi 6,55 % 8.07.2022 r.) kredyt, może być również dobrą formą oszczędności lub odłożenia własnych środków, zainwestowania lub nawet otworzenia własnego biznesu. Biorąc pod uwagę spłatę kredytu rozpoczynającą się po dwóch latach od ukończenia studiów, kredyt studencki uczy odpowiedzialności, myślenia o samodzielnym utrzymania, zarządzania gotówka, jest również dobrą formą perspektywicznego myślenia o swojej przyszłości i dużą mobilizacją do znalezienia dobrej pracy po studiach.

System kredytów w 2022 roku

Od 1 stycznia 2019 roku wnioski można składać we właściwym banku przez cały rok.

Decyzje kredytowe – banki udzielające kredytów w ciągu 30 dni wydają decyzję, licząc od daty złożenia dokumentów. 

Wniosek moża złożyć w postaci:

 • elektoronicznej - za pomocą systemu teleinformatycznego banku kredytującego lub
 • papierowej - na formularzu stosownym przez bank

przez kandydatów przyjętych na studia – osoby posiadające dokument potwierdzający przyjęcie na studia lub udział w rekrutacji na studia mogą ubiegać się o kredyt, zawarcie umowy o kredyt będzie możliwe po uzyskaniu statusu studenta lub doktoranta.

Maksymalna wysokości dochodu na osobę w rodzinie uprawniającej do otrzymania kredytu – w roku akademickim 2022/2023 wysokość dochodu uprawniająca do otrzymania kredytu wynosi 3000 zł/osobę w rodzinie (kwota netto).

Elastyczna wysokości rat kredytu – w roku akademickim 2022/2023 student lub doktorant posiada możliwość wyboru spośród czterech wysokości miesięcznej raty kredytu:

o    600 zł (rata podstawowa),

o    800 zł albo 1000 zł (rata podwyższona),

o    400 zł (rata obniżona).

Możliwość zmiany wysokości miesięcznej raty kredytu w trakcie trwania umowy kredytowej  – kredytobiorca posiada możliwość złożenia w banku wniosku o zwiększenie lub zmniejszenie raty kredytu w zależności od aktualnych potrzeb.

Rozszerzony zakres poręczenia Banku Gospodarstwa Krajowego osobom, dla których do tej pory koniecznośc przedstawienia poręczenia była istotną barierą w dostępie do kredytu. Studenci osiągający dochód na osobę w rodzinie do kwoty 1500 zł mogą ubiegać się o poręczenie kredytu, zaś osoby z dochodami do kwoty 2000 zł - o poręczenie kredytu w 90%.

Kto może ubiegać się o kredyt?

O kredyt studencki mogą ubiegać się studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych:
- jednolitych studiów magisterskich,
- studiów pierwszego stopnia,
- drugiego stopnia,
- studiów doktoranckich oraz
osoby przyjęte na studia, szkoły doktorskiej lub ubiegające się o przyjęcie na studia.

Kredyt studencki może otrzymać:

 • student, który nie ukończył 30 roku życia,
 • doktorant, który nie ukończył 35 roku życia.

Okres udzielanego kredytu

Kredyt studencki jest udzielany na okres studiów, dla studentów:

– jednolitych studiów magisterskich, maksymalnie na 6 lat,
– studiów drugiego stopnia, maksymalnie na 3 lata,
– studiów pierwszego stopnia, maksymalnie na 4 lata,
– studiów doktoranckich, również maksymalnie na 4 lata.

Okres kredytowania trwa 10 miesięcy w roku akademickim - od października do lipca.

Osoby przyjęte na studia i kandydaci

Osoba przyjęta na studia lub osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia albo do szkoły doktorskiej, może ubiegać się o przyznanie kredytu studenckiego, składając w wybranym banku wniosek wraz niezbędnymi dokumentami i dokumentem potwierdzającym przyjęcie na studia (szkoły doktorskiej) albo dokumentem potwierdzającym uczestnictwo w rekrutacji. Decyzję o przyznaniu kredytu, może otrzymać po uzyskaniu statusu studenta lub doktoranta.

Wysokość miesięcznej raty kredytu

Rata kredytu wynosi w zależności od potrzeb finansowych studenta, i jest określana we wniosku o przyznanie kredytu:
– 600 zł. (rata podstawowa),
– 400 zł. (rata obniżona),
– 800 zł. (rata podwyższona),
– 1000 zł. (rata podwyższona).

