BHP

Ogłoszenie (22.03.2021 r.) 

wnioski socjalne

Uprzejmie informujemy, że w terminie  do 15  maja  2021  r. można składać  (wyłącznie  w  wersji papierowej): „Oświadczenie  uprawnionego do dopłat i  świadczeń socjalnych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu  w Białymstoku”  oraz "wnioski”  o:

  1. dopłatę do wczasów pracownika oraz  dopłatę do działalności kulturalno-oświatowej i sportowej,
  2. dopłaty do wypoczynku i świadczenia socjalne dla dzieci:
  • w wieku 3-25 lat w formie wczasów turystycznych lub zorganizowanego wypoczynku,
  • w wieku 3-13 lat w formie świadczenia rzeczowego w ramach limitu na dziecko /paczka/.

W holu budynku przy ul. Świerkowej 20 B (Rektorat) do przeznaczonego w tym celu pojemnika lub za pośrednictwem poczty wewnętrznej Uniwersytetu, czy przesyłką pocztową, kurierską.

Do czasu weryfikacji Państwa wniosków w Sekcji Spraw Socjalnych - Pracodawca wypłaca świadczenia  w wysokości ustalonej dla dopłaty najniższej, uzgodnionej ze związkami zawodowymi.  Na wezwanie Pracodawcy i w terminie przez niego wskazanym  wnioskodawca będzie mógł przedłożyć do wglądu w Sekcji Spraw Socjalnych:

  • złożone roczne  deklaracje podatkowe  PIT za 2020 r.,
  • w przypadku działalności rolniczej, opodatkowanej podatkiem  rolnym - powyżej 1 Ha fizycznego  aktualne zaświadczenie lub   decyzje  podatkowe z Urzędu Gminy oraz  z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o dopłatach bezpośrednich z funduszy europejskich,
  • w przypadku ubiegania się o dopłaty na  dzieci, które ukończyły 18 rok życia (zgodnie z datą urodzenia) legitymacji szkolnej  /studenta, doktoranta/ lub dołączenie stosownego zaświadczenia wystawionego przez szkołę (uczelnię).

W przypadku nieprzedłożenia dokumentów w wyznaczonym terminie osoba uprawniona otrzymuje dopłatę w najniższej wysokości (Zarządzenie nr 25 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 18 marca 2021 r. w sprawie zmian w Zarządzeniu nr 9 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 2 kwietnia 2019 r.  w sprawie Regulaminu ZFŚS UwB).

Prosimy o wyliczenie średniego miesięcznego przychodu przypadającego na osobę w rodzinie za rok 2020,  uzyskanego z przychodów wnioskodawcy i współmałżonka  (patrz: Zarządzenie nr 9 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie Regulaminu ZFŚS UwB , o którym mowa w § 9 oraz Zarządzenie nr 50 z 30 grudnia 2019 r.).

Bez udokumentowania jest to kwota  od 6001,00 zł.

Druki oświadczenia z  wnioskami można wydrukować ze  strony internetowej Uczelni, zakłądka Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych lub pobrać na holu budynku przy ul. Świerkowej 20 B (Rektorat).

Szczegółowe informacje można uzyskać  telefonicznie w Sekcji Spraw Socjalnych: poniedziałek-czwartek, w godz. 7.30-15.00 piątek 8.00-14.00 pod nr telefonu: 85-745-70-55, 85-745-71-22 lub e-mailem: ac-dss@uwb.edu.pl


Ogłoszenie (19.03.2021 r.)

Sekcja Spraw Socjalnych Uniwersytetu w Białymstoku uprzejmie informuje pracowników, emerytów i rencistów naszej Uczelni, że w terminie do dnia 30 kwietnia 2021 r.  można składać Wnioski o przydział domku kempingowego na wypoczynek letni na terenie Kempingu "RUSAŁKA" koło Węgorzewa /trzy  domki/.

Przydział domku zależeć będzie od sytuacji  epidemicznej w kraju oraz ustalonych obostrzeń. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Uczelni w zakładce: Ośrodki wypoczynkowo-konferencyjne.

Uwaga! Druk wniosku i informacje można uzyskać w Sekcji Spraw Socjalny ul. Świerkowa 20 B /II piętro/, pok. 218, nr telefonu 85-745-70-55,  85-745-71-22 lub poprzez e-mail: ac-dss@uwb.edu.pl

zdjęcie domku w Ośrodku wypoczynkowym


Informacja o imprezie choinkowej

W uzgodnieniu z działającymi w Uniwersytecie w Białymstoku organizacjami związkowymi, w związku ze stanem epidemii SARS-CoV-2,:

  • nie odbędzie się doroczna impreza choinkowa dla dzieci,
  • realizacja przyznanego świadczenia rzeczowego ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w formie paczki choinkowej dla wszystkich uprawnionych dzieci w 2020 roku, zgodnie ze złożonymi przez Państwa wnioskami, zostaje przesunięta na rok 2021.