Wysokość opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia na jeden wybrany kierunek studiów/kierunek studiów z modułem specjalizacyjnym wynosi 85 zł. Opłata obejmuje wszystkie wybrane w ramach jednego kierunku studiów/kierunku studiów z modułem specjalizacyjnym formy studiów (studia stacjonarne/studia niestacjonarne).

Wysokość opłaty wniesionej przez kandydata rejestrującego się na więcej niż jeden kierunek/kierunek studiów z modułem specjalizacyjnym stanowi iloczyn wyżej wymienionej opłaty oraz liczby wybranych kierunków/kierunków studiów z modułem specjalizacyjnym.

Kandydat wnosi opłatę na indywidualny rachunek bankowy wygenerowany dla każdego kandydata przez system IRK nie później niż do dnia zamknięcia rejestracji kandydatów.

Kandydat może złożyć pisemny wniosek o zwrot opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia w przypadku:

1)    nieważnej rejestracji (brak wymaganych danych, w tym niezdany egzamin maturalny lub wniesienie opłaty po terminie określonym odpowiednio zarządzeniem ustalającym szczegółowy harmonogram przeprowadzenia rekrutacji na dany rok akademicki w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów),

2)    rejestracji na mniej kierunków/kierunków studiów z modułem specjalizacyjnym niż wynika to z opłaty wniesionej na konto IRK,

3)    usprawiedliwionej (na piśmie) nieobecności na egzaminie wstępnym,

4)    nieuruchomienia przez uczelnię kierunku studiów/kierunku studiów z modułem specjalizacyjnym, na który została wniesiona opłata.

Kandydat może złożyć pisemny uzasadniony wniosek o zwolnienie z opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia. Wnioski o zwolnienie z opłaty rozpatrywane są do ostatniego dnia rejestracji określonego odpowiednio w zarządzeniu ustalającym szczegółowy harmonogram przeprowadzenia rekrutacji na dany rok akademicki w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów.

Decyzję o zwrocie/zwolnieniu z opłaty kandydata podejmuje dziekan wydziału/dyrektor instytutu/dyrektor filii. Koszty związane z przekazaniem zwrotu opłaty ponosi kandydat. W przypadku nieuruchomienia przez Uczelnię kierunku studiów/kierunku studiów z modułem specjalizacyjnym koszty związane z przekazaniem zwrotu opłaty ponosi wydział/instytut/filia.