Wystawy
PASEK GÓRNY_WWW


V. Wskaźniki Projektu.

 

Wskaźniki produktu

 1/ Liczba doposażanych na potrzeby edukacji ekologicznej obiektów edukacyjnych wspartych,  również w elementy infrastruktury ICT, w wyniku realizacji projektu z zakresu ochrony przyrody.

2/ Wyposażenie nowej wystawy roślin chronionych i charakterystycznych Podlasia (60 plansz graficznych roślin montowanych w szkle).

3/ Wyposażenie nowej ścieżki multimedialnej w 3 infokioski do prezentacji multimedialnych z zakresu edukacji ekologicznej.

4/  Doposażenie - laptop z oprogramowaniem (w tym graficznym) stanowiący nierozerwalną część projektu.

5/  Wyposażenie nowej wystawy skamieniałości zwierzęcych (25) i roślinnych (30).

6/  Wyposażenie nowej wystawy minerałów (30 okazów z grupy krzemionki, węglanu, siarczanu, rud żelaza) i skał (24 okazy magmowe, metamorficzne i osadowe).

7/  Wyposażenie nowej ścieżki edukacyjnej – lapidarium (15 magmowych głazów narzutowych).

8/  Doposażenie wystawy przyrody regionalnej w eksponaty dermoplastyczne ssaków chronionych:  żubra i wilka oraz łownych: jelenia, łosia, dzika.

 

Wskaźniki rezultatu

 1/ Liczba osób korzystających z edukacji ekologicznej w oparciu o bazę edukacyjną Uniwersyteckiego Muzeum Przyrodniczego, w tym z ICT (Rejestr grup i osób indywidualnych:  wzrost o 1300 osób odwiedzających Muzeum w okresie realizacji i trwałości Projektu)

2/  Powstanie nowej i rozszerzonej oferty edukacyjnej  Muzeum z nowymi ścieżkami do placówek dydaktycznych województwa podlaskiego z nowymi i doposażonymi ścieżkami edukacyjnymi i multimedialnymi. (6 szt.).


PASEK DOLNY_tekst