Struktura
Współpraca międzynarodowa
Erasmus+
Współpraca z krajami partnerskimi (KA107)

 

Narodowe Centrum Nauki działa na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o Narodowym Centrum Nauki (treść ustawy). Do ustawowych zadań NCN należy finansowanie badań podstawowych. Realizując te zadania, Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkursy na finansowanie projektów badawczych.


Informacje na temat konkursów Narodowego Centrum Nauki można uzyskać pod adresem: https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy oraz w zakładce "Aktualne konkursy" na niniejszej stronie.


Adres skrzynki podawczej UwB w ePuap (nowy):    /uwb/SkrytkaESP

Czy finansowanie projektu będzie stanowić pomoc publiczną? NIE

Procedura składania wniosków do konkursów NCN (w tym PRELUDIUM, OPUS i MINIATURA) przez pracowników UwB:

1) kierownik projektu powinien przedłożyć Dziekanowi Wydziału do podpisu oświadczenie, w którym Dziekan wyrazi zgodę na prowadzenie projektu w jednostce - oświadczenie do pobrania. Oryginał podpisanego przez Dziekana oświadczenia należy przesłać do Działu Nauki pocztą wewnętrzną.

2) gotowy wniosek w wersji roboczej należy przesłać na adres e-mail Działu Nauki - ac-dn@uwb.edu.pl,

2a) w przypadku konkursu MINIATURA należy uzupelnić (trzy razy TAK) oświadczenie o występowaniu/niewystępowaniu pomocy publicznej, pobrać pdf oświadczenia i przesłać na adres e-mail Działu Nauki, a następnie załączyć w OSF odesłane przez pracownika Działu Nauki oświadczenie z podpisem elektronicznym Pani Prorektor ds. nauki.

3) po potwierdzeniu przez pracownika Działu Nauki, że dane zawarte we wniosku są poprawne (pod względem formalnym), na adres e-mail Działu Nauki razem z wnioskiem w ostatecznej wersji należy przesłać "potwierdzenie złożenia wniosku przez osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu będącego wnioskodawcą". Potwierdzenie można wygenerować w OSF po zablokowaniu wniosku w wersji do NCN - potwierdzenie należy przesłać najpóźniej 2 dni robocze przed datą zamknięcia konkursu. Potwierdzenie zostanie podpisane elektronicznie przez Panią Prorektor ds. nauki i odesłane e-mailem zwrotnym przez pracownika Działu Nauki.

3a) w przypadku konkursu MINIATURA po potwierdzeniu przez pracownika Działu Nauki, że dane zawarte we wniosku są poprawne (pod względem formalnym), należy zablokować wniosek w wersji do NCN i przesłać na adres e-mail Działu Nauki pobraną w pdf ostateczną wersję wniosku. Następnie należy załączyć w OSF odesłany przez pracownika Działu Nauki wniosek z podpisem elektronicznym Pani Prorektor ds. nauki.

4) po załączeniu w OSF potwierdzenia osoby upoważnionej do reprezentowania uczelni oraz podobnego potwierdzenia podpisanego przez kierownika projektu, wniosek jest gotowy do wysłania do NCN.

4a) w przypadku konkursu MINIATURA po załączeniu w OSF wniosku z podpisem elektronicznym Pani Prorektor ds. nauki, wniosek jest gotowy do wysłania do NCN.