Stara matura

Drodzy kandydaci!

W celu sprawniejszego przeprowadzenia Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK), poniżej przedstawiamy instrukcję, którą mogą się Państwo posłużyć przy wprowadzaniu własnych danych podczas rejestracji.

W tej prezentacji użyto fikcyjnych danych w celu zoobrazowania prawidłowej rejestracji w systemie.


Założenie konta i rozpoczęcie Internetowej Rejestracji Kandydatów

Proszę kliknąć w baner Internetowa Rejestracja Kandydatów, który znajduje się
z lewej strony pod "Menu", a następnie wzorując się na poniższej prezentacji przystąpić do rejestracji.
    

 

Przed założeniem konta można dokonać przeglądu katalogu studiów i listy kierunków.

 

 

 

Zakładanie konta

 

 

 

 • Klikając na przycisk Rejestracja lub załóż nowe konto kandydat przechodzi do okna, w którym kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie własnych danych osobowych.

                                                             

 


 

  

 

 

 • Kandydat zakłada indywidualne konto, wprowadzając dane zgodnie z opisem widocznym w formularzu rejestracyjnym.

 

 

 

  

 

 • Osoby nie posiadające numeru PESEL (kandydaci nie posiadający obywatelstwa polskiego) otrzymują w IRK 11-cyfrowy numer zastępczy (tzw. sztuczny PESEL).

 

 

 

 

 

 

 

 • W dalszym ciągu uzupełniamy indywidualne konto osobowe wpisując hasło, adres e-mail i numery telefonów.

 

 

 

 

 

 

 • Po wpisaniu wszystkich danych, proszę kliknąć przycisk UTWÓRZ KONTO.

 

 

 

 

 

 • Proszę kliknąć przycisk WEJŚCIE DO SYSTEMU, a następnie wpisać PESEL i Hasło
     - Logowanie.

 

 

 

 


 

 

KROK 1uzupełnij dane osobowe

Dane podstawowe i Dane kontaktowe zostaną przeniesione z etapu tworzenia konta.

Po wypełnieniu każdej zakładki proszę klikąć przycisk Zapisz. Dane osobowe możemy modyfikować do zakończenia rejestracji na dany kierunek studiów.

Po kliknięciu na pierwszy krok (Rejestracja krok, po kroku, punkt 1) proszę przystąpić do uzupełniania swoich danych osobowych zgodnie z opisem widocznym na formularzu rejestracyjnym.

 

 Poprawne uzupełnienie danych w okienku Rejestracja krok, po kroku jest sygnalizowane zielonym kolorem.

   

 

 

  

Adres zameldowania

W wierszu Rodzaj adresu należy wybrać właściwy: miasto, mała miejscowość lub wieś, adres zagraniczny.

Proszę wpisać adres zameldowania zgodny z danymi zamieszczonymi w dowodzie osobistym.

Adres do korespondencji należy wpisywać tylko wtedy, gdy różni się od adresu zameldowania.

miasto

 Po wypełnieniu formularza kliknij Zapisz.

 

Adres zameldowania

mała miejscowość lub wieś


Jeżeli nazwa poczty (proponowana ze słownika kodów pocztowych) jest inna, to nazwę poczty należy poprawić.

Mieszkańcy małych miejscowości lub wsi, gdzie nie ma podziału na ulice, wpisują nazwę miejscowości dwukrotnie - w polu Ulica i w polu Miejscowość.

 


Po wypełnieniu formularza kliknij Zapisz

 


Wykształcenie

Proszę wybrać nazwę ukończonej szkoły średniej:

- kandydaci na studia I stopnia i jednolite magisterskie wybierają z listy nazwę ukończonej szkoły średniej

- kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia II stopnia wpisują nazwę ukończonej szkoły średniej oraz nazwę ukończonej uczelni wyższej.

 

 • Nazwę ukończonej szkoły średniej wybieramy klikając w przycisk Wybierz szkołę z listy, w przypadku braku nazwy, nazwę szkoły wprowadzamy ręcznie klikając w przycisk Wpisz szkołę spoza listy.

 • Wypełnienie pola Nazwa ukończonej szkoły średniej jest obowiązkowe.

 


 

 • W polach Nazwa ukończonej szkoły średniej oraz Data wystawienia należy wpisać numer świadectwa dojrzałości i datę jego otrzymania w formacie rrrr-mm-dd. Tegoroczni maturzyści datę wystawienia świadectwa dojrzałości oraz numer dokumentu uzupełniają w momencie jego otrzymania.

 


 

 • Jeżeli oprócz świadectwa maturalnego kandydat dysponuje zaświadczeniem (z egzaminu maturalnego zdawanego w kolejnej sesji lub następnym roku):

  - w polu numer dokumentu należy wpisać numer świadectwa dojrzałości, a po przecinkach podać numery zaświadczeń oddzielając je przecinkami

  - w polu data wystawienia należy wpisać datę wydania świadectwa dojrzałości, przyznającego po raz pierwszy zdaną maturę/świadectwo dojrzałości.

  - osoby, które poprawiały maturę i nie dysponują jeszcze zaświadczeniem, podają tylko numer i datę świadectwa dojrzałości, zaś po otrzymaniu zaświadczenia winny dopisać jego numer w polu numer dokumentu (po przecinku).


  UWAGA!
  Numer dokumentu i datę wystawienia wpisujemy w momencie otrzymania świadectwa dojrzałości.

  Po wypłnieniu formularza kliknij Zapisz.

 

 

 • Kandydat wpisuje dodatkowe informacje osobowe.