Zmiana wysokości miesięcznej raty kredytu

W sytuacji wystąpienia konieczności zmiany wysokości przyznanego kredytu, kredytobiorca może złożyć w banku, w którym zawarł umowę kredytu, wniosek o zmianę wysokości miesięcznej raty kredytu. W przypadku ubiegania się o podwyższenie miesięcznej raty kredytu, wymagane jest przez bank dostarczenie dokumentu niezbędnego do oceny zabezpieczenia spłaty kredytu, dla nowej wysokości kredytu. Jeżeli ocena dolności zabezpieczenia spłaty kredytu, dla nowej wysokości raty kredytu jest negatywna, bank może odmówić podwyższenia miesięcznej raty oraz zawarcia aneksu do umowy. Kredytobiorcy, którzy uzyskali pozytywną ocenę zdolności zabezpieczenia spłaty kredytu, bank dokonuje wypłaty miesięcznych rat kredytu, w zmienionej wysokości, począwszy od kolejnego miesiąca, w którym został zawarty aneks.

Z systemu kredytów studenckich, wyłączeni są studenci, którzy:

 1. rozpoczęli kolejne studia, po złożeniu egzaminu dyplomowego na studiach drugiego stopnia lub na jednolitych studiach magisterskich,
 2. rozpoczęli kolejne studia pierwszego stopnia, po złożeniu egzaminu dyplomowego, na tym poziomie kształcenia,
 3. rozpoczęli kolejne studia drugiego stopnia, po złożeniu egzaminu dyplomowego na tym poziomie kształcenia,
 4. rozpoczęli kolejne studia doktoranckie, po ukończeniu studiów na tym poziomie kształcenia,
 5. korzystają z urlopów od zajęć w uczelni.

(Wyłączeń o których mowa w punktach 1-5 nie stosuje się, jeżeli student nie korzystał z kredytu na studiach poprzedzających obecne studia).

Niezbędne dokumenty

 1. wniosek o przyznanie kredytu (wzór stosowany przez właściwy bank)
 2. dowód osobisty
 3. zaświadczenie, że kredytobiorca jest studentem
 4. dokumenty wymagane przez bank dla celów oceny zabezpieczenia spłat kredytu (najczęściej są to zaświadczenia od pracodawców poręczycieli)
 5. oświadcznia o
 • wysokości miesięcznego dochodu wnioskodawcy i członków jego rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym rok złożenia wniosku 
 • liczbe członków rodziny wnioskodawcy
 1. dokument potwierdzający przyjęcie na studia albo dokument potwierdzający udział w rekrutacji na studia (w przypadku osoby przyjętej na studia lub ubiegającej się o przyjęcie na studia) 

Zabezpieczenie kredytu

W przypadku braku możliwości sprostania wymogom banku w zakresie zabezpieczenia spłaty kredytu, student może ubiegać się o poręczenie udzielone przez Bank Gospodarstwa Krajowego oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Poręczenie BGK:

100% w przypadku studentów, którzy zostali pozbawieni całkowicie opieki rodzicielskiej lub jako pozbawieni częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej umieszczeni byli w rodzinie zastępczej, placówce opiekuńczo-wychowawczej rodzinnej, socjalizacyjnej albo resocjalizacyjnej (z wyłączeniem placówek resocjalizacyjnych prowadzących działalność w formie całodobowej turnusowej lub okresowej), bez względu na dochód,

100% w przypadku studentów, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 1500 zł,

90 % w przypadku studentów, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 2000 zł.

Poręczenie ARiMR:

100%-80% w zależności od wysokości dochodu na osobę w rodzinie, poręczenie Agencji w wysokości 100% mogą uzyskać studenci, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 1000 zł. 

Szczegółowej informacji dotyczącej poręczeń udzielają banki kredytujące.

Maksymalna wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta

W roku akademickim 2022/2023, ustalona przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, maksymalna wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta, w roku kalendarzowym poprzedzającym złożenie wniosku uprawniająca do otrzymania kredytu, wynosi 3.000 zł. 

