Studia II stopnia

 

Drodzy kandydaci!

W celu sprawniejszego przeprowadzenia Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK), poniżej przedstawiamy instrukcję, którą mogą się Państwo posłużyć przy wprowadzaniu własnych danych podczas rejestracji.

W tej prezentacji użyto fikcyjnych danych w celu zoobrazowania prawidłowej rejestracji w systemie.Założenie konta i rozpoczęcie Internetowej Rejestracji Kandydatów

Proszę kliknąć w baner Internetowa Rejestracja Kandydatów, który znajduje się
z lewej strony pod "Menu", a następnie wzorując się na poniższej prezentacji przystąpić do rejestracji.

  

Przed założeniem konta można dokonać przeglądu katalogu studiów i listy kierunków.

 

 

Zakładanie konta

 

 

 

 • Klikając na przycisk Rejestracja lub załóż nowe konto kandydat przechodzi do okna, w którym kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie własnych danych osobowych.

 
  

                     

                                                          


 

 • Kandydat zakłada indywidualne konto, wprowadzając dane zgodnie z opisem widocznym w formularzu rejestracyjnym.

 

 

 • Osoby nie posiadające numeru PESEL (kandydaci nie posiadający obywatelstwa polskiego) otrzymują w IRK 11-cyfrowy numer zastępczy (tzw. sztuczny PESEL).

 

  

 

 

 • W dalszym ciągu uzupełniamy indywidualne konto osobowe wpisując hasło, adres e-mail i numery telefonów.

 

 

 

 • Po wpisaniu wszystkich danych, proszę kliknąć przycisk UTWÓRZ KONTO.

 

 

  

 

 • Proszę kliknąć przycisk WEJŚCIE DO SYSTEMU, a następnie wpisać PESEL i Hasło
     - Logowanie.

 

   

 

 

KROK 1uzupełnij dane osobowe

Dane podstawowe i Dane kontaktowe zostaną przeniesione z etapu tworzenia konta.

Po wypełnieniu każdej zakładki proszę klikąć przycisk Zapisz. Dane osobowe możemy modyfikować do zakończenia rejestracji na dany kierunek studiów.

Po kliknięciu na pierwszy krok (Rejestracja krok, po kroku, punkt 1) proszę przystąpić do uzupełniania swoich danych osobowych zgodnie z opisem widocznym na formularzu rejestracyjnym.

 

Poprawne uzupełnienie danych w okienku Rejestracja krok, po kroku jest sygnalizowane zielonym kolorem.

 

 

 

 

 

 

 

Adres zameldowania

W wierszu Rodzaj adresu należy wybrać właściwy: miasto, mała miejscowość lub wieś, adres zagraniczny.

Proszę wpisać adres zameldowania zgodny z danymi zamieszczonymi w dowodzie osobistym.

Adres do korespondencji należy wpisywać tylko wtedy, gdy różni się od adresu zameldowania.

miasto

 

 

 Po wypełnieniu formularza kliknij Zapisz.

 

 

Adres zameldowania

mała miejscowość lub wieś


Jeżeli nazwa poczty (proponowana ze słownika kodów pocztowych) jest inna, to nazwę poczty należy poprawić.

Mieszkańcy małych miejscowości lub wsi, gdzie nie ma podziału na ulice, wpisują nazwę miejscowości dwukrotnie - w polu Ulica i w polu Miejscowość.Po wypełnieniu formularza kliknij Zapisz

  

wykształcenie

 

 

 • Nazwę ukończonej szkoły średniej, wpisują wszyscy kandydaci:- absolwenci szkół średnich ubiegający się o przyjęcie na studia I stopnia i jednolite magisterskie

- kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia II stopnia wpisują nazwę ukończonej szkoły średniej oraz nazwę ukończonej uczelni wyższej.

 • Nazwę ukończonej szkoły średniej wybieramy klikając w przycisk Wybierz szkołę z listy, w przypadku braku nazwy, nazwę szkoły wprowadzamy ręcznie klikając w przycisk Wpisz szkołę spoza listy.

 • W polach dyplom licencjata lub równoważny proszę wpisać datę wystawienia oraz numer dyplomu (data w formacie rrrr-mm-dd).


UWAGA!


Numer dokumentu i datę wystawienia wpisujemy w momencie jego otrzymania.


 

Kandydat oprócz wpisania numeru dokumentu oraz daty jego wystawienia wybiera z listy (lub spoza) nazwę ukończonej uczelni wyższej.

W przypadku braku numeru dyplomu (obrona odbyta) proszę w miejsce nr. dokumentu wpisać słowo "zaświadczenie", poniżej data zaświadczenia o odbytej obronie.

Po wypłnieniu formularza kliknij Zapisz.

 

 

 • Kandydat wpisuje dodatkowe informacje osobowe.

 


 

Po wypłnieniu formularza, kliknij Zapisz, a następnie pojawi się informacja o pomyślnym zaktualizowaniu konta.

 

 

KROK 2

 

 wprowadź oceny z studiów I stopnia

 

Kwalifikacja kandydatów:

1) O przyjęciu na studia drugiego stopnia decyduje pozycja na liście rankingowej sporządzona na podstawie oceny na dyplomie studiów pierwszego stopnia i średniej arytmetycznej ocen ze studiów.

