Biuro Karier
Aktualności

PROGRAM MOBILNOŚCI STUDENTÓW I DOKTORANTÓW MOST
 

 \

 

 

Program Mobilności Studentów i Doktorantów MOST to program wymiany studentów i doktorantów uniwersytetów polskich umożliwiający odbywanie studiów semestralnych lub rocznych na wybranej przez doktoranta uczelni. Program oparty jest na zasadach wypracowanych w Programie Erasmus. Regulamin programu opracowała na zlecenie KRUP grupa prorektorów, wchodząca w skład Uniwersyteckiej Komisji Kształcenia. Aktualnie jego uczestnikami są wszystkie uczelnie będące sygnatariuszami Porozumienia na Rzecz Jakości Kształcenia:

Uniwersytet Warszawski
Uniwersytet Rzeszowski
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Uniwersytet Wrocławski
Uniwersytet Szczeciński
Uniwersytet Łódzki
Uniwersytet Gdański
Uniwersytet Śląski
Uniwersytet Opolski
Uniwersytet Jagielloński
Uniwersytet Zielonogórski
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

Uczelnie stowarzyszone z Uniwersytecką Komisją Kształcenia:
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Akademia Sztuki Wojennej
Akademia Sztuki w Szczecinie
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
Politechnika Gdańska
oraz Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Uniwersytet Wrocławski
(szk.) nauk o ziemi i środowisku – 1 (stud.) literaturoznawstwo – 2 limit miejsc (stud.) nauki biologiczne – 1 limit miejsc
limit miejsc (stud.) dyscylina historia  2 limit miejsc (szk.) nauki prawne  7 limit miejsc
     

 

Uniwersytet Gdański Uniwersytet Śląski w Katowicach Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
(stud.) nauki chemiczne i biologiczne   (stud.) nauki biologiczne  2 limit miejsc (szk.) nauki socjologiczne – 2 limit miejsc
limit miejsc (stud.) nauki historyczne – 2 limit miejsc (szk.) ekonomia i finanse – 4 limit miejsc
     

 

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu   Uniwersytet Łódzki Uniwersytet Szczeciński
(stud.) nauki ścisłe i przyrodnicze – 2  (stud.) nauki ekonomiczne  limit miejsc (szk.) nauki o zarządzaniu i jakości  - 1 
limit miejsc S.D. Nauki Społecznych  2 limit miejsc limit miejsc
     

   
Podana powyżej liczba wolnych miejsc dotyczy wybranej oferty na semestr zimowy roku akadmickiego 2021/2022. Oferta na rok akademicki 2022/2023 będzie dostępna 15 kwietnia 2022 roku

  

 

 

Program MOST daje możliwość odbywania na uczelni przyjmującej studiów semestralnych lub rocznych na macierzystym lub pokrewnym kierunku. Dokonanie wyboru długości studiów następuje przez doktoranta wraz z wyborem deklarowanej uczelni i kierunku.

  

Wymagania 

Studia w ramach Programu MOST może podjąć doktorant po ukończeniu pierwszego roku studiów doktoranckich.

 

Warunkiem koniecznym podjęcia studiów na innej uczelni jest zaliczenie przez doktoranta roku lub semestru poprzedzającego wyjazd w zależności okresu aplikacji, oraz uzgodnienie z opiekunem naukowym i zatwierdzenie przez kierownika macierzystych studiów doktoranckich a następnie przez kierownika przyjmujących studiów doktoranckich „Porozumienia o programie zajęć”.

 

 Procedura aplikacji 

W ramach programu obowiązują dwa terminy, w których doktorant może ubiegać się o wyjazd:

– „wiosenny” od 15 kwietnia do 15 maja (umożliwia podjęcie studiów w całym kolejnym roku akademickim lub tylko semestrze zimowym kolejnego roku akademickiego, od 1 października),

– „jesienny” od 31 październik do 30 listopada (umożliwia podjęcie studiów tylko w semestrze letnim danego roku akademickiego, tzn. od lutego, dokładną datę określa organizacja roku akademickiego).

 

Oferta wolnych miejsc aktualizowana jest dwa razy w roku akademickim 15 kwietnia i 31 października. 

Podstawą ubiegania się o wyjazd w ramach MOSTu, jest zapoznanie się z ofertą wolnych miejsc na stronie https://most.uka.uw.edu.pl/ oraz założenie konta rekrutacyjnego. Po wyborze uczelni i kierunku studiów należy wydrukować wniosek, uzyskać zgodę opiekuna naukowego i kierownika studiów doktoranckich na wyjazd. Zaakceptowany przez kierownika studiów doktoranckich wniosek oraz opinię opiekuna naukowego należy dostarczyć do Działu Spraw Studenckich UwB.