W umowie kredytu, bank określa w szczególności:
– wysokość miesięcznej raty kredytu
 – okres i termin wypłacania kredytu
 – wysokość oprocentowania
 – termin i sposób ustalenia rozpoczęcia spłaty kredytu
 – wysokość spłacanych rat

Odmowa przyznania kredytu

przypadku, gdy dochód na osobę w rodzinie, jest wyższy niż maksymalna wysokość miesięcznego dochodu uprawniającego do otrzymania kredytu tj. niż 3.000 zł, bank odmawia zawarcia umowy kredytu.

Przedłużenie okresu kredytowania

Banki automatycznie przedłużają okres kredytowania:
– studentom kredytobiorcom, po obowiązkowym dostarczeniu do 31 marca i  31 października każdego roku ważnej legitymacji studenckiej, (w przypadku studentów przebywających za granicą możliwe jest dostarczenie zaświadczenia o odbywaniu studiów),

– doktorantom kredytobiorcom, po obowiązkowym dostarczeniu do 31 października każdego roku ważnej legitymacji doktoranta.

Kredytobiorca ma prawo również do automatycznego przedłużenia okresu kredytowania na studiach drugiego stopnia lub studiach doktoranckich, bez konieczności ponownego składania wniosku o kredyt. Warunkiem wymaganym w taki przypadku jest dostarczenie w wyznaczonych terminach zaświadczenia z dziekanatu wydziału o przyjęciu na kolejny etap studiów.

Obowiązki kredytobiorcy

Obowiązkowe powiadomienie banku o każdym zdarzeniu powodującym wydłużenie okresu, na jaki został udzielony kredyt, np. o niezaliczeniu semestru lub roku studiów, o udzielonym urlopie, czy też o zawieszeniu w prawach studenta lub doktoranta. Kredytobiorca ma wówczas prawo do złożenia w banku wniosku o wydłużenie okresu kredytowania.

Wydłużenie okresu wypłacania kredytu – poza okres ustalony przy podpisywaniu umowy – następuje wyłącznie na wniosek kredytobiorcy. Aneksowanie umowy kredytowej w przypadku wydłużenia okresu studiów, np. z powodu:

– urlopu,
– niezaliczenia roku,
– przesunięcia terminu złożenia egzaminu dyplomowego.

W przeciwnym razie ustalony przy podpisywaniu umowy o kredyt termin rozpoczęcia spłaty kredytu nie ulegnie zmianie.

 

Należy również powiadomić bank o utracie statusu studenta lub doktoranta (skreśleniu z listy studentów lub doktorantów), jak również o ukończeniu studiów tj. złożeniu egzaminu dyplomowego (potwierdzonego dyplomem) lub – w przypadku doktorantów – uzyskaniu stopnia naukowego doktora (również potwierdzonego dyplomem).

Zaprzestanie wypłacania kredytu

Bank zaprzestaje wpłacania kredytu, jeżeli student:

1) nie przedstawił we właściwym terminie ważnej legitymacji lub zaświadczenia o odbywaniu studiów – potwierdzających, że jest studentem i otrzymał wpis na kolejny semestr studiów lub rok studiów,

2) utracił status studenta z innego powodu niż ukończenie studiów,

3) korzystał z więcej niż jednego kredytu,

4) został zawieszony w prawach studenta na podstawie prawomocnego orzeczenia komisji dyscyplinarnej,

5) wystąpił z wnioskiem o zaprzestanie wypłacania kredytu,

6) upłyną okres 6 lat, a w przypadku studiów doktoranckich 4 lat, na który udzielono kredytu.

 

W przypadku studentów kredytobiorców, przebywających na urlopie dziekańskim następuje zawieszenie przez bank wypłacania rat kredytu.

Spłata kredytu

Okres spłaty kredytu rozpoczyna się po upływie 2 lata od daty ukończenia studiów albo terminu, w którym zgodnie z ostatnim przedstawionym zaświadczeniem o odbywaniu studiów kredytobiorca powinien ukończyć studia – w zależności od tego, który termin nastąpił wcześniej.

Spłata kredytu trwa dwukrotnie dłużej niż okres kredytowania, miesięczna rata spłaty kredytu równa jest połowie miesięcznej wypłaty. Wysokość oprocentowania kredytu studenckiego spłacanego przez kredytobiorcę wynosi połowę stopy redyskontowej weksli Narodowego Banku Polskiego.

Miesięczna wysokość raty spłaty kredytu może być mniejsza niż połowa raty kredytu na wniosek kredytobiorcy pod warunkiem udokumentowania, że wysokość raty spłaty kredytu przekracza 20 % przeciętnego miesięcznego dochodu kredytobiorcy lub podwyższona (wysokość raty spłaty kredytu) na jego wniosek.

