Sprawozdanie z działania Systemu zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia w roku akademickim 2018/19

Jednostka organizacyjna: Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych UwB
Kierunki studiów i liczba studentów:

Studium organizuje lektoraty z j. angielskiego, francuskiego, łacińskiego, niemieckiego i rosyjskiego w ilości 120 godzin na studiach pierwszego stopnia i 30 lub 60 godzin (w tym warsztat j. specjalistycznego) na studiach drugiego stopnia. Na kierunkach stosunki międzynarodowe, międzynarodowe stosunki gospodarcze, logistyka oraz ekonomia studenci studiów pierwszego stopnia uczęszczali na lektorat z dwóch języków, najczęściej był to j. angielski z rosyjskim lub język angielski z niemieckim. Na studiach niestacjonarnych – jeśli były prowadzone - obowiązywała taka sama liczba godzin z wyjątkiem kierunku ekonomii i logistyki, gdzie liczba godzin przeznaczona na lektorat była mniejsza niż na studiach stacjonarnych. Natomiast tylko ekonomia i logistyka miały w ofercie studiów niestacjonarnych dwa języki.

Na studiach trzeciego stopnia lektorzy SPNJO prowadzili zajęcia j. angielskiego na kierunku chemia i ekonomia (20 godzin).

W roku akademickim 2018/19 najwięcej studentów na studiach stacjonarnych uczyło się języka angielskiego - 2840, niemieckiego – 396 (najczęściej jako drugiego języka) i rosyjskiego – 386 ( w tym również jako drugiego języka), łacińskiego – 125 i francuskiego – 74. Na studiach niestacjonarnych odpowiednio: angielskiego - 869, niemieckiego – 87 i rosyjskiego – 114.

1.MONITOROWANIE STANDARDÓW AKADEMICKICH

Wymóg minimum kadrowego nie dotyczy Studium. W roku akademickim 2018/19 jednostka zatrudniała na etatach dydaktycznych 31 nauczycieli: 4 starszych wykładowców (w tym 3 z tytułem doktora), 23 wykładowców (w tym dwóch z tytułem doktora) oraz 4 lektorów (w tym 3 na 1/2 etatu). Należy podkreślić, że wszyscy nauczyciele akademiccy legitymowali się odpowiednim wykształceniem w zakresie nauczania języków obcych, w tym 5 osób posiadało tytuł doktora, 4 – ukończony drugi kierunek studiów, 2 - studia podyplomowe, a 2 – studia doktoranckie.

Zajęcia dydaktyczne przydzielane są przez Kierowników Zespołów, przy czym uwzględnia się doświadczenie zawodowe, zainteresowania i dodatkowe kwalifikacje pracowników (studia magisterskie z biologii, licencjat z ekonomii, studia podyplomowe z pedagogiki czy doktorat z zakresu historii). W roku akademickim 2018/19 lektoraty były prowadzone prawie wyłącznie przez pracowników Studium. Tylko niewielką część zajęć – z powodu urlopów/zwolnień zdrowotnych lub macierzyńskich – zlecono czterem osobom z zewnątrz.

Pracownicy Studium złożyli pod koniec roku akademickiego 2018/19 informację o odbytych szkoleniach, wyjazdach w ramach programu Erasmus, o udziale w konferencjach i o ich działalności dydaktycznej, w kilku wypadkach także o pracy badawczej. Nauczyciele zatrudnieni w Studium podnosili swoje kwalifikacje poprzez ukończenie studiów doktoranckich (mgr Joanna Wildowicz), wyjazdy zagraniczne w ramach programu Erasmus (mgr Adam Kubas i mgr Iwona Kubas – intensywny kurs j. hiszpańskiego w Walencji w Hiszpanii, mgr Małgorzata Penza-Szachowicz – pobyt na Uniwersytecie w Cagliari/Sardynia oraz udział w 3rd Experimental Pragmatics in Italy Conferenc), udział w konferencjach dydaktycznych (większość pracowników Studium), czynny udział w konferencjach (dr Halina Bieluk, dr Agnieszka Dzięcioł-Pędich, mgr Joanna Wildowicz), udział w webinariach, szkoleniach, warsztatach (13 osób, w tym 3 osoby wielokrotnie) oraz udział w szkoleniu na egzaminatora TELC B2. Na podkreślenie zasługuje wygłoszenie referatów przez dr Agnieszkę Dzięcioł-Pędich na konferencjach w Valletcie/Malta, Brnie, Liverpoolu i Lizbonie.

Działalność dydaktyczna pracowników podlegała stałej ocenie zarówno przez hospitacje jak i poprzez wgląd w wyniki ankiet studenckich w systemie USOS.