 

Rekrutacja krok po kroku

KROK 1 – Na stronie internetowej https://irkmost.amu.edu.pl/pl/offer/2023-SL/units/ zapoznaj się z ofertą wolnych miejsc - od 15 kwietnia i 31 października

KROK 2 – Załóż konto rekrutacyjne podając niezbędne dane, zgodnie z procedurą - od 15 kwietnia do 15 maja lub od 31 października do 30 listopada

KROK 3 – Wybierz uczelnię, kierunek studiów doktoranckich

KROK 4 – Wydrukuj wniosek, wpisz właściwą dziedzinę i dyscyplinę naukową, przedstaw wniosek kierownikowi studiów doktoranckich w celu jego zaopiniowania

KROK 5 – Uzyskaj pozytywną opinię opiekuna naukowego, w której ujęta będzie charakterystyka dotychczasowej działalności naukowo-badawczej oraz zgoda na uczestnictwo w wymianie

KROK 6 – Dostarcz do Działu Spraw Studenckich zaopiniowany wniosek oraz opinię promotora - najpóźniej do 15 maja lub do 15 grudnia

KROK 7 – Uniwersytet w Białymstoku przesyła do uczelni przyjmującej wniosek wraz z opinią promotora

KROK 8 – Kierownik studiów doktoranckich uczelni przyjmującej, na podstawie opinii promotora, podejmuje decyzję o zakwalifikowaniu do programu – do 30 lipca lub do 31 stycznia

KROK 9 – Uczelnia przyjmująca – do 30 sierpania lub do 7 lutego, w oparciu o IRKMOST i pocztą tradycyjną informuje doktoranta o zakwalifikowaniu do Programu MOST

KROK 10 – Uzgodnienie warunków realizacji wymiany, programu studiów w oparciu o „Porozumienie o programie zajęć”

  

Program studiów 

Podstawą odbywania studiów w ramach MOSTu na uczelni przyjmującej jest realizowanie indywidualnego programu studiów, doktorant nie ma obowiązku realizowania obowiązkowych zajęć wynikających z programu studiów uczelni przyjmującej. Program studiów musi uwzględniać realizowanie zajęcia określone planem i programem studiów we właściwym roku akademickim na macierzystym kierunku. Program może zakładać realizację zajęć w jednostce przyjmującej i na macierzystym kierunku. 

Program na uczelni przyjmującej może być realizowany w oparciu o:

– zajęcia przewidziane w programie studiów doktoranckich jednostce przyjmującej oraz poprzez

– sporządzenie kwerendy bibliotecznej,

– kwerendy archiwalnej,

– pracy laboratoryjnej lub innego rodzaju współpracy naukowej.

Doktorant uczestniczący w wymianie zobowiązany jest uzgodnić z opiekunem naukowym realizowany na uczelni program studiów w oparciu o „Porozumienie o programie zajęć”, który zatwierdzany jest przez kierownika studiów doktoranckich w macierzystej jednostce oraz kierownika studiów doktoranckich jednostki przyjmującej. Każdorazowa zmiana zawartego wcześniej porozumienia wymaga zachowania formy pisemnej oraz zgody dziekana lub prodziekana wyrażonej w formie podpisu na dokumencie Aneks do Porozumienia o programie zajęć.

 

Zaliczenie realizowanych przedmiotów

Zaliczenie wybranych przedmiotów odbywa się w trakcie sesji egzaminacyjnej, odnotowując ten fakt w karcie egzaminacyjnej. Karta egzaminacyjna jest podstawą do wydania przez uczelnie przyjmującą „Karty okresowych osiągnięć”.

„Karta okresowych osiągnięć” stanowi podstawę do zaliczenia realizowanych zajęć przez kierownika macierzystych studiów doktoranckich. 

 

Inne informacje 

Uniwersytet przyjmujący w miarę możliwości powinien zapewnić studentowi miejsce w domu studenta – po uprzednim zgłoszeniu przez studenta takiej potrzeby.

W trakcie odbywania studiów w ramach MOSTu, student nie traci statusu studenta Uniwersytetu w Białymstoku. W związku z powyższym przysługuje mu prawo ubiegania się o wszelkie formy pomocy materialnej. Uczelnia przyjmująca nie dokonuje żadnych adnotacji w dokumentach wydanych przez Uniwersytet w Białymstoku.

Kontakt

Jacek Witkowski
Dział Spraw Studenckich 
ul. Świerkowa 20B
parter, pokój 16
tel.: 85 745 70 76
jacekw@uwb.edu.pl

 

Pliki do ściągnięcia:

Porozumienie o programie zajęć

Aneks do Porozumienia o programie zajęć

Karta okresowych osiągnięć

Regulamin uczestnictwa w programie


Ogólnopolska strona Programu Mobilności Studentów i Doktorantów

 FACEBOOK:  
https://www.facebook.com/programmost2000