Informacja na temat zasad wypłaty wynagrodzeń dodatkowych w ramach projektów i tematów badawczych, obowiązujących na Uniwersytecie w Białymstoku.

Data wydarzenia 07-10-2016

Dział Nauki zwraca uwagę, że od 1 września 2016 roku obowiązuje Zarządzenie 26 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku w sprawie zasad zawierania umów cywilnoprawnych z osobami fizycznymi w Uniwersytecie w Białymstoku. Zarządzenie reguluje sposób wypłaty wynagrodzeń dodatkowych (umowy cywilnoprawne) zarówno osobom niebędącym jak i będącym pracownikami naszej uczelni. Celem Zarządzenia jest m.in. zastąpienie dotychczas podpisywanych w ramach projektów i tematów badawczych umów cywilnoprawnych wynagrodzeniami uzupełniającymi i dodatkami do wynagrodzenia wynikającego z umowy o pracę. Dział Nauki przypomina też, że kwestię tzw. dodatków reguluje Uchwała nr 815 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie przeznaczenia dodatkowych środków na zwiększenie wynagrodzeń pracowników Uniwersytetu w Białymstoku. Proszę wziąć pod uwagę powyższe przepisy wewnętrzne naszej uczelni przy wydatkowaniu środków na wynagrodzenia w ramach projektów oraz tematów badawczych.