Biuro Karier
Aktualności

STYPENDIA - STUDENCI

Rok akademicki 2022/2023

  __________________________________________

UWAGA
 Składanie wniosków 
odbywa się wyłącznie elektronicznie!
__________________________________________

Stypendium: socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomoga 

Uruchomienie w USOSweb UwB generowania wniosków 
od 17 października 2022 r. godz. 10:00 do 31 października 2022 r. godz. 10:00

Uzupełnianie w USOSweb UwB braków we wnioskach przez studentów, którym cofnięto wniosek o stypendium socjalne, zapomogę, stypendium dla osób niepełnosprawnych do uzupełnienia
do 7 listopada 2022 r. godz. 14:00

__________________________________________

Stypendium rektora

Uruchomienie w USOSweb UwB generowania wniosków
 
od 17 października 2022 r. godz. 10:00 do 25 października 2022 r. godz. 10:00


Uzupełnianie w USOSweb UwB braków we wnioskach przez studentów, którym cofnięto wniosek o stypendium rektora do uzupełnienia
do 3 listopada 2022 r. godz. 14:00
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

             Sporządzenie przez zespoły komisji stypendialnej wykazów określających liczbę studentów w danej jednostce uprawnionych do otrzymania
 określonych form świadczeń w danym roku akademickim
do 8 listopada 2022 r.
__________________________________________
Zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej UwB komunikatu rektora w sprawie wysokości dochodu
na osobę w rodzinie studenta uprawniającej do ubiegania się o stypendium 
socjalne, wysokości stawek stypendiów,
zwiększenia stypendium oraz zapomogi w roku akademickim 2022/2023
do 14 listopada 2022 r.

__________________________________________
Uruchomienie algorytmu stypendialnego przez zespoły komisji stypendialnej

od 15 listopada 2022 r. do 21 listopada 2022 r.

__________________________________________
Sporządzanie decyzji administracyjnych przez poszczególne zespoły komisji stypendialnej, doręczenie decyzji
studentom oraz wykonanie przelewów na indywidualne rachunki bankowe studentów
do 30 listopada 2022 r.

__________________________________________

 

Link do strony: USOSweb.uwb.edu.pl 

__________________________________________
 

Komunikat nr 26 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 11 października 2022 r. w sprawie szczegółowego harmonogramu czynności w postępowaniach dotyczących przyznawania świadczeń na rok akademicki 2022/2023

Komunikat nr 34 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 17 listopada 2022 r. w sprawie wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającej do ubiegania się o stypendium socjalne, wysokości stawek stypendiów, zwiększenia stypendium oraz zapomogi w roku akademickim 2022/2023

Regulamin świadczeń dla studentów Uniwersytetu w Białymstoku

(Obowiązuje od dnia 1 października 2019 r.) Zarządzenie nr 30 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 27 września 2019 r. w sprawie Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu w Białymstoku 

 
Komunikat  nr 8 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 27 września 2019 r. w sprawie odpowiedniego stosowania Zarządzenia nr 30 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 27 września 2019 r. w sprawie Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu w Białymstoku, do doktorantów studiów doktoranckich, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020 

 

Zarządzenie nr 55 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 11 października 2022 r. w sprawie zmian w Zarządzeniu nr 30 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 27 września 2019 r. w sprawie Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu w Białymstoku

 __________________________________________

Pobierz: Instrukcja potwierdzenia odbioru decyzji w systemie USOSweb

  __________________________________________

Pobierz: Instrukcja składania wniosku o przyznanie stypendium socjalnego w systemie USOSweb
 __________________________________________

Pobierz: Instrukcja składania oświadczenia o dochodach w systemie USOSweb
 __________________________________________

Pobierz: Instrukcja składania wniosku o przyznanie zapomogi w systemie USOSweb
 __________________________________________

Pobierz: Instrukcja składania wniosku o stypendium rektora w systemie USOSweb

 __________________________________________
 
Pobierz: Instrukcja składania wniosku o stypendium dla osób niepełnosprawnych w systemie USOSweb

 __________________________________________ 

Pobierz: Oświadczenie członka rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym

Pobierz: Oświadczenie wnioskodawcy o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych

 __________________________________________

 

Link do strony: USOSweb.uwb.edu.pl