Dr hab. Andrzej Bajguz prof. UwB z Instytutu Biologii przewodniczącym Zespołu Ekspertów NCN

Data wydarzenia 25-01-2019

Decyzją Rady Narodowego Centrum Nauki dr hab. Andrzej Bajguz, prof. UwB, będzie przewodniczył panelowi tematycznemu NZ8 „Podstawy wiedzy o życiu na poziomie środowiskowym” (Nauki o życiu) konkursów OPUS 17 i PRELUDIUM 17. Nabór wniosków rozpoczyna się 17 marca i trwa do 17 czerwca 2019 r.

Przewodniczący Zespołu Ekspertów to bardzo ważna funkcja w procesie przydzielania projektów badawczych Narodowego Centrum Nauki. Przydziela członkom Zespołu Ekspertów wnioski do oceny w pierwszym etapie oceny merytorycznej oraz przewodniczy posiedzeniom Zespołu Ekspertów. Z tą funkcją wiąże się też rekomendowanie Koordynatorowi Dyscypliny kandydatur ekspertów zewnętrznych do oceny wniosków w drugim etapie oceny merytorycznej. Ponadto do zadań przewodniczącego należy przekazanie Koordynatorowi Dyscypliny, każdorazowo po zakończonym posiedzeniu, list rankingowych ocenionych wniosków. W sprawach spornych głos przewodniczącego jest rozstrzygający.

 

 

 


Więcej informacji o ogłoszonych konkursach NCN na stronie Narodowego Centrum Nauki.