Całą kwotę należnych odsetek w tarcie odbywania studiów, studiów doktoranckich oraz w trakcie dwuletniego okresu karencji spłaty kredytu, odsetki od kredytu spłacane są przez budżet państwa.  

Umorzenie cześci kredytu przez bank

Kwota kredytu studenckiego może być umorzona na wniosek kredytobiorcy, przez bank:

– w 50% – w przypadku gdy kredytobiorca ukończył studia wyższe albo studia doktoranckie w grupie do 1% najlepszych absolwentów,

– w 35% – w przypadku gdy kredytobiorca ukończył studia wyższe albo studia doktoranckie w grupie od 1,01% do 5% najlepszych absolwentów,

– w 20% – w przypadku gdy kredytobiorca ukończył studia wyższe albo studia doktoranckie w grupie od 5,01% do 10% najlepszych absolwentów.

Zarządzenie nr 12 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku w sprawie sposobu wyłaniania grupy 1%, 5%, 10% najlepszych absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich oraz studiów doktoranckich Uniwersytetu w Białymstoku dla potrzeb umarzania kredytu studenckiego oraz pożyczki studenckiej << Kliknij.

 

Umorzenie cześci lub całości kredytu przez ministra

Kwota kredytu studenckiego może być umorzona częściowo na wniosek kredytobiorcy, przez ministra, w przypadku trudnej sytuacji życiowej kredytobiorcy. Przez trudną sytuację życiową rozumie się:

– trudną sytuację materialną kredytobiorcy oraz członków jego rodziny udokumentowaną przez ośrodek pomocy społecznej – w przypadku wystąpienia przesłanek uzasadniających korzystanie ze świadczeń z systemu pomocy społecznej lub

– trudną sytuację materialną kredytobiorcy wynikającą ze zdarzenia losowego, powodującego czasową utratę zdolności do spłaty zobowiązań, w szczególności choroby kredytobiorcy lub członka jego rodziny, konieczności sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny, szkody spowodowanej przez pożar, klęskę żywiołową lub inną katastrofę.

Kwota kredytu studenckiego może być umorzona w całości (100%) na wniosek kredytobiorcy, przez ministraw przypadku trwałej utraty zdolności do spłaty zobowiązań przez kredytobiorcę, która nastąpiła po zawarciu umowy kredytu. Podstawą umorzenia jest orzeczenie wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046, z późn. zm.) lub ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1383, z późn. zm.)

całkowitym i częściowym umorzeniu kredytu rozstrzyga Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego w drodze decyzji administracyjnej. Wnioski o umorzenie kredytu studenckiego przyjmowane są na bieżąco w trakcie spłaty kredytu. W przypadku osób rozpoczynających spłatę wniosek o umorzenie kredytu studenckiego należy złożyć nie wcześniej niż 30 dni przed rozpoczęciem spłaty zgodnie z harmonogramem przekazanym kredytobiorcy przez oddział banku kredytującego.

Decyzje o umorzeniu, bądź braku umorzenia kredytu studenckiego podejmowane są na podstawie wniosku kredytobiorcy i aktualnych dokumentów potwierdzających jego sytuację życiową.

Wniosek oraz wicej informacji o częściowym lub całkowitym umorzeniu kredytu studenckiego, przez ministra znajduje na stronie ministerstwa << Kliknij.

  

Wykaz banków udzielających kredytów

PKO Bank Polski S.A.
Oddział 1 w Białymstoku
Rynek Kościuszki 16, 15-426 Białystok
tel. 85 678 61 00, 85 678 61 15
Godziny otwarcia: pon.-pt. 08:00-17:00

Bank PEKAO S.A.
I Oddział w Białymstoku
H. Sienkiewicza 40
tel. 85 711 05 32
Godziny otwarcia: pon.-pt. 9:30-17:00

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. (wraz ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi)
Oddział w Białymstoku
Al. Józefa Piłsudskiego 11/3, 15-443 Białystok
tel. 85 663-86 -80
Godziny otwarcia: pon.-pt. 9.00 - 17.00

SGB-Bank S.A. (wraz ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi)
Banku Spółdzielczego w Białymstoku
Zamenhofa 4, 15-435 Białystok
tel. 85 665 23 00