Struktura
Współpraca międzynarodowa
Erasmus+
Współpraca z krajami partnerskimi (KA107)

INFORMACJE


Szkoła Doktorska Nauk Społecznych UwB

Od roku akademickiego 2019/2020 dotychczasowe studia doktoranckie zostały zastąpione kształceniem doktorantów w nowych instytucjach - szkołach doktorskich. W wyniku reformy szkolnictwa wyższego wprowadzanej przepisami Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce, czyli tzw. Ustawy 2.0
osoby zainteresowanie prowadzeniem badań naukowych oraz uzyskaniem kwalifikacji III stopnia, czyli doktora, mogą aplikować do szkół doktorskich.

W Uniwersytecie w Białymstoku powołano trzy szkoły doktorskie w Uniwersytecie
w Białymstoku zgodnie z Zarządzeniem nr 8 Rektora UwB z dnia 27.03.2019 r. w sprawie utworzenia szkół doktorskich:

- Szkołę Doktorską Nauk Humanistycznych;

- Szkołę Doktorską Nauk Społecznych;

- Szkołę Doktorską Nauk Ścisłych i Przyrodniczych.

 

Szkoła Doktorska Nauk Społecznych UwB kształci doktorantów w zakresie dyscyplin:

- Ekonomia i finanse 

- Nauki prawne 

- Nauki socjologiczne 

- Pedagogika

Organizację kształcenia w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych działającej na Uniwersytecie w Białymstoku określa Regulamin (Uchwała Nr 2358 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie Regulaminu Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu w Białymstoku).

 


WŁADZE


Dyrektor Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych

Dr hab. Ewa Gruszewska, prof. UwB

 

Uzyskane stopnie i tytuły:

 • magister ekonomii 1992 (z wyróżnieniem),
 • doktor nauk ekonomicznych 1999,
 • doktor habilitowany w dyscyplinie ekonomia 2015.

Od początku kariery naukowej pracownik Katedry Ekonomii Politycznej na Wydziale Ekonomii i Zarządzania UwB, od 2019 roku - Kierownik Zakładu Ekonomii Instytucjonalnej.

Zakres badań naukowych:

 • rola instytucji w gospodarce, szczególnie w procesach tworzenia kapitału,
 • analiza systemów instytucjonalnych i ich ewolucji w krajach Europy Środkowo-Wschodniej oraz oddziaływania na gospodarkę,
 • uwarunkowania instytucjonalne przedsiębiorczości,
 • instytucje nieformalne w rozwoju gospodarczym,
 • proces tworzenia kapitału w Polsce i krajach OECD.

W badaniach („Instytucje a proces tworzenia kapitału w Polsce”) analizuje zjawisko niedoinwestowania występujące w polskiej gospodarce oraz lukę kapitałową, której przyczyny upatruje w niskiej sprawności układu instytucjonalnego. Jej prace porządkują wiedzę na temat osiągnięć ekonomii instytucjonalnej oraz wskazują na rosnącą rolę tego nurtu we współczesnej myśli ekonomicznej.

Wieloletni członek Kolegium Wydawniczego „Optimum. Studia Ekonomiczne” oraz redaktor tematyczny, Prezes Zarządu PTE Oddział w Białymstoku, Członek Rady Naukowej przy Zarządzie Krajowym PTE, Członek-Założyciel Forum Myśli Instytucjonalnej


RADA NAUKOWA


 

Rada Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych

Kadencja:  01.09.2020r. – 31.08.2024r.

 

Funkcja

Imię i nazwisko

Dyscyplina

Przewodniczący

Dr hab. Ewa Gruszewska, prof. UwB

Dyrektor SDNS

Członek

Prof. dr hab.
Agnieszka Barbara Malarewicz-Jakubów

Nauki prawne

Członek

Prof. dr hab. Jerzy Nikitorowicz

Pedagogika

Członek

Dr hab. Renata Przygodzka, prof. UwB

Ekonomia i finanse

Członek

Dr hab. Mariusz Andrzej Zemło, prof. UwB

Nauki socjologiczne

 

Kompetencje Rady:

 • Opiniowanie projektu regulaminu szkoły doktorskiej
 • Opiniowanie projektu zasad rekrutacji do szkoły doktorskiej
 • Opiniowanie projektu programu kształcenia, zaopiniowanego przez rady jednostek, które reprezentują dyscypliny wchodzące w skład danej szkoły
 • Opiniowanie kandydatów do komisji przeprowadzających ocen śródokresowe
 • Opiniowanie kandydatów do komisji odwoławczej ds. ocen śródokresowych
 • Opiniowanie wniosków doktorantów o wyznaczenie promotora, promotorów albo promotora i promotora pomocniczego oraz wniosków w zakresie ich zmian
 • Opiniowanie sprawozdań rocznych doktorantów

KOMISJA DS. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA


Decyzja nr 1 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 3 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia.

 

SPRAWOZDANIA z działania systemu zapewniania jakości kształcenia

Sprawozdanie z działania systemu zapewniania jakości kształcenia w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych UwB w roku akademickim 2019/2020


WYDZIAŁY KONSTYTUUJĄCE SZKOŁĘ DOKTORSKĄ


Wydział Ekonomii i Finansów UwB
weif.uwb.edu.pl 

Wydział Prawa UwB
prawo.uwb.edu.pl

Wydział Nauk o Edukacji UwB
noe.uwb.edu.pl/

Instytut Socjologii UwB
soc.uwb.edu.pl