Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych powstało w październiku 1972. Jego organizatorem była dr Janina Wiszniewska, która miała do dyspozycji czterech pracowników etatowych (m.in. mgr Mikołaja Makala i mgr Krystynę Wojsiat) oraz dziesięciu lektorów w ramach godzin zleconych. Rok później powołano do życia dwie sekcje językowe: Sekcję Języka Rosyjskiego oraz Sekcję Języków Zachodnioeuropejskich.

W 1976 dr Janinę Wiszniewską zastąpił na stanowisku mgr Anatol Iwaniuk, który kierował Studium przez dwie kadencje. W tym okresie (1976-1984) zwiększyła się znacząco liczba pracowników Studium. Zmianom uległa także struktura organizacyjna jednostki: w 1978 istniały w Studium trzy zespoły: Zespół Lektorów Języka Rosyjskiego (10 osób), Zespół Lektorów Języka Angielskiego (6 osób) oraz Zespół Lektorów Języka Niemieckiego, Francuskiego i Łaciny (6 osób: 3 germanistów, 2 romanistów oraz 1 łacinnik). Najliczniejszy był Zespół Lektorów Języka Rosyjskiego, co wynikało z obowiązkowego nauczania tego języka.

Następcą mgr Anatola Iwaniuka został doc. dr hab. Władysław Kaniuka. Podczas jego kadencji (do 1989) podzielono Zespół Lektorów Języka Niemieckiego, Francuskiego i Łaciny na dwa zespoły, utworzono bibliotekę Studium oraz organizowano corocznie konferencje naukowo-dydaktyczne.

W latach 80-tych język rosyjski powoli traci swoją dominującą pozycję. Studenci otrzymali prawo do nauki dwóch języków zachodnioeuropejskich. Spowodowało to wzrost zainteresowania językiem angielskim, którego w roku 1988 nauczało 12 anglistów, oraz językiem niemieckim (6 germanistów). Oferta kursów językowych Studium została także poszerzona o język hiszpański oraz włoski.

Duże przeobrażenia w Studium zaszły po roku 1989. Dzięki staraniom władz uczelni oraz wysiłkowi Zespołu Lektorów Języka Angielskiego powołano do życia w 1990 Nauczycielskie Kolegium Języka Angielskiego. Jego kadrę zasiliło siedmiu anglistów ze Studium. Przejście anglistów do innej jednostki pociągnęło za sobą gwałtowny wzrost zapotrzebowania na nauczycieli języka angielskiego, zwłaszcza, że dwa wydziały: Biologiczno-Chemiczny oraz Matematyczno-Fizyczny wprowadziły obowiązkowy lektorat języka angielskiego. Poza tym na większości kierunków studenci wybierali właśnie ten język. Zasadniczą zmianą w stosunku do okresu przed 1989 było też ograniczenie nauki dwóch języków do jednego, przeważnie w ilości 120 godzin. W związku z tym kolejni kierownicy Studium w latach 90-tych - mgr Antoni Paweł Potyra, mgr Olga Zdanowska-Misiejuk i mgr Elżbieta Matosjan - borykali się z licznymi problemami kadrowymi. Z upływem lat część rusycystów znalazła zatrudnienie w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskich, natomiast Zespół Lektorów Języka Angielskiego został wzmocniony o nowych pracowników.

W latach 2002/03-2006/07 w Studium wprowadzono system oceniania kompetencji jezykowej studentów w oparciu o skalę biegłości językowej zaproponowanej przez Radę Europy ("Common European Framework of Reference for Languages: learning, teaching, assessment"), podjęto próbę nauczania języka obcego przez Internet oraz rozpoczęto przygotowania do wdrożenia systemu certyfikacji umiejętności językowych studentów.

W kolejnej dekadzie kontynuowano te działania. Opracowano jednolity system egzaminacyjny testujący wszystkie sprawności językowe. W semestrze zimowym 2009/10 grupa lektorów SPNJO uczestniczyła w 40-godzinnym szkoleniu dla kadry akademickiej UwB w zakresie tworzenia kursów e-learningowych oraz obsługi platformy Blackboard. W rezultacie przygotowano wiele kursów do nauczania języka obcego w systemie e-learningowym.