2) Ocena z dyplomu przy kwalifikacji przeliczana będzie na punkty w następujący sposób:

5,0 - 100 pkt.

4,5 - 80 pkt.

4,0 - 60 pkt.

3,5 - 40 pkt.

3,0 - 20 pkt.

3) Średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia przy kwalifikacji przeliczona będzie na punkty w stosunku 1:1. Maksymalna liczba punktów, którą można uzyskać ze średniej ocen ze studiów pierwszego stopnia wynosi 5,0.

4) Maksymalna liczba punktów uzyskanych za ocenę na dyplomie wynosi 100.5) Maksymalna liczba punktów uzyskana w wyniku postępowania kwalifikacyjnego wynosi 105 (suma punktów: ocena na dyplomie oraz średnia ze studiów pierwszego stopnia).

 

Po wypełnieniu formularza kliknij Zapisz.

 

KROK 3wybierz kierunki studiów

 • Po kliknięciu przycisku wybierz kierunki studiów IRK umożliwia kandydatowi wybór listy kierunków na UwB, z których kandydat może zarejestrować się na dowolną liczbę kierunków studiów.


 

 

 • Liczba wybieranych kierunków nie jest ograniczona, ale wpływa na wysokość opłaty rekrutacyjnej.


 

 

 • Po kliknięciu kierunku studiów otworzy się okno z opisem kierunku oraz zasadami kwalifikacji obowiązującymi na wybranym kierunku. Rejestracja na wybrany kierunek następuje poprzez wybranie przycisku Zapisz się, który jest widoczny w górnej części ekranu strony opisu kierunku studiów. System poprosi wówczas o potwierdzenie wyboru.

 • Brak zielonego przycisku Zapisz się wskazuje na niemożliwość rejestracji, zwykle powodowaną niekompletnym wypełnieniem danych dotyczących egzaminu maturalnego albo danych osobowych.

 • Przed założeniem konta można dokonać przeglądu katalogu studiów i listy kierunków.

 

  


 


 

 

KROK 4

 


wybierz egzaminy na studia

Wybierz egzaminy na studia

Kandydat deklaruje wyniki, które ostatecznie mają być brane pod uwagę w procesie rekrutacji.  

 

Kandydat może w każdej chwili sprawdzić wybrane przez siebie egzaminy na studia klikając w przycisk pokaż moje egzaminy.


  

KROK 5


Dokonanie opłaty rekrutacyjnej umożliwia wydruk blankietu opłaty z numerem konta wygenerowanym przez system IRK.

 

 • Po kliknięciu dokonaj opłaty rekrutacyjnej, za pomocą programu Acrobat Reader, otworzy się strona z wydrukiem opłaty rekrutacyjnej.

 

 


Opłatę rekrutacyjną należy wnosić na indywidualne, wygenerowane w trakcie rejestracji konto.

 • W systemie IRK kandydat dostaje indywidualny numer konta bankowego. Ostatnie 11 cyfr tego numeru to PESEL kandydata. Nie przekazuj innym swojego numeru konta !

 • W przypadku braku drukarki lub programu Acrobat Reader należy dokonać opłaty za pomocą typowego blankietu wpisując odpowiednie dane do przelewu z funkcjidane do przelewu dostępnej pod przyciskiem Moje wpłaty.

 

 • Po zaksięgowaniu, pojawi się w zakładce Wpłacona kwota informacja o znalezieniu się opłaty rekrutacyjnej na koncie.

 

 • Każdą opłatę rekrutacyjną należy przyporządkować do wybranego kierunku studiów. W tym celu proszę kliknąć w przycisk opłaty.

  

 • Aby przyporządkować opłatę do wybranego przez siebie kierunku należy rozwinąć pasek, który jest przy każdym kierunku ( Czy opłacone ?), a następnie wybrać wartość "Tak".

   


 


 


 

 
Po wypłnieniu formularza kliknij Zapisz.

   

Wyniki rekrutacji


 

Wyniki rekrutacji dostępne są w zakładce wyniki rekrutacji, pod Moje kierunki studiów.

 


 

Po kliknięciu w wyniki rekrutacji pojawi się okno z informacją, czy kandydat został zakwalifikowany na studia.

 


 

W przypadku zakwalifikowania się, proszę przystąpić do uzupełnienia kroku szóstego.

 


KROK 6prześlij zdjęcie do Elektronicznej Legitymacji Studenckiej

  

 

Ważne:

 • preferowane jest zdjęcie w formacie JPG o wymiarach 400 x 500 pikseli

 • do kadrowania zdjęcia niezbędne jest zainstalowanie aplikacji Java (SUN)


Po kliknięciu przycisku Przeglądaj, zaznacz zjęcie na dysku lokalnym, a następnie kliknij przycisk WYŚLIJ w celu umieszczenia w systemie IRK.


 

 

 Proszę wykadrować przesłane zdjęcie, a następnie kliknąć na przycisk Zatwierdź.

    

 


 

Stan: czekające na akceptacje przez UwB oznacza, że zdjęcie czeka na weryfikację. Po zatwierdzeniu przez pracownika UwB, status zdjęcia zmieni się na Stan: zaakceptowane

 


 

 

 

Wydruki

 Po kliknięciu na wydruk podania oraz wydruk podania o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej otrzymujemy dokumenty, które należy dołączyć do kompletu dokumentów i złożyć w Dziekanacie/Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.