Wymagane dokumenty

 

1. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do szkoły doktorskiej składa następujące dokumenty:

1) ankietę pobraną z systemu IRK z zaznaczeniem dyscypliny naukowej, w ramach której kandydat zamierza przygotować rozprawę doktorską,

2) podanie o wydanie Elektronicznej Legitymacji Doktoranta (kandydat wczytuje plik z fotografią spełniającą wymagania takie, jakie obowiązują przy składaniu wniosków o wydanie dowodu osobistego),

3) kwestionariusz kandydata z wykazem osiągnięć naukowych kandydata wypełniony według wzoru pobranego z systemu IRK ze szczególnym uwzględnieniem zainteresowań naukowych, dotychczasowego dorobku naukowego (publikacje naukowe), udziału w konferencjach i seminariach naukowych, stażach naukowych, studenckich kołach naukowych, stypendiach itp.,

4) pomysł badawczy na tle najważniejszych osiągnięć w danej dyscyplinie,

5) poświadczoną przez uczelnię lub notariusza kopię dyplomu (na podstawie przedłożonego oryginału) ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (wraz z suplementami),

6) zaświadczenie od lekarza medycyny pracy, potwierdzające zdolność kandydata do podjęcia kształcenia w dyscyplinach naukowych: nauki biologiczne, nauki chemiczne,

7) dokumenty potwierdzające osiągnięcia naukowe:

a) kserokopie stron tytułowych recenzowanych monografii, spisu treści i strony redakcyjnej (zawierającej nazwiska recenzentów), kserokopie strony tytułowej monografii, spisu treści, strony redakcyjnej (zawierającej nazwiska recenzentów) i rozdziału lub kserokopie stron tytułowych czasopism, artykułów i spisu treści, lub zaświadczenie z wydawnictwa o przyjęciu publikacji do druku zawierające informację o planowanym roku publikacji, tytuł złożonego artykułu, tytuł monografii zbiorowej,  w której  zostanie opublikowany tekst, nazwisko redaktora tomu oraz nazwę wydawnictwa, a wypadku artykułów złożonych do czasopisma –  nazwę czasopisma,

b) poświadczoną przez Uniwersytet w Białymstoku na podstawie przedłożonego oryginału:

 • kopię zaświadczenia (certyfikaty) o czynnym udziale w konferencjach lub seminariach naukowych, podpisane przez organizatora, z podaniem tytułu wystąpienia oraz kopię programów konferencji lub seminariów naukowych,
 • kopię zaświadczenia o udziale w konkursowym projekcie badawczym (np. NCN, NCBiR, NPRH), podpisane przez kierownika projektu, z podaniem numeru projektu, roli w nim kandydata i lat jego realizacji,
 • kopię decyzji o przyznanych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki nagrodach lub stypendiach, zaświadczenia o innych uzyskanych stypendiach naukowych/badawczych przyznanych kandydatowi przez instytucję inną niż uczelnia, w której się kształcił, dyplomu honorowego ukończenia studiów,
 • kopię zaświadczenia o otrzymaniu nagród lub wyróżnień za pracę dyplomową, działalność związaną z prowadzeniem badań naukowych,
 • kopię zaświadczenia o odbyciu wyjazdu stypendialnego, stażu naukowego (nieobjętego programem studiów), uczestniczeniu w programie szkoły organizowanej przez szkołę wyższą,
 • kopię aktualnego certyfikatu potwierdzającego znajomość danego nowożytnego języka obcego co najmniej na poziomie biegłości językowej C1,
 • kopię zaświadczenia o działalności w studenckim kole naukowym podpisanego przez jego opiekuna,
 • kopię zaświadczenia o działalności popularyzującej naukę prowadzonej przez kandydata,
 • kopię dokumentu poświadczającego uczestnictwo w warsztatach lub szkoleniach podnoszących umiejętności i kompetencje uzyskane w procesie kształcenia,

8) wniosek zaopiniowany przez pełnomocnika rektora ds. osób z niepełnosprawnościami w wypadku kandydata, który ma orzeczony stopień niepełnosprawności i który ze względu na rodzaj niepełnosprawności chciałby skorzystać z alternatywnych metod sprawdzenia wiedzy w postępowaniu konkursowym. Wniosek taki należy złożyć do komisji rekrutacyjnej najpóźniej na 5 dni przed datą rozmowy kwalifikacyjnej,

9) jeśli kandydat posiada oświadczenie nauczyciela akademickiego zatrudnionego w Uniwersytecie w Białymstoku o gotowości podjęcia się promotorstwa rozprawy doktorskiej.

 •  

2. Jeśli dyplom ukończenia studiów lub dokument potwierdzający osiągnięcie naukowe kandydata jest sporządzony w języku obcym, to dodatkowo powinien być załączony wraz z jego uwierzytelnionym tłumaczeniem, które powinno być dokonane przez:

 • osobę wpisaną przez ministra sprawiedliwości na listę tłumaczy przysięgłych lub
 • osobę zarejestrowaną jako osoba pełniąca funkcję odpowiadającą funkcji tłumacza przysięgłego w Polsce, w państwie członkowskim Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii, Liechtensteinie lub Szwajcarii, lub
 • konsula RP właściwego dla państwa, na którego terytorium lub w którego systemie prawnym wydano dokument, lub
 • akredytowane w Polsce przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny państwa, na którego terytorium lub w którego systemie prawnym wydano dokument.

 

3. Kandydaci cudzoziemcy składają wymienione wyżej dokumenty wraz z ich uwierzytelnionym tłumaczeniem, jeśli zostały wydane w języku innym niż język polski: dyplomy ukończenia studiów zalegalizowane lub opatrzone apostille wraz z suplementami, dokumenty potwierdzające osiągnięcia naukowe kandydata, dokument potwierdzający znajomość języka polskiego. Wymóg przedłożenia dokumentu potwierdzenia znajomości języka polskiego nie dotyczy postępowania konkursowego do szkoły doktorskiej do danej dyscypliny naukowej, w której prowadzone jest kształcenie w języku angielskim.

 

4. Kandydat rekomendowany do wpisania na listę doktorantów zostaje wpisany na listę doktorantów szkoły doktorskiej po dostarczeniu przez niego, nie później niż w terminie 7 dni od daty ogłoszenia listy rankingowej oświadczenia, że:

 • będzie doktorantem tylko w jednej szkole doktorskiej w jednej dyscyplinie naukowej, do której został przyjęty,
 • nie był doktorantem w szkole doktorskiej i nie pobierał stypendium doktoranckiego/ był doktorantem w szkole doktorskiej i pobierał stypendium doktoranckie wraz ze wskazaniem okresu,
 • posiada stopień/nie posiada stopnia doktora oraz zobowiązuje się do zwrotu pobranego stypendium doktoranckiego w przypadku zatajenia informacji o posiadanym stopniu doktora,
 • nie jest zatrudniony jako nauczyciel akademicki lub pracownik naukowy, z zastrzeżeniem okoliczności, o których mowa w art. 209 ust. 10 zdanie drugie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 85 z późn. zm.),
 • w przypadku rekomendacji do kilku dyscyplin naukowych wskaże tylko jedną z nich.