Przedstawiciele SPNJO brali udział w opracowaniu polskiej wersji Europejskiego Portfolio Językowego oraz w projektach językowych programu Leonardo da Vinci Unii Europejskiej. W latach 2012-2015 Studium było uczestnikiem projektu Seagull. W wyniku prac międzynarodowego zespołu powstały materiały przeznaczone do nauki języka w tandemie.

Siedziba Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych utożsamiana jest od 35 lat z budynkiem UwB przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 14. Na szóstym piętrze mieszczą się sekretariat Studium, pokoje lektorskie oraz cztery sale dydaktyczne. Z uwagi na wielką ilość pomieszczeń przystosowanych do prowadzenia zajęć większość lektoratów odbywa się w budynkach poszczególnych wydziałów.

W początkowym okresie swego istnienia (lata 70.) Studium miało swoją siedzibę w gmachu uczelni przy ul. Mickiewicza1, w murach obecnego Wydziału Prawa. Znalazło się tam miejsce na sekretariat Studium, natomiast zajęcia dydaktyczne były prowadzone na poszczególnych wydziałach. W 1982 roku Studium zostało przeniesione do budynku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 14, gdzie funkcjonuje do dzisiaj.

* Tekst w większości zaczerpnięto z Księgi Jubileuszowej X lat Uniwersytetu w Białymstoku. Za życzliwym pozwoleniem Autorki - Elżbiety Kozłowskiej-Świątkowskiej.

WŁADZE STUDIUM 
KIEROWNIK
Dr hab. Anna Maria Harbig
ZASTĘPCA KIEROWNIKA SPNJO ds. DYDAKTYKI
Mgr Ewa Wyszczelska


RADA STUDIUM PRAKTYCZNEJ NAUKI JĘZKÓW OBCYCH
PRZEWODNICZĄCY : Dr hab. Anna Maria Harbig
Dr Agnieszka Dzięcioł-Pędich
Mgr Małgorzata Januszko
Mgr Adam Kubas
Mgr Anna Kulik
Mgr Alina Pawłowska
Mgr Ewa Wyszczelska

 

ZESPÓŁ LEKTORÓW JĘZYKA ANGIELSKIEGO

KIEROWNIK: mgr Adam Kubas
PRACOWNICY: 

dr  Halina Bieluk

dr Agnieszka Dzięcioł-Pędich

mgr Wiesława Gierłachowska-Bałdyga

mgr Agnieszka Górska

mgr Anna Hlebowicz-Kozioł

mgr Małgorzata Januszko

mgr Anna Kuzia

mgr Marzena Lubaszewska

mgr Agnieszka Markowska

mgr Bożena Miśkiewicz

mgr Paulina Pawłowska-Stec

mgr Małgorzata Penza -Szachowicz 

mgr Barbara Rudziak

mgr Joanna Waluk

mgr Joanna Wildowicz

mgr Ewa Wyszczelska

dr Emilia Zajkowska

mgr Julia Żylińska

mgr Iwona Kubas - podlega bezpośrednio Kierownikowi SPNJO 

 

ZESPÓŁ LEKTORÓW JĘZYKA NIEMIECKIEGO ,JĘZYKÓW ROMAŃSKICH I JĘZYKA ROSYJSKIEGO 

KIEROWNIK: mgr Alina Pawłowska


PRACOWNICY:

GERMANIŚCI:  mgr Barbara Poskrobko, mgr Dorota Żmudzka

ŁACINNICYmgr Alina Pawłowska  , mgr Urszula Tylicka

ROMANIŚCImgr Agnieszka Bartnicka , mgr Jerzy Koniecko , mgr Ewa Parfieniuk

RUSYCYŚCI: mgr Anna Kulik

 

 

PRACOWNICY ADMINISTRACYJNI:
SEKRETARIAT: mgr Alicja Bielenia

 

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych w liczbach

W Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych prowadzi zajęcia 33 nauczycieli akademickich. W roku akademickim 2016/2017 lektoratami objętych było 5764 studentów w 256 grupach. Najwięcej studentów uczyło się języka angielskiego (4721); języka niemieckiego (436), rosyjskiego (444), łacińskiego (102) i francuskiego (61).

 

Program lektoratów

Zajęcia z j. obcego należą do programu studiów i kończą się egzaminem. Nauka języka trwa przeważnie przez 4 semestry w ilości 30 godzin na semestr. Zadaniem SPNJO jest stworzenie w oparciu o aktualne koncepcje w metodyce nauczania języków obcych i w porozumieniu z wydziałami odpowiedniej oferty kształcenia językowego dla studentów uniwersytetu. Celem lektoratu jest przygotowanie studentów do efektywnego porozumiewania się w języku obcym odnośnie danego kierunku studiów, w życiu zawodowym i prywatnym. Szczególna rola przypada zatem kształceniu sprawności mówienia i rozumienia ze słuchu. Do specyfiki zajęć lektoratowych należy nauczanie języka specjalistycznego związanego z danym kierunkiem studiów i z późniejszą działalnością zawodową absolwentów naszej uczelni.

 

Certyfikaty Instytutu Goethego oraz TELC

W latach 2003 – 2013 Studium było licencjonowanym partnerem Instytutu Goethego i przeprowadzało egzaminy certyfikatowe z j. niemieckiego. Łącznie wydaliśmy około 180 certyfikatów potwierdzających znajomość języka na różnym poziomie.

Od roku akademickiego 2003/04 posiadamy licencję TELC na organizowanie egzaminów certyfikatowych z języka rosyjskiego oraz angielskiego.

 

Osiągnięcia naukowe

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych nie ma wprawdzie statusu jednostki badawczej, ale pracownicy coraz częściej podejmują się działalności naukowej. Do grona osób, które otrzymały tytuł doktora należą:

Halina Bieluk, „Jaccqueline Kennedy: First Lady and Her Image”, Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Historyczno-Socjologiczny, 2007; Maria Dolecka „Anglicyzmy w języku niemieckim i polskim w zakresie pojęciowo-tematycznym praca (na materiale ogłoszeń Süddeutsche Zeitung i Gazety wyborczej)“, Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Filologiczny, 2005;
 

Danuta Kosior, „Zmiany w normie leksykalnej współczesnego języka rosyjskiego lat 1950-1980-tych (rzeczownik, przymiotnik) na podstawie pięciu wydań Słownika języka rosyjskiego S.I. Ożegowa”, Uniwersytet Warszawski, Wydział Rusycystyki i Lingwistyki Stosowanej, 1995;

Elżbieta Krulak-Kempisty, „Autonomizacja uczącego się a koncepcje wybranych podręczników do nauczania języka niemieckiego jako obcego”, Uniwersytet Gdański, Wydział Filologiczno-Historyczny, 2004.

Agnieszka Dzięcioł- Pędich, ,,Difficulties in the Process of Implementing the Communicative Approach in Foreign Language Teaching .A Cross-Cultural Study“, Uniwersytet Warszawski, Wydział Anglistyki, 2014;

Emilia Zajkowska, „Problematyka ideologiczna w twórczości George'a Orwella i jej polskich przekładach“, Uniwersytet Warszawski, Wydział Artes Liberales, 2014.

 

Oferta dydaktyczna Studium

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych UwB jest jednostką międzywydziałową. Pracownicy SPNJO prowadzą zajęcia z j. angielskiego, francuskiego, niemieckiego, rosyjskiego oraz łacińskiego dla studentów wszystkich wydziałów UwB. Nasi lektorzy uczą też języka polskiego jako obcego w ramach kursów organizowanych przez Wydział Filologiczny.

Przy SPNJO działa GLOTTA – Uniwersyteckie Centrum Języków Obcych, które prowadzi kursy języków obcych dla studentów, nauczycieli akademickich oraz osób spoza uczelni. Kursy z j. angielskiego i rosyjskiego kończą się egzaminem certyfikatowym TELC na poziomie B2.