 

 

 

 

Po wypełnieniu formularza kliknij Zapisz i pojawi się informacja o pomyślnym zaktualizowaniu konta.

 

  

 


 

KROK 2

 

 

 wprowadź wyniki starej matury

 


 

 


 

 

 

Osoby, które zdały "starą maturę" wprowadzają wyniki wszystkich egzaminów maturalnych z części pisemnej.Kwalifikacja kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie starej matury odbywa się wg następujących zasad:

Oceny z przedmiotów z egzaminu dojrzałości branych pod uwagę przy kwalifikacji przeliczane będą na punkty w postępowaniu kwalifikacyjnym, w następujący sposób:

w skali 6-stopniowej:

6,0 - 90 pkt.

5,0 - 75 pkt.

4,0 - 55 pkt.

3,0 - 40 pkt.

2,0 - 20 pkt.

w skali 4-stopniowej:

5,0 - 80 pkt.

4,0 - 60 pkt.

3,0 - 40 pkt.


Po wypłnieniu formularza kliknij Zapisz.

 

 

KROK 3

 wybierz kierunki studiów • Po kliknięciu przycisku wybierz kierunki studiów wyświetla się lista kierunków. Kandydat może zarejestrować się wybrane kierunki studiów, przy spełnieniu wymogów rekrutacyjnych na określony kierunek.

 

 • Liczba wybieranych kierunków nie jest ograniczona, ale wpływa na wysokość opłaty rekrutacyjnej.

 

 

 

 

 

 • Po kliknięciu kierunku studiów otworzy się okno z opisem kierunku i obowiązującymi zasadami kwalifikacji na wybranym kierunku. Rejestracja na wybrany kierunek następuje poprzez wybranie przycisku Zapisz się, który jest widoczny w górnej części ekranu. System poprosi wówczas o potwierdzenie wyboru.

 

 

 

 • Brak zielonego przycisku Zapisz się wskazuje na niemożliwość rejestracji. Zwykle powodowaną niekompletnym wypełnieniem danych.

   

 

 

 

 

 

 

W przypadku, gdy kandydat wyraża chęć zapisania się na kolejny kierunek, przy spełnieniu wymogów rekrutacyjnych, postępuje identycznie, jak w opisanym wyżej przypadku.

 

 

KROK 4

 wybierz egzaminy na studia

 Kandydat deklaruje, które wyniki mają być brane pod uwagę w procesie rekrutacji, po czym, w tym przypadku wybiera specjalność na kierunku.

 

 

 

 

Po wypłnieniu formularza kliknij Zapisz.

 

Kandydat może w każdej chwili sprawdzić wybrane przez siebie egzaminy na studia klikając w przycisk pokaż moje egzaminy

 

 

   

 

 

KROK 5


Dokonanie opłaty rekrutacyjnej umożliwia wydruk blankietu opłaty z numerem konta wygenerowanym przez system IRK.

 • Po kliknięciu dokonaj opłaty rekrutacyjnej za pomocą programu obsługującego format pdf (np. Acrobat Reader), otworzy się strona z wydrukiem opłaty rekrutacyjnej.

   

 

 

 

Opłatę rekrutacyjną należy wnosić na indywidualne, wygenerowane w trakcie rejestracji konto.

 • W systemie IRK kandydat otrzymuje indywidualny numer konta bankowego (ostatnie 11 cyfr tego numeru to PESEL kandydata).

 

 

 

Przy ręcznym wypełnianiu blankietu korzystamy z danych dostępnych po kliknięciu w przycisk Moje wpłaty/dane do przelewu.
 

 

 • Po zaksięgowaniu wpłaty stosowna informacja pojawi się w zakładce Wpłacona kwota. 

 

 • Każdą opłatę rekrutacyjną należy przyporządkować do wybranego kierunku studiów. W tym celu proszę kliknąć w przycisk "opłaty".

 

       

 

 • Przyporządkowanie opłaty do danego kierunku polega na wybraniu słowa "Tak" z rozwijanego paska Czy opłacone ?  

 

 

 

Po wypełnieniu formularza kliknij Zapisz.

 

 

Wyniki rekrutacji

 

 

Wyniki rekrutacji dostępne są w zakładce wyniki rekrutacji, pod Moje kierunki studiów.

 

 

 

Po kliknięciu na wyniki rekrutacji pojawi się okno z informacją o zakwalifikowaniu/niezakwalifikowaniu się na studia.

 


W przypadku zakwalifikowania się, proszę przystąpić do uzupełnienia kroku szóstego.

 

 

KROK 6prześlij zdjęcie do Elektronicznej Legitymacji Studenckiej

 


 

Ważne:

 • preferowane jest zdjęcie w formacie JPG o wymiarach 400 x 500 pikseli

 • do kadrowania zdjęcia niezbędne jest zainstalowanie aplikacji Java (SUN)Po kliknięciu przycisku Przeglądaj, zaznacz zdjęcie na dysku lokalnym, a następnie kliknij przycisk WYŚLIJ w celu umieszczenia w systemie IRK.


Proszę wykadrować przesłane zdjęcie, a następnie kliknąć na przycisk Zatwierdź.

 


 

 

 

Stan: czekające na akceptację przez UwB oznacza, że zdjęcie czeka na weryfikację. Po zatwierdzeniu przez pracownika UwB status zdjęcia zmieni się na Stan: zaakceptowane

 


 

  


Wydruki 

 

 

Po kliknięciu na wydruk podania oraz wydruk podania o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej otrzymujemy dokumenty, które należy dołączyć do kompletu dokumentów i złożyć w Dziekanacie/Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.