Dokumenty dotyczące formatu egzaminu (egzamin doktorski), sylabusy zajęć na poszczególnych kierunkach, sprawozdanie z działania Systemu ZJK opublikowano na stronie SPNJO lub w systemie USOS (sylabusy), a także złożone w sekretariacie SPNJO.

Rekomendacja dla Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w SPNJO:

Brak.

2.OCENA PROCESU KSZTAŁCENIA

Jakość kształcenia jest kontrolowana przez Kierownika Studium, jego Zastępcę, Kierowników Zespołów oraz Radę Studium. Sylabusy oraz format testów semestralnych i egzaminów omawiane są na zebraniach Rady Studium oraz w Komisji ds. jakości kształcenia w SPNJO.

W związku ze zmianami w planach i programach studiów przeprowadzono korekty sylabusów na poszczególnych kierunkach.

W ramach poszerzania oferty zajęć języka obcego na UwB podjęto następujące działania:

W roku akademickim 2018/19 SPNJO zorganizowało dodatkowe kursy z języka niemieckiego na poziomie A1/B1 oraz B1/B2 dla studentów wszystkich kierunków. Sponsorem kursów była –jak w poprzednim roku akademickim - firma CERI (polska lokalizacja Commerzbanku). W kursie dla osób z podstawową znajomością języka wzięło udział 14 studentów, zaś w kursie dla średniozaawansowanych – 20.

Łacinniczki przeprowadziły cztery kursy j. łacińskiego: „Ab ovo” (podstawy j. łacińskiego dla 25 osób), „Lingua Latina” (20 osób) oraz kurs dla studentów prawa „Wprowadzenie do łaciny prawniczej” (49 osób studia stacjonarne i 20 osób studia niestacjonarne).

Podobnie jak w roku ubiegłym SPNJO zorganizowało kursy j. angielskiego dla studentów z Chin. W semestrze zimowym 2018/19 odbył się 60-godzinny kurs j. angielskiego dla studentów z Chin. W kursie wzięło udział 18 studentów. W semestrze letnim przeprowadzono kurs w dwóch grupach (10 i 9 osób) po 60 godzin.

Kolejny raz Studium przeprowadziło w semestrze letnim 2018/19 na zlecenie koordynatora programu unijnego „Kuźnie kompetencji studentów UwB” kursy j. angielskiego na poziomie B2 oraz zorganizowało egzamin certyfikatowy TELC B2 dla 64 studentów UwB.

Poza tym pracownicy SPNJO brali udział w XVII Podlaskim Festiwalu Nauki i Sztuki, który odbył się w dniach 20-25 maja 2019, zachęcając do nauki języków obcych przez zabawę. Mgr Iwona Kubas, mgr Adam Kubas i mgr Alina Pawłowska przeprowadzili akcję „Gry planszowe i słowne w różnych językach”.

 

Rekomendacja dla Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w SPNJO:

Realizacja rekomendacji z poprzedniego roku: Ze względu na wdrażaną od października 2018 Ustawę 2.0 należy ściśle współpracować z wydziałami, gdyż zdarza się, że przy wprowadzanych zmianach nie bierze się pod uwagę specyfiki kształcenia językowego.

Z doświadczeń wynika, że należy włączyć Dział ds. dydaktyki UwB, tak aby na jednym z posiedzeń Senackiej Komisji ds. dydaktyki poruszyć kwestię efektów uczenia się w odniesieniu do lektoratów na poszczególnych kierunkach.

3.OCENA JAKOŚCI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

Jakość zajęć dydaktycznych jest monitorowana poprzez hospitację zajęć poszczególnych pracowników podlegających ocenie okresowej. W roku 2018/19 hospitowano zajęcia czterech lektorów. Hospitowani zapoznali się z zaleceniami i oceną zajęć. Wszystkie oceny były pozytywne.

Zajęcia lektoratowe są oceniane także przez studentów. Po zakończeniu semestru studenci wypełniają ankiety w USOSie. Lektorzy mają wgląd w wyniki ankiet, natomiast Kierownik Studium każdorazowo zwraca się do dziekanów z prośbą o udostępnienie wyników ankiet.

 

Rekomendacja dla Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w SPNJO:

Realizacja rekomendacji z poprzedniego roku: Podjęcie działań mających na celu zapewnienie Kierownikowi Studium i Komisji ds. jakości bezpośredniego dostępu do oceny zajęć lektoratowych w ankietach wydziałowych lub stworzenie w USOSie osobnej ankiety dla SPNJO.

Ze względu na zmiany związane z wprowadzeniem reformy postanowiono poczekać na zmodyfikowaną wersję Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia.

