Struktura
Współpraca międzynarodowa
Erasmus+
Współpraca z krajami partnerskimi (KA107)

                                                                                 REKRUTACJA NA ROK 2020/2021

W terminie 01.10-16.10.2020 r. odbędzie się rekrutacja na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ do krajów Unii Europejskiej i stowarzyszonych w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych (STA) oraz w celach szkoleniowych (STT) na rok ak. 2020/2021. Formularz zgłoszeniowy oraz zaakceptowany przez wszystkie strony Mobility Agreement należy składać w Dziale Współpracy Międzynarodowej osobiście lub drogą mailową (incoming@uwb.edu.pl- wyjazdy typu STA, e.szpiganowicz@uwb.edu.pl -wyjazdy typu STT). Nowe zasady kwalifikacji pracowników oraz wzory dokumentów są dostępne w zakładkach: Wykłady, Szkolenia.

 


Pracownicy uczelni mogą w ramach programu Erasmus+ aplikować na wyjazdy w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz w celach szkoleniowych. Wyjazdy te są dobrą okazją do sprawdzenia i doskonalenia własnych umiejętności, umożliwiają nawiązywanie nowych kontaktów o charakterze naukowo-dydaktycznym oraz inicowanie interesującej współpracy między jednostkami uczelni i instytucji partnerskich.

Wyjazdy w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w zagranicznych uczelniach (STA)

Nauczyciele akademiccy mogą wyjeżdżać do zagranicznych szkół wyższych, z którymi uczelnia ma podpisaną umowę międzyinstytucjonalną. Uczelnia wysyłająca i przyjmująca musi posiadać Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego.

Indywidualny program nauczania musi zostać zatwierdzony przez instytucję wysyłającą i przyjmującą. Nauczyciel jest zobowiązany do przeprowadzenia co najmniej 8 godzin zajęć dydaktycznych.

Wyjazdy w celach szkoleniowych (STT)

Pracownicy szkół wyższych mogą wyjeżdżać do instytucji zagranicznych, np. przedsiębiorstw, organizacji, instytucji edukacyjnych, w tym uczelni, w celu doskonalenia umiejętności i kwalifikacji potrzebnych w pracy, wymiany doświadczeń, poszerzania wiedzy w danej dziedzinie (udział w szkoleniu, seminarium, warsztatach z elementami szkolenia, wizyta typu work shadowing itp.). Wyjazdy na konferencje nie są uprawnione.

Uczelnia finansuje wyjazdy trwające od 2 dni do tygodnia.  Stypendium pozwala na pokrycie części kosztów związanych z podróżą i utrzymaniem za granicą.

 


Strona programu: http://erasmusplus.org.pl/szkolnictwo-wyzsze


 

Informacji udziela Dział Współpracy Międzynarodowej

Świerkowa 20B, pokój 11, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:30

tel.: 85 745 70 51, 85 745 70 89

e-mail: incoming@uwb.edu.pl, e.szpiganowicz@uwb.edu.pl