Za rozwojem Uniwersytetu stoją ludzie

Warto o nich pamiętać

25 samodzielności Uniwersytetu w Białymstoku to czas intensywnego rozwoju. Uczelnia wykształciła własne kadry, znacznie poszerzyła swoją ofertę edukacyjną, zakres realizowanych badań. Uniwersytet wzbogacił się o nowe obiekty i infrastrukturę, w tym naukową, która nie tylko znacząco podniosła komfort studiowania i pracy na UwB, ale też dała nowe możliwości popularyzowania wiedzy, działalności w sferze kultury czy współpracy z otoczeniem.

Ten rozwój nie byłby możliwy, gdyby nie ludzie, którzy z wizją, pasją i zaangażowaniem oddawali się pracy na rzecz uczelni: tworzyli jej strukturę, zarządzali jednostkami, budowali zespoły naukowe, inspirowali i wspierali studentów, sprawnie administrowali różnymi sferami działalności Uniwersytetu. Takich osób było bardzo wiele. Niestety - niektórych spośród nich nie ma już wśród nas.

W tym jubileuszowym dla Uniwersytetu w Białymstoku roku chcemy przypomnieć i w ten sposób upamiętnić choć niektórych nieżyjących już pracowników; tych, którzy w rozwój uczelni wnieśli szczególnie istotny wkład. Wielu związało się z Uniwersytetem na znacznie dłużej, niż 25 lat. Wielu rozpoczęło pracę na jego rzecz na długo przed tym, gdy uczelnia się usamodzielniła. Budowali od podstaw Filię Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku, kładli podwaliny poszczególnych jednostek, dziedzin i dyscyplin naukowych, stawiali milowe kroki w ich rozwoju przed i po 1997 roku.

Niech to symboliczne wspomnienie będzie wyrazem naszej wdzięczności, szacunku i pamięci.


1931-2015 1939-2021 1937-2021 1934-2020

Prof. dr hab. Stanisław Alexandrowicz

Historyk. Dwukrotnie (1978-1981 oraz 1982-1983) pełnił funkcję prodziekana Wydziału Humanistycznego w Filii UW w Białymstoku. Kierował też Zakładem Historii Starożytnej i Średniowiecznej.

fot. źródło

Dr hab. Michał Balicki, prof. UwB

Pedagog. Dziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii od 1981 do 1988 r.; był też zastępcą kierownika Filii UW w Białymstoku.

Prof. dr hab. Jolanta Brach-Czaina

Filozof. Kierownik Zakładu Wychowania Estetycznego na Wydziale Pedagogiki i Psychologii; za jej kadencji w 1995 roku Zakład ten zmienił nazwę na Zakład Kulturoznawstwa. Była inicjatorką powołania kierunku pedagogika kulturoznawcza.

Prof. dr hab. Jan Bystrek

Biolog. Kierownik Zakładu Botaniki Filii UW i UwB. Specjalista z zakresu lichenologii. Pomysłodawca zielnika porostów Polski północno-wschodniej na UwB. Opisał kilkadziesiąt taksonów porostów.

1953-2018 1955-2020 1925-1988 1937-2015

Dr Włodzimierz Chętnicki

Biolog. Profesor senior UwB. Założyciel i wieloletni (1978-2013) opiekun Koła Naukowego Biologów – miejsca realizacji pasji biologicznych i źródła ścieżek zawodowych licznych pracowników naukowych.

Prof. dr hab. Bogusław Cudowski

Prawnik. Wieloletni kierownik Zakładu Zbiorowego Prawa Pracy, a od 2014 r. - Katedry Prawa Pracy na UwB.

Doc. dr inż. Kazimierz Czerepko

Chemik. Organizator (od 1968) i pierwszy kierownik Zakładu Chemii na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Filii UW w Białymstoku (1973-1978), a później zastępca dyrektora Instytutu Chemii (1981-1984).

Prof. dr hab. Elżbieta Feliksiak

Literaturoznawca. Dyrektor Instytutu Filologii Polskiej w latach 2002-2005, a w latach 1993-1999 przewodnicząca jego Rady Naukowej. Przez wiele lat kierowała też Zakładem Teorii i Antropologii Literatury.

