Prof. Cezary Kuklo z UwB wybrany do Rady Doskonałości Naukowej

Data wydarzenia 29-05-2019

Prof. Cezary Kuklo z Uniwersytetu w Białymstoku został wybrany do Rady Doskonałości Naukowej pierwszej kadencji. Jest w tym gremium jednym z trzech naukowców reprezentujących dyscyplinę historia. Rada rozpocznie działalność 1 czerwca 2019 r.

RDN to nowy organ, wprowadzony tzw. Konstytucją dla Nauki. Ma działać na rzecz rozwoju kadry naukowej - dbać o najwyższe standardy jakości działalności naukowej wymagane do uzyskania stopni naukowych, stopni w zakresie sztuki i tytułu profesora. Zastąpi Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów w zakresie nadzoru nad indywidualnymi postępowaniami awansowymi.

W Radzie Doskonałości Naukowej zasiądzie w sumie 141 osób. Ich wyboru dokonało środowisko naukowe – w głosowaniu mogły wziąć udział wszystkie osoby posiadające stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora.

Prof. Cezary Kuklo kieruje Katedrą Historii Społeczno-Gospodarczej, Demografii i Statystyki na Wydziale Historyczno-Socjologicznym UwB. Tam też jest dyrektorem Centrum Badań Struktur Demograficznych i Gospodarczych Przednowoczesnej Europy Środkowo-Wschodniej. Jego zainteresowania badawcze to m.in. historia społeczna i gospodarcza, demografia historyczna, historia kobiet, rodziny, dzieje miast i mieszczaństwa. Jest autorem kilkuset prac opublikowanych w kraju i za granicą.


Więcej informacji o Radzie Doskonałości Naukowej: https://konstytucjadlanauki.gov.pl/

Więcej o dokonaniach prof. Cezarego Kukli: http://www.uwb.edu.pl/