4. MONITOROWANIE WARUNKÓW KSZTAŁCENIA I ORGANIZACJI STUDIÓW

W roku akademickim 2018/19 Studium funkcjonowało już w nowym miejscu – w budynku Rektoratu UwB przy ul. Świerkowej 20B. W porównaniu z poprzednim lokum mamy teraz tylko jedną salę ćwiczeniową. Wyposażenie w sprzęt (rzutnik, magnetofony, głośniki, laptopy, drukarki, kopiarka) jest zadawalające.

Studium nie posiada własnej biblioteki, ale – podobnie jak w poprzednich latach -Biblioteka Główna, ewentualnie biblioteki wydziałowe czynią zakupy książek/ multimediów na potrzeby lektoratów – bądź ze środków własnych, bądź z pieniędzy SPNJO. Księgozbiór jest stale aktualizowany.

            Studium posiada własną stronę internetową. Publikujemy na niej informacje dotyczące kształcenia językowego (Europejski system opisu kształcenia językowego), organizacji lektoratów, dyżurów pracowników, oferty zajęć fakultatywnych oraz sprawozdania z działań na rzecz jakości nauczania.

Rekomendacja dla Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w SPNJO:

Brak.

5.OCENA MOBILNOŚCI STUDENTÓW

Już od kilku kat w ramach lektoratów nauczyciele przedstawiają ofertę stypendialną uniwersytetów zagranicznych i organizacji zajmujących się wymianą akademicką. Studenci, którzy uczestniczyli w programach wymiany, zwykle przygotowują prezentację o pobycie na zagranicznej uczelni czy o praktyce za granicą. Zajęcia językowe wspomagają mobilność studentów w ramach wymiany z uczelniami zagranicznymi bądź programów unijnych (Erasmus).

Wzorem innych uczelni w Polsce również na UwB lektorzy Studium zaczynają brać udział w postępowaniu rekrutacyjnym w ramach Erasmusa. Na zaproszenie poszczególnych wydziałów (Wydział Pedagogiki i Psychologii) sprawdzają w procesie rekrutacyjnym umiejętności językowe studentów.

Rekomendacja dla Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w SPNJO:

Brak.

6.UZYSKIWANIE OPINII ABSOLWENTÓW UCZELNI O PRZEBIEGU ODBYTYCH STUDIÓW

Tak, jak w poprzednich latach, uzyskanie opinii absolwentów o lektoratach miało charakter pośredni tj. przez uwzględnienie oceny zajęć z języka obcego przy ewaluacji przebiegu studiów przez absolwentów. Podobnie jak w latach ubiegłych w ankiecie brak jest symetrii pomiędzy pytaniami, tj. z jednej strony pytanie o cenę studiów, z drugiej zaś o ocenę jednego z przedmiotów. Poza tym charakter oceny jest bardzo ogólnikowy.

 

Rekomendacja dla Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w SPNJO:

Rekomendacja z roku ubiegłego pozostaje aktualna: podjęcie współpracy z Biurem Karier – inne sformułowanie pytania o ocenę lektoratów. Uzyskanie środków zewnętrznych/ wewnętrznych dla zrealizowania projektu, w ramach którego byłaby możliwość bezpośredniego dotarcia do absolwentów i przeprowadzenia wywiadów pogłębionych.

7.UZYSKIWANIE OPINII PRACODAWCÓW O POZIOMIE WYKSZTAŁCENIA ZATRUDNIANYCH ABSOLWENTÓW

Podobnie jak w punkcie 6 uzyskanie opinii pracodawców o przygotowaniu językowym absolwentów miało do tej pory charakter pośredni tj. przez uwzględnienie pytania o przygotowanie językowe absolwentów UwB w ankietach Biura Karier lub wydziałowych. Taka forma badań wzbudza analogiczne zastrzeżenia jak w punkcie 6.

Rekomendacja dla Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w SPNJO:

Rekomendacja z ubiegłego roku zostaje aktualna: podjęcie współpracy z Biurem Karier, wydziałami, własny projekt

 

8.MONITOROWANIE PROCESU POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ

Podobnie jak w zeszłym roku: zakładane efekty kształcenia językowego zawarte są w sposób szczegółowy w sylabusach przedmiotów. Nad osiągnięciem przez studentów zakładanych efektów kształcenia czuwali prowadzący zajęcia, którzy stosowali różne formy pozyskiwania ocen.

Rekomendacja dla Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w SPNJO:

Realizacja rekomendacji z poprzedniego roku akademickiego: dokonano przeglądu sylabusów pod kątem zakładanych efektów kształcenia językowego w kontekście zmian spowodowanych przez wprowadzenie reformy szkolnictwa wyższego. Działanie należy kontynuować w roku akademickim 2019/20.