1936-1998 1941-1990 1934-2020 1936-2008

Prof. dr hab. Jan Gajewski

Ekonomista. W latach 1985–1987 oraz 1990–1993 był prorektorem UW ds. Filii w Białymstoku. W latach 1984-1985 pełnił funkcję dziekana Wydziału Administracyjno-Ekonomicznego,

Doc. dr hab. Helena Gnatowska

Historyk. Od 1986 r. kierowała Zakładem Nauki o Polityce Instytutu Nauk Społecznych w Filii UW w Białymstoku.

fot. źródło

Prof. dr hab. Michał Gnatowski

Historyk. Prorektor Uniwersytetu w Białymstoku w latach 1997-1999; wcześniej w latach 1980-1986 i 1996-1997 zastępca kierownika Filii UW. Wieloletni redaktor ,,Studiów Podlaskich" (rocznik Instytutu Historii UwB) – t. 1-19 (1990-2011).

Mgr Anatol Iwaniuk

Lektor, wykładowca. Przez dwie kadencje, w latach 1976-1984, kierował Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych. W tym czasie jednostka znacząco się rozwinęła: zmieniła się struktura SPNJO oraz zwiększyła liczba pracowników.

1928-2004 1922-1996 1946-2000 1930-2002

Dr Jan Jakubowski

Dyrektor Biblioteki Głównej Filii UW w Białymstoku w latach 1982-1990.

Prof. dr hab. Franciszek Januszek

Pedagog. Prodziekan nowo utworzonego Wydziału Humanistycznego (1972-1975), organizator i pierwszy dziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii (1977-1978); w latach 1978-1981 był zastępcą kierownika Filii UW w Białymstoku.

Dr hab. Zbigniew Jarosiński

Literaturoznawca. Opoka Zakładu Literatury Międzywojennej i Współczesnej w Filii UW, a potem Uniwersytecie w Białymstoku.

Prof. dr hab. Andrzej Jezierski

Historyk. W 1972 r., gdy WSN z instytucji zawodowej przekształcono w uczelnię uniwersytecką z prawem nadawania tytułu magistra, powierzono mu kierownictwo Filii UW w Białymstoku (do 1975 r.)

1929-2002 1930-2017 1953-2005 1931-2004

Prof. dr hab. Zdzisław Kajak

Ekolog, znany na świecie hydrobiolog. W latach 1983-1995 wykładowca w Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku, twórca zespołu naukowego obecnej Katedry Ekologii Wód.

Dr hab. Helena Karwacka

Literaturoznawca. W latach 1981-1993 pełniła funkcję dyrektor Instytutu Filologii Polskiej.

Regina Kołodko

Pracownik Wydziału Prawa od 1975 r., w latach 1993-2005 dyrektor administracyjny jednostki.

Dr Antoni Konarzewski

Fizyk. Dyrektor Pierwszego Seminarium Nauczycielskiego w Białymstoku do 1968 r., a po powołaniu Filii UW w Białymstoku – zastępca organizatora Wyższej Szkoły Nauczycielskiej w strukturze Filii.

1949-2015 1937-2019 1931-2012 1931-2015

Prof. dr hab. Hanna Konopka

Historyk. W latach 2000–2003 była dyrektorem Instytutu Historii Uniwersytetu w Białymstoku. Wcześniej kierowała m.in. Zakładem Dydaktyki Historii i Wiedzy o Społeczeństwie.

Dr hab. Halina Krukowska, prof. UwB

Literaturoznawca. Wieloletnia kierownik Zakładu Literatury Polskiej, a potem Zakładu Literatury Oświecenia i Romantyzmu. Uhonorowana tytułem doktora honoris causa UwB w 2018 r.

Prof. dr hab. Sław Krzemień-Ojak

Filozof, teoretyk i historyk kultury. Stworzył od podstaw w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu w Białymstoku specjalność kulturoznawczą, która stała się zaczątkiem studiów kulturoznawczych. Był pierwszym kierownikiem Zakładu Wiedzy o Kulturze.

Prof. Zbigniew Kuderowicz

Filozof. Założyciel Katedry Filozofii w UwB, a wcześniej jednostki filozoficznej w ramach Filii UW. W latach 1987-1990 był też prorektorem UW ds. Filii w Białymstoku.

1947-2011 1923-2016 1931-2018 1950-2018

Dr hab. Andrzej Krzysztof Kwaśniewski, prof. UwB

Fizyk i matematyk. Pierwszy dyrektor Instytutu Informatyki utworzonego w 1999 r. na Wydziale Matematyczno-Fizycznym (do roku 2002);

Prof. dr hab. Juliusz Łukasiewicz

Historyk. Prorektor UW ds. Filii w Białymstoku w latach 1975–1981.

Prof. dr hab. Stanisław Maleszewski

Biolog. Był dyrektorem Instytutu Biologii na Uniwersytecie w Białymstoku (1991-1993). Wcześniej zajmował stanowisko kierownika Zakładu Botaniki i Fizjologii Roślin Filii UW w Białymstoku, był też kierownikiem Zakładu Fizjologii Roślin.

Dr Jerzy Mieszkowski

Prawnik. Wieloletni pracownik i prodziekan Wydziału Prawa w latach 1987-1993.

1932-1997 1939-2014 1939-1997 1954-2019

Doc. dr Teresa Monasterska

Historyk. W latach 1975-1978 kierowała Wydziałem Humanistycznym Filii UW w Białymstoku i Zakładem Historii Najnowszej XIX-XX w. (1980-1988).

Prof. dr hab. Alina Myrcha

Biolog. W filii UW w Białymstoku stworzyła Zakład Biologii, przekształcony w 1989 roku w Instytut Biologii i kierowała nim przez 20 lat (w latach 1976-1990 i 1997-2002).

Prof. dr hab. Andrzej Myrcha

Biolog. Współtwórca Instytutu Biologii w Filii UW w Białymstoku i jego dyrektor w latach 1993-1997.

Prof. dr hab. Bogusław Nowowiejski

Językoznawca. W latach 1985-1999 był wicedyrektorem Instytutu Filologii Polskiej, a od 2005 do 2008 – przewodniczącym Rady Naukowej IFP.

1931-2012 1927-2018 1941-2021 1940-2020

Prof. dr hab. Wenancjusz Panek

Psycholog. W latach 1977-1986 prodziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii, a od 1986 do 1993 - dziekan tej jednostki. Twórca Zakładu Psychologii.

Prof. dr hab. Witold Pogorzelski

Matematyk. Od 1984 r. pełnił (przez dwie kadencje) funkcję dyrektora Instytutu Matematyki. Był założycielem Zakładu Logiki Matematycznej i autorem obszernego „Elementarnego słownika logiki formalnej”.

Prof. dr hab. Bazyli Poskrobko

Ekonomista. Ma ogromne zasługi dla rozwoju Wydziału Ekonomii i Finansów. Wniósł m.in. istotny wkład w rozwój młodej kadry i podnoszenie poziomu studiów doktoranckich (w latach 2012–2014 był ich kierownikiem). W 2019 r. został uhonorowany „Medalem Uniwersytetu w Białymstoku".

Dr hab. Włodzimierz Prokopiuk, prof. UwB

Pedagog. Założyciel i wieloletni kierownik Zakładu Pedagogiki Ogólnej i Metodologii Badań Pedagogicznych.

1940-2009 1938-2007 1951-2021 1962-2018

Prof. dr hab. Helena Puzanowska-Tarasiewicz

Chemik. W latach 1978-1984 prodziekan Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego w Filii UW w Białymstoku, a nastepnie (1984-1990) dyrektor Instytutu Chemii.

Dr hab. Henryk Ruciński

Historyk. W latach 1991-1996 był prodziekanem Wydziału Humanistycznego. W latach 1987-1991 kierował Zakładem Historii Powszechnej i Polski do końca XVIII wieku,

Prof. dr hab. Eugeniusz Ruśkowski

Prawnik. W latach 1982–1985 był wicedyrektorem Instytutu Prawa Filii UW w Białymstoku, prodziekanem Wydziału Prawno–Ekonomicznego, a latach 1985–1987 - zastępcą kierownika Filii UW w Białymstoku.

Dr hab. Adam Sadowski, prof. UwB

Ekonomista. Inicjator wielu aktywności podejmowanych przez studentów i nauczycieli na ówczesnym Wydziale Ekonomii i Zarządzania. Z wielkim zaangażowaniem włączał się w inicjatywę utworzenia Wydziału Zamiejscowego UwB w Wilnie.

1935-2014 1924-2005 1975-2020 1925-2009

Prof. dr hab. Władysław Andrzej Serczyk

Historyk. W latach 1993-1996 był prorektorem UW ds. Filii w Białymstoku, a w latach 1996-1998 dziekanem Wydziału Humanistycznego UwB. Organizator i kierownik Zakładu Historii Europy Wschodniej (1987-1998).

Prof. dr hab. Eugeniusz Smoktunowicz

Prawnik. Kierownik Instytutu Prawa (1987-1990), a następnie pierwszy dziekan Wydziału Prawa (1990) w Filii UW w Białymstoku.

Dr hab. Tomasz Sosnowski

Pedagog. Niezwykle aktywnie zaangażowany w prace organizacyjne na rzecz Zakładu Pedagogiki Społecznej, Wydziału Nauk o Edukacji oraz Uniwersytetu w Białymstoku. Niestrudzony propagator idei wolontariatu, realizator wielu projektów.

Prof. dr Andrzej Stelmachowski

Prawnik. Dziekan Wydziału Administracyjno-Ekonomicznego Filii UW w Białymstoku w latach 1975-1981.

1935-2017 1958-2020 1930-2019 1938-2013

Dr hab. Edward Szpilewski, prof. UwB

Matematyk i informatyk. Dyrektor Instytutu Informatyki na Wydziale Matematyki i Informatyki, kierownik Zakładu Logiki Stosowanej, współtworzył Filię UwB w Wilnie.

Dr Janusz Szymański

Prawnik. Wieloletni pracownik Wydziału Prawa, piastował liczne funkcje w sferze publicznej regionu i kraju. Za swoje niezwykłe zaangażowanie w proces tworzenia samodzielnego Uniwersytetu w Białymstoku otrzymał tytuł "Zasłużony dla Uniwersytetu".

Prof. dr hab. Edward Szymański

Historyk, religioznawca i antropolog. Piastował stanowisko kierownika Zakładu Antropologii Kulturowej, a od 1997 r. - kierownika Katedry Antropologii Kulturowej w Instytucie Socjologii.

Dr hab. Michał Święcki, prof. UwB

Fizyk. Organizator fizyki teoretycznej w Białymstoku, kierownik powołanej w 1978 r. Pracowni Fizyki Teoretycznej. W 1981 r. został kierownikiem nowo powołanej Katedry Fizyki.

1941-2013 1930-2015 1924-2008 1931-2018

Dr Andrzej Wojciech Trybulec

Matematyk i informatyk. Zastępca Dyrektora Instytutu Informatyki w latach 2002-2007. Kierował Zakładem Informatyki, Zakładem Logiki Stosowanej, Zakładem Programowania i Metod Formalnych. Twórca systemu Mizar.

Prof. dr hab. Mieczysław Wrzosek

Historyk. Dziekan Wydziału Humanistycznego Filii UW w latach 1986-1990 oraz 1993–1996. Ponadto kierował Zakładem Historii Powszechnej i Polski od końca XVIII wieku do 1918 roku. Współorganizator badań nad historią wojskowości w Filli UW i UwB.

Prof. dr hab. Andrzej Wyczański

Historyk. Przez dwie kadencje (1986–1991) był dyrektorem Instytutu Historii Filii UW w Białymstoku, a w latach 1991–2000 przewodniczył jego Radzie Naukowej.

Prof. dr hab. Andrzej Wyrobisz

Historyk i współorganizator naukowego środowiska historyków w Białymstoku. Pierwszy Kierownik Zakładu Historii (1969-1975), a potem także pierwszy dyrektor Instytutu Historii (1980-1981).

1952-2002 1932-2009 1931-2001

1941-2022

Dr hab. Wojciech Andrzej Zaborowski

Socjolog. Organizator i kierownik Zakładu Socjologii Struktur Społecznych.

fot. źródło

Dr hab. Janusz Popławski, prof. UwB

Pierwszy dyrektor Instytutu Chemii Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego w latach 1980-1984. W latach 1990-93 pełnił funkcję zastepcy kierownika Filii UW ds. nauki i aparatury.

Dr hab. Mikołaj Tarasiewicz, prof. UwB

Był jednym z twórców Zakładu Chemii Ogólnej i Nieorganicznej w Instytucie Chemii. Udzielał się w pracy oświatowej na rzecz środowiska.

fot. źródło

prof. Ludwik Dobrzyński

Fizyk. Pierwszy dziekan Wydziału Fizyki UwB (2007-2008), a wcześniej (1990-1993) dziekan ówczesnego Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego w Filii UW w Białymstoku. Zorganizował od podstaw Pracownię Metod Jądrowych Fizyki Ciała Stałego, przekształconą później w Zakład Fizyki Ciała Stałego (był kierownikiem tych jednostek w latach 1983-2007). Uhonorowany m.in. Medalem Uniwersytetu w Białymstoku.