X Ranking Wydziałów Prawa Dziennika Gazety Prawnej

Data wydarzenia 24-06-2016
Jubileuszowy X Ranking Wydziałów Prawa Dziennika Gazety Prawnej 2016 potwierdził jakość kształcenia na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Awansowaliśmy na miejsce V względem ubiegłorocznej VI lokaty i otrzymaliśmy wyróżnienie specjalne.  
 
W tym roku można było uzyskać 116 punktów, maksymalnie w poszczególnych kategoriach: kadra – 39,5 pkt, jakość i siłę kształcenia – 42 pkt, oraz wymogi stawiane studentom i jakość absolwentów – 25,5 pkt. Dołączono do punktacji także zdawalność absolwentów na aplikacje prawnicze – 9 pkt.
 
Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku zdobył łącznie 100,75 pkt na 116 możliwych. Najwyżej oceniona została nasza jakość i siła kształcenia – w tym kryterium utrzymaliśmy III miejsce, zdobywając 40,5 pkt. na 42 możliwe. Za kadrę otrzymaliśmy 34 pkt, tym samym utrzymując naszą ubiegłoroczną V pozycję. Dużym sukcesem jest awans Wydziału z IV miejsca na II pod względem wymogów stawianym studentom i jakości absolwentów – na tej płaszczyźnie zdobyliśmy 21,5 pkt. Ponadto tegoroczny ranking pokazał również duży progres w zakresie zdawalności absolwentów Wydziału na aplikacje prawnicze – otrzymaliśmy V lokatę z liczbą 4,75 pkt.
 
Prof. Emil. W. Pływaczewski, Dziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstokupodkreśla na łamach Dziennika Gazety Prawnej fakt „znaczącego unowocześnienia program kształcenia prawników dzięki elastycznej syntezie uniwersalnych standardów akademickich z nowoczesnością oraz profilowaniu różnorodnego modelu absolwenta (nie tylko pod kątem zawodów prawniczych, ale zawsze pod kątem perspektywicznego zabezpieczenia kariery). Do kwestii upraktyczniania – dodajePan Dziekan – przywiązujemy szczególną wagę, albowiem teorię i praktykę łączy więź nierozerwalna – z jednej strony nasi studenci mają możliwość zdobycia pierwszych doświadczeń zawodowych w pracy z klientami (oczywiście pod okiem wybitnych praktyków i teoretyków), chociażby w ramach działalności Centrum Praktyk Sądowych, czy Studenckiej Poradni Prawnej (w obecnym roku akademickim do przyjęliśmy tu blisko 80 studentów). Centrum wzorowo organizuje symulacje rozpraw sądowych, zaś Poradnia z powodzeniem świadczy pomoc prawną najbardziej potrzebującym mieszkańcom regionu. Przynosi to także wymierną korzyść zdającym na aplikacje prawnicze (tu w ostatnim czasie wyniki były wyższe od tzw. średniej krajowej). Bieżący monitoring praktyk i rekrutacji na aplikacje prawnicze pomaga nam w dostosowywaniu treści kursów przygotowujących do egzaminów wstępnych na aplikacje w kolejnych latach”.
 
Dbałość o proces upraktyczniania – dodaje Pan Dziekan – przełożyła się na ostatni sukces, mianowicie w I Rankingu Studenckich Poradni Prawnych opublikowanym przez Dziennik Rzeczpospolitą w czerwcu 2016 r. nasza Wydziałowa Poradnia Prawna uplasowała się na zaszczytnym drugim miejscu wśród wszystkich Wydziałów Prawa w Polsce.
 
Informacje o wynikach oraz metodologii X Rankingu Wydziałów Prawa Dziennika Gazety Prawnej:http://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/galerie/954271,duze-zdjecie,1,x-ranking-wydzialow-prawa